TEAM

TEAM

Olivier Boes

Olivier Boes studeerde rechten in Namen en Leuven alvorens hij in 1998 de Antwerpse balie vervoegde. In de eerste jaren van zijn carrière spitste hij zich toe op alles wat met verzekeringen, verkeer en lichamelijke schade te maken had, maar langzamerhand begon zijn interesse voor immobiliën ook in het recht de bovenhand te nemen. Hij volgde met succes postgraduaten vennootschaps- en vastgoedrecht, waar hij met onderscheiding afstudeerde. Thans is hij voornamelijk actief in het handels- en burgerlijk recht, met een bijzondere voorkeur voor litige. Ook incasso van onbetaalde facturen vormt een groot deel van zijn tijdsbesteding.

Olivier Boes is medeoprichter van en partner bij Studio Legale. Hij spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans en Engels. E-mail : olivier.boes@studio-legale.be

Christian Clement

Christian Clement voltooide met onderscheiding zijn studies rechten aan de Antwerpse Universiteiten (UFSIA en UIA). In het kader van een Erasmusproject studeerde hij gedurende een half jaar aan de Duitse Universität Trier.

Tijdens zijn stage kreeg zijn liefde voor het pleidooi in het algemeen en het strafrecht in het bijzonder gestalte. Ook volgde hij toen een postgraduaat vennootschappenrecht.

In 2003 zette Christian Clement zijn praktijk – die grotendeels uit strafzaken bestaat – zelfstandig verder. Hij pleitte reeds talrijke Assisenzaken en zulks zowel voor daders als voor slachtoffers en hun familie.

Christian Clement is lid van de Commissie Strafrecht van de Orde van Vlaamse Balies en medeoprichter van en partner bij STUDIO | LEGALE. Hij spreekt vlot Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Joost Peeters

Joost Peeters begon zijn studies rechten in Antwerpen (UFSIA) en beëindigde deze via Leuven (KUL) te Rome (ROMA LUISS) alvorens hij in 2001 aan de Balie van Antwerpen kwam.

Hij bekwaamde zich ondertussen in het verzekeringsrecht, vennootschapsrecht (hij begeleidde verschillende overnames en aandelenoverdrachten), ondernemingsrecht, huur, handelshuur, contractenrecht, vekeersrecht, enz. Hij volgde de postuniversitaire cursus curatorenopleiding en begeleidde verschillende overnames en vennootschappen in moeilijkheden (WCO dossiers). Hij werd recent beëdigd als plaatsvervangend vrederechter in Antwerpen.

Joost Peeters is medeoprichter van en partner bij STUDIO | LEGALE. Hij spreekt vlot Nederlands, Frans, Engels en kan zich prima behelpen in het Italiaans.

Louis Leysen

Louis Leysen
studeerde rechten en politieke en sociale wetenschappen aan de KUL te Leuven waar hij
in 1972 afstudeerde. In september 1972 legde hij de eed af van advocaat en werd hij ingeschreven
aan de balie te Antwerpen.
Hij is tientallen jaren
plaatsvervangend vrederechter van het kanton Brasschaat geweest.
In 2017 integreerde hij zijn advocatenkantoor in Studio
-
Legale.
Hij behandelt in hoofdzaak stedenbouwkundige dossiers, bouwdossiers, en dossier met betrekking
tot familiaal vermogensrecht.

Eva Pauwels

Eva Pauwels voltooide met onderscheiding haar studies rechten aan de Antwerpse Universiteiten (UFSIA en UIA) in 1998. Zij behaalde daarna ook met grote onderscheiding een diploma in de communicatiewetenschappen. Zij startte aan de Antwerpse balie in 1999. Tijdens haar stage bij advocatenkantoor Loeff Claeys Verbeke (later Allen & Overy) specialiseerde ze zich in administratief recht, in het bijzonder in milieurecht en stedenbouw (o.m. vergunningen en vergunningsgeschillen). Daarnaast specialiseerde Eva Pauwels zich tevens in bouwrecht en handelsrecht. Eerst als medewerkster bij Van Passel & Vennoten (Lexeco) en sinds 2004 in haar eigen advocatenkantoor. Zij adviseert zowel bedrijven als particulieren.

