Phishing: het nieuwe inbreken anno 2021? 34.000.000 euro.[1] Dat is het totale bedrag dat phishers in het jaar 2020 konden stelen. Wat is phishing en hoe gaan deze cybercriminelen te werk? Krijg ik mijn geld terug als ik word opgelicht en hoe herken ik valse e-mails? Wij zochten het voor u uit. Phishing? Phishing is

Lees meer…

Het deskundigenonderzoek in burgerlijk recht Wanneer een geschil zich voordoet kan dit in sommige gevallen niet wordenopgelost met enkel juridische kennis. Zo zijn er geregeld ook wetenschappelijke oftechnische problemen dewelke eveneens dienen te worden behandeld. Hiervoor wordt er vaak beroep gedaan op een (gerechts)deskundige. Een deskundige kan worden aangesteld in tal van domeinen zoals medische

Lees meer…

De indicatieve tabel anno 2021 Een ongeval kan vele implicaties hebben op iemands leven. Het opstellen van een schadebegroting na een ongeval is geen sinecure. Uitgangspunt bij het opstellen van een schadebegroting blijft vanzelfsprekend het aanleveren van bewijs. Dit bewijs is in praktijk niet altijd eenvoudig te leveren. De indicatieve tabel is een werkinstrument om

Lees meer…

De rechtsplegingsvergoeding Ten behoeve van een betwisting voor de hoven en rechtbanken, heeft de in het gelijk gestelde partij – die wordt bijgestaan door een advocaat – overeenkomstig artikel 1022 Ger.W. recht op een rechtsplegingsvergoeding. Dit betreft een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat ten laste van de partij die de

Lees meer…

Relatief onder de radar van velen, werd de DAC 6 richtlijn uitgevaardigd en omgezet in Belgische wetgeving waardoor deze van toepassing is vanaf 28.02.2021. Deze wetgeving omhelst zogenaamde “Mandatory Disclosure Rules” (MDR) die een meldingsplicht opleggen aan intermediairs (denk aan boekhouders, adviseurs, advocaten,…) voor grensoverschrijdende (fiscale) constructies. Of deze MDR van toepassing zijn, is steeds

Lees meer…

Brexit: impact op handelscontracten in internationaal privaatrechtelijke context Ondertussen begint bij iedereen (zelfs de Britten) het besef te groeien dat de Brexit heel wat meer (rechts)vragen en (rechts)problemen met zich zal meebrengen dan voorzien werd. Naast de economische vragen en onzekerