Veranderen van naam: wat en hoe Alles en iedereen heeft een naam. Voor velen is de naam die men draagt een abstract gegeven waar niet al te veel bij wordt stil gestaan. Een naam kan echter ook een bron van frustratie en verdriet zijn. De wet voorziet daarom een procedure om van naam te veranderen.

Lees meer…

Sinds een principearrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 7 oktober 2021[1] is duidelijk gebleken dat ook bijvoorbeeld bepaalde beschermde diersoorten in overweging moeten genomen worden bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag. Indien er een vergunning wordt aangevraagd op een perceel waar er beschermde diersoorten aanwezig zijn, is een soortentoets noodzakelijk. Wat is dat juist,

Lees meer…

Mijn huurder is overleden, wat nu? Wat u als verhuurder kan doen bij overlijden van uw huurder hangt af van wanneer de huurovereenkomst dateert. Huurovereenkomsten afgesloten voor 1 januari 2019 worden nog geregeld door de federale huurwet. Daar bepaalt art. 1742 van het Burgerlijk Wetboek: “Het huurcontract wordt niet ontbonden door de dood van de

Lees meer…

De wet van 2 augustus 2002 ‘tot bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties’ regelt hoe we in België omgaan met ondernemingen die laattijdig betalen voor goederen of diensten. Het doel van de wet is om het betalingsverkeer tussen ondernemingen zo vlot mogelijk te doen verlopen. Laattijdige betalingen kunnen immers heel wat negatieve gevolgen hebben, zeker voor

Lees meer…

De gedragscode van de Nationale kamer voor notarissen regelt hoe notarissen moeten omgaan met de GDPR (GDPR) Met het Koninklijk besluit van 24 juli 2021[1] keurt de wetgever de gedragscode van de Nationale Kamer van notarissen goed. De nieuwe gedragscode van 28 januari 2021[2] heeft tot doel de gegevensbeschermingsmaatregelen uit de Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna:

Lees meer…

Baanbrekend arrest van het Grondwettelijk Hof: De betekening van een vonnis moet de rechtszoekende nauwkeurig inlichten over het bestaan van de beroepsmogelijkheden Het Grondwettelijk Hof benadrukt in een baanbrekend arrest het tweeërlei doel van de betekening: De rechtszoekende inlichten over de inhoud van een rechtelijke beslissing; De rechtszoekende inlichten over het bestaan van de beroepsmogelijkheden.

Lees meer…

  Wij stonden reeds eerder stil omtrent het feit dat sinds1 december 2020 de B2B-wet van 4 april 2019 er voor zorgde dat er aandacht wordt besteed aan de wanverhoudingen die tussen contracterende ondernemingen (net zoals in het consumentenrecht) kunnen bestaan en dat  hiervoor onder meer bepalingen omtrent de onrechtmatige bedingen werden ingevoerd die niet

Lees meer…

De wederbeleggingsvergoeding: dient u deze te betalen? Wat is een wederbeleggingsvergoeding? Indien u uw commerciële financiering geheel of gedeeltelijk voortijdig wenst terug te betalen, dient u vaak niet enkel het openstaande kapitaal terug te betalen maar zullen de kredietgevers als schadevergoeding ook een hoge vergoeding voor wederbelegging aanrekenen. Dit betreft de zogenaamde ‘funding loss-vergoeding’ of

Lees meer…

Een basisbankdienst voor alle ondernemingen. Of toch niet? Via de wet van 8 november 2020 voerde de wetgever in het Wetboek Economisch Recht (hierna: WER) een basisbankdienst in voor ondernemingen. Dit met als doel ervoor te zorgen dat alle bedrijven ten minste zouden beschikken over een bankrekening om op die manier deel te kunnen nemen

Lees meer…

Strengere regels voor gsm gebruik achter het stuur sinds maart 2022 Art. 8.4 van de Wegcode luidde lange tijd: “Behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder geen gebruik maken van een draagbare telefoon die hij in de hand houdt.” De verschillende elementen uit deze bepaling werden verder niet concreet omschreven, waardoor