Eva Pauwels is partner bij STUDIO | LEGALE. Zij spreekt en schrijft vlot Nederlands en Engels.

Elke Willems

Elke Willems vatte in 2004 haar rechtenstudies aan op de Universiteit te Antwerpen (UA). Tijdens deze studies groeide een bijzondere interesse voor het strafrecht, het jeugdrecht en het burgerlijk recht. Hiernaar oriënteerde zij dan ook haar specialisatie in de masterjaren. Elke Willems schreef haar thesis over het legaliteitsbeginsel in strafzaken. Tevens liep ze stage bij de rechtbanken van koophandel te Antwerpen en Turnhout alsook bij het parket van Mechelen. In juni 2009 behaalde Elke Willems het diploma van Master in de Rechten met onderscheiding. Later dat jaar maakte zij haar intrede bij de Antwerpse balie en STUDIO | LEGALE.

Zij spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans en Engels.

Gert Vanopstal

Gert Vanopstal behaalde in 2010 met onderscheiding zijn Master in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), waar hij Economisch Recht als afstudeerrichting koos.

Geboeid door het Intellectueel Eigendomsrecht, vatte hij in 2010 nog een bijkomende opleiding aan op de Universiteit van Brussel (HUB) en behaalde er in 2011 met onderscheiding de titel Master in de Intellectuele Eigendomsrechten.
Gert Vanopstal schreef masterproeven over “De toepassing van de Wet Handelspraktijken op financiële producten” en over

“De bescherming van geografische aanduidingen”. Sinds 2011 heeft hij zijn intrede gemaakt bij de Antwerpse balie en is hij lid geworden van het STUDIO | LEGALE-team.
Hij spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans en Engels.

Yves Massignani

Yves Massignani vatte in 2006 zijn rechtenstudies aan op de Katholieke Universiteit te Leuven (KUL). Initieel volgde hij het afstudeertraject Recht en Toegepaste Economische Wetenschappen, waardoor hij tijdens zijn bachelor – jaren een sterke interesse in het financieel en economisch recht kweekte. Na het behalen van zijn bachelor – diploma schakelde hij over naar het algemene afstudeertraject en koos hij ervoor om zich te specialiseren in het economisch en burgerlijk recht. Dankzij verschillende seminaries en zijn masterscriptie (“De digitalisering van de muziekindustrie en de auteursrechtelijke gevolgen”) kon hij zich tevens verdiepen in het intellectuele eigendomsrecht. Yves Massignani beëindigde met succes zijn rechtenstudie in 2012. In datzelfde jaar werd hij lid van STUDIO | LEGALE en sloot hij zich aan bij de Antwerpse Balie.

Hij spreekt, schrijft en leest vlot Nederlands, Engels en Frans.

Sarah Kloeck

Na in 2008 een diploma in het Sociaal Agogisch Werk te hebben behaald, vatte Sarah Kloeck haar rechtenstudies aan op de Universiteit van Antwerpen (UA). Gedurende haar masterjaren legde zij zich voornamelijk toe op het straf(proces)recht, het vreemdelingenrecht en het burgerlijk recht. Zij schreef haar thesis over het assisenproces in rechtspsychologisch perspectief. Tevens liep ze stage bij het Parket van Antwerpen, sectie Jeugd en Gezin.

In 2012 behaalde Sarah Kloeck het diploma Master in de Rechten met grote onderscheiding. Op 01 oktober 2012 legde zij vervolgens de eed af als advocaat aan de balie van Antwerpen.

Sarah Kloeck vatte haar loopbaan aan bij een kantoor gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht, waarna zij zich bekwaamde in het straf-, en strafprocesrecht.

Sedert april 2016 is zij werkzaam bij STUDIO LEGALE, alwaar zij voornamelijk dossiers in het straf- en strafprocesrecht behandelt.
Zij spreekt en schrijft vlot Nederlands en Engels.

Eva Tessens

Eva Tessens behaalde haar Masterdiploma in de Rechten aan de Universiteit te Antwerpen (UA) in 2014.
In september van datzelfde jaar legde zij haar eed af als advocate aan de Balie van Antwerpen en vatte zij haar stage bij STUDIO LEGALE aan.

In de loop van haar universitaire studies, spitste zij zich voornamelijk toe op het ondernemingsrecht en het sociaal recht.

De materies waar zij zich in het bijzonder in interesseert zijn het commercieel recht en het ondernemingsrecht. Zij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en Engels.

Laurie Peer

Laurie Peer behaalde in juni 2014 haar diploma Master in de Rechten aan de Universiteit te Antwerpen.

Tijdens deze studie groeide haar interesse voor het burgerlijk recht en het aansprakelijkheidsrecht.

In september 2014 trad Laurie Peer toe tot de Antwerpse balie en vervoegde zij het team van Studio Legale Advocaten waar zij hoofdzakelijk dossiers behandelt inzake het aansprakelijkheidsrecht.

Zij spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans en Engels.

Sigrid Vandeput

Sigrid Vandeput behaalde het diploma van master in de rechten met succes op de Katholieke Universiteit te Leuven in het jaar 2014. Tijdens haar masteropleiding specialiseerde ze zich voornamelijk in het burgerlijk recht, economisch recht en strafrecht.

In het jaar 2015 volgde ze een master na master opleiding notariaat aan de Katholieke Universiteit te Leuven om zich nog meer te kunnen verdiepen in deze verschillende materies. Bijkomend volbracht ze een facultatief praktijkcollege Familiale bemiddeling en schreef ze twee masterscripties die gericht waren op de hedendaagse betekenis van de erfrechtelijke reserve en de grenzen tussen een natuurlijke verbintenis, schenking en kosteloze dienstverlening.

Om ervaring op te kunnen doen in de notariële praktijk volbracht ze haar studiestage bij het notariskantoor Rochtus te Antwerpen. Later dat jaar deed ze haar intrede aan de Antwerpse balie.

Zij spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans en Engels.

Julie Vuylsteke

Julie Vuylsteke behaalde haar Masterdiploma in de Rechten aan de Universiteit van Antwerpen (UA). In haar Masterjaren specialiseerde ze zich in het Burgerlijk recht en het Vennootschapsrecht. Na haar rechtenstudies studeerde ze een semester aan de Université Paris-Sorbonne te Parijs en verdiepte ze zich in de Franse taal.

Op 1 september 2016 legde zij de eed af als advocate aan de Antwerpse balie en startte zij haar stage bij STUDIO LEGALE.

Thans volgt zij nog een master-na-master opleiding Vennootschapsrecht aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Zij spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans en Engels.

Lieselotte Vrints

Lieselotte Vrints behaalde in 2015 met onderscheiding haar diploma Master in de Rechten aan de Universiteit van Antwerpen (UA).

In het kader van het Erasmus uitwisselingsprogramma studeerde ze een semester aan de Université Capitole I te Toulouse.

In 2015 legde zij de eed af als advocate aan de Antwerpse balie en maakte zij haar intrede bij het team van Studio Legale.

Tijdens haar studies ontwikkelde ze een ruime interesse voor het recht, in het bijzonder voor het burgerlijk recht en het aansprakelijkheidsrecht.

Zij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en Engels.

Jens Vanhellemont

“Na het behalen van zijn bachelor-diploma Bedrijfsmanagement (2013) vatte Jens Vanhellemont zijn rechtenstudies aan op de Universiteit van Antwerpen (UA). Gedurende zijn masterjaren specialiseerde hij zich voornamelijk in het straf(proces)recht en het vennootschapsrecht. Door het schrijven van zijn masterthesis (“Het recht op het doen horen van getuigen in het licht van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens”) kon hij zich verder verdiepen in het straf(proces)recht.
Op 6 juli 2017 behaalde Jens Vanhellemont met onderscheiding het diploma van Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen (UA).
Op 1 september 2017 legde hij vervolgens de eed af als advocaat aan de balie van Antwerpen en vatte hij zijn stage aan bij Studio Legale Advocaten, waar hij voornamelijk dossiers in het straf- en strafprocesrecht behandelt.
Hij schrijft en spreekt vlot Nederlands, Frans en Engels.”