Veranderen van naam: wat en hoe Alles en iedereen heeft een naam. Voor velen is de naam die men draagt een abstract gegeven waar niet al te veel bij wordt stil gestaan. Een naam kan echter ook een bron van frustratie en verdriet zijn. De wet voorziet daarom een procedure om van naam te veranderen.

Lees meer…

Sinds een principearrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 7 oktober 2021[1] is duidelijk gebleken dat ook bijvoorbeeld bepaalde beschermde diersoorten in overweging moeten genomen worden bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag. Indien er een vergunning wordt aangevraagd op een perceel waar er beschermde diersoorten aanwezig zijn, is een soortentoets noodzakelijk. Wat is dat juist,

Lees meer…

Mijn huurder is overleden, wat nu? Wat u als verhuurder kan doen bij overlijden van uw huurder hangt af van wanneer de huurovereenkomst dateert. Huurovereenkomsten afgesloten voor 1 januari 2019 worden nog geregeld door de federale huurwet. Daar bepaalt art. 1742 van het Burgerlijk Wetboek: “Het huurcontract wordt niet ontbonden door de dood van de

Lees meer…

De wet van 2 augustus 2002 ‘tot bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties’ regelt hoe we in België omgaan met ondernemingen die laattijdig betalen voor goederen of diensten. Het doel van de wet is om het betalingsverkeer tussen ondernemingen zo vlot mogelijk te doen verlopen. Laattijdige betalingen kunnen immers heel wat negatieve gevolgen hebben, zeker voor

Lees meer…

De gedragscode van de Nationale kamer voor notarissen regelt hoe notarissen moeten omgaan met de GDPR (GDPR) Met het Koninklijk besluit van 24 juli 2021[1] keurt de wetgever de gedragscode van de Nationale Kamer van notarissen goed. De nieuwe gedragscode van 28 januari 2021[2] heeft tot doel de gegevensbeschermingsmaatregelen uit de Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna:

Lees meer…

  Wij stonden reeds eerder stil omtrent het feit dat sinds1 december 2020 de B2B-wet van 4 april 2019 er voor zorgde dat er aandacht wordt besteed aan de wanverhoudingen die tussen contracterende ondernemingen (net zoals in het consumentenrecht) kunnen bestaan en dat  hiervoor onder meer bepalingen omtrent de onrechtmatige bedingen werden ingevoerd die niet

Lees meer…

De wederbeleggingsvergoeding: dient u deze te betalen? Wat is een wederbeleggingsvergoeding? Indien u uw commerciële financiering geheel of gedeeltelijk voortijdig wenst terug te betalen, dient u vaak niet enkel het openstaande kapitaal terug te betalen maar zullen de kredietgevers als schadevergoeding ook een hoge vergoeding voor wederbelegging aanrekenen. Dit betreft de zogenaamde ‘funding loss-vergoeding’ of

Lees meer…

Een basisbankdienst voor alle ondernemingen. Of toch niet? Via de wet van 8 november 2020 voerde de wetgever in het Wetboek Economisch Recht (hierna: WER) een basisbankdienst in voor ondernemingen. Dit met als doel ervoor te zorgen dat alle bedrijven ten minste zouden beschikken over een bankrekening om op die manier deel te kunnen nemen

Lees meer…

Overdreven snelheid is één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Er wordt dan ook vanuit de overheid erg ingezet op het handhaven van snelheidsovertredingen. Snelheidsovertredingen kunnen enerzijds worden vastgesteld door personen die hiertoe wettelijk de bevoegdheid hebben gekregen, lees: de politie. In de praktijk komt het echter meer en meer voor dat snelheidsovertredingen worden vastgesteld

Lees meer…

Strengere regels voor gsm gebruik achter het stuur sinds maart 2022 Art. 8.4 van de Wegcode luidde lange tijd: “Behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder geen gebruik maken van een draagbare telefoon die hij in de hand houdt.” De verschillende elementen uit deze bepaling werden verder niet concreet omschreven, waardoor