Lees meer…

NFT’s: de nieuwste hype binnen de virtuele wereld NFT’s, oftewel non-fungible tokens zijn de nieuwste rage binnen de wereld van de cryptocurrency. Sinds kort circuleren er dan ook dagelijks berichten van hallucinante bedragen die op tafel worden gelegd voor NFT’s. Maar wat is het juist? Wij zochten het voor u uit. Een NFT is eigenlijk

Lees meer…

Vacature: insolventie en burgerlijk recht WIJ ZIJN- Geen nichekantoor, maar bieden een doorgedreven specialisatie aan in een heel aantal rechtsdomeinen. We begeleiden graag ondernemingen van A-Z. Er wordt steeds een brede opleiding aangeboden in het burgerlijk en handelsrecht, doch de nadruk worden gelegd op volgende rechtstakken : -Faillissementen; -Vastgoedrecht; -Verzekeringsrecht. -WIJ ZOEKEN- Een zeer gemotiveerde

Lees meer…

Het vennootschapsrechtelijke deskundigenonderzoek volgens het WVV Volgens artikel 5:106 voor de BV en artikel 6:91 voor de CV van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: WVV) kan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank voortaan in kort geding één of meer deskundigen aanstellen om de boeken en rekeningen van een vennootschap na te zien, net als

Lees meer…

Met de Wet van 4 februari 2020 (hierna: de Wet), die het derde boek van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) invoert, werd het Belgische goederenrecht grondig hervormd. Zij trad in werking op 1 september 2021 en was direct onderwerp van hevige discussies toen onder meer duidelijk werd dat een persoon in bepaalde omstandigheden het

Lees meer…

Wettelijk kader voor KMO-financiering De wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen (hierna: Wet KMO-financiering) voorziet in een afzonderlijk wettelijk kader betreffende de financiering aan kleine en middelgrote ondernemingen. Dit bijzonder wettelijke kader kwam er om de kredietverlening aan KMO’s te stimuleren waarbij een beter evenwicht

Lees meer…

Phishing: het nieuwe inbreken anno 2021? 34.000.000 euro.[1] Dat is het totale bedrag dat phishers in het jaar 2020 konden stelen. Wat is phishing en hoe gaan deze cybercriminelen te werk? Krijg ik mijn geld terug als ik word opgelicht en hoe herken ik valse e-mails? Wij zochten het voor u uit. Phishing? Phishing is

Lees meer…

Het financieel plan en toereikend aanvangsvermogen als vervanging van het minimumkapitaal in de BV. Een stap voor of achter uit? Met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: WVV) heeft de wetgever resoluut de weg gekozen van een modern vennootschapsrecht. Het laat de rigiditeit van het oude Wetboek van Vennootschappen (hierna: W.Venn.) achterwege en

Lees meer…

Het deskundigenonderzoek in burgerlijk recht Wanneer een geschil zich voordoet kan dit in sommige gevallen niet wordenopgelost met enkel juridische kennis. Zo zijn er geregeld ook wetenschappelijke oftechnische problemen dewelke eveneens dienen te worden behandeld. Hiervoor wordt er vaak beroep gedaan op een (gerechts)deskundige. Een deskundige kan worden aangesteld in tal van domeinen zoals medische

Lees meer…

De indicatieve tabel anno 2021 Een ongeval kan vele implicaties hebben op iemands leven. Het opstellen van een schadebegroting na een ongeval is geen sinecure. Uitgangspunt bij het opstellen van een schadebegroting blijft vanzelfsprekend het aanleveren van bewijs. Dit bewijs is in praktijk niet altijd eenvoudig te leveren. De indicatieve tabel is een werkinstrument om

Lees meer…

De rechtsplegingsvergoeding Ten behoeve van een betwisting voor de hoven en rechtbanken, heeft de in het gelijk gestelde partij – die wordt bijgestaan door een advocaat – overeenkomstig artikel 1022 Ger.W. recht op een rechtsplegingsvergoeding. Dit betreft een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat ten laste van de partij die de

Lees meer…