Lees meer…

Vanaf 1 april 2022 geldt er een nieuwe affichage van brandstofprijzen De brandstofprijzen hebben de laatste tijd vaak het nieuws gehaald. Ongezien hoge brandstofprijzen waren vaak een doorn in het oog van de consumenten met een piek van bijna 2,00 €/liter aan de pomp. Ook nu halen de brandstofprijzen het nieuws. Vanaf 1 april 2022

Lees meer…

UberX: 2.000 chauffeurs op straat na beslissing Hof van beroep Brussel? Sinds 26 november 2021 kunnen zo’n 2.000 chauffeurs en nog veel meer passagiers geen gebruik meer maken van de app UberX. Dat heeft het Brussels hof van beroep beslist. Intussen werd een tijdelijke noodordonnantie goedgekeurd met het oog op een latere definitieve Brusselse taxihervorming

Lees meer…

NFT’s: de nieuwste hype binnen de virtuele wereld NFT’s, oftewel non-fungible tokens zijn de nieuwste rage binnen de wereld van de cryptocurrency. Sinds kort circuleren er dan ook dagelijks berichten van hallucinante bedragen die op tafel worden gelegd voor NFT’s. Maar wat is het juist? Wij zochten het voor u uit. Een NFT is eigenlijk

Lees meer…

Vacature: insolventie en burgerlijk recht WIJ ZIJN- Geen nichekantoor, maar bieden een doorgedreven specialisatie aan in een heel aantal rechtsdomeinen. We begeleiden graag ondernemingen van A-Z. Er wordt steeds een brede opleiding aangeboden in het burgerlijk en handelsrecht, doch de nadruk worden gelegd op volgende rechtstakken : -Faillissementen; -Vastgoedrecht; -Verzekeringsrecht. -WIJ ZOEKEN- Een zeer gemotiveerde

Lees meer…

Studio Legale werd door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen opgenomen als geregistreerde dienstverlener voor de dienst Advies. Dit heeft als gevolg dat indien u als beoefenaar van een vrij beroep of KMO in aanmerking komt om gebruik te maken van de KMO-portefeuille, u dit vanaf heden ook kan doen in het kader van onze

Lees meer…

Veroordeeld worden tot een alcoholslot betekent dat u enkel een voertuig mag besturen dat voorzien is van dit alcoholslot. Vooraleer u kunt vertrekken met het voertuig dient u in het alcoholslot te blazen en moet het alcoholgehalte lager zijn dan 0,2 promille (= alcohol in het bloed) of 0,09 mg/l uitgeademde alveolaire lucht (= UAL).

Lees meer…

Je maakt sneller reclame dan je denkt! Je mag niet zomaar denigrerend of slecht spreken over je concurrenten! In een vorig artikel[1] kon u al lezen dat het verboden is om reclame te maken die de consument misleidt of kan misleiden, tenzij het gaat over overdreven reclame die niet letterlijk dient te worden opgevat. In

Lees meer…

Annulatie of langdurige vertraging van uw vlucht? U moet binnen het jaar actie ondernemen. De huidige gezondheidscrisis zorgt er helaas voor dat vluchten steeds vaker worden geannuleerd of sterke vertraging oplopen. In zo’n gevallen hebt u als passagier een aantal rechten. Deze werden door de Europese Wetgever vastgelegd in een Verordening nr. 261/2004, de zogenaamde

Lees meer…

Met de Wet van 4 februari 2020 (hierna: de Wet), die het derde boek van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) invoert, werd het Belgische goederenrecht grondig hervormd. Zij trad in werking op 1 september 2021 en was direct onderwerp van hevige discussies toen onder meer duidelijk werd dat een persoon in bepaalde omstandigheden het

Lees meer…

Het EU-cybersanctieregime van 2019 als antwoord op cyberdreigingen en kwaadwillige cyberactiviteiten Op 17 mei 2019 heeft de Raad van de Europese Unie (hierna: Raad) een juridisch kader gecreëerd om door middel van gerichte beperkende maatregelen te reageren op de stijgende trend van georganiseerde cyberaanvallen met aanzienlijke gevolgen die een externe bedreiging vormen voor de Unie

Lees meer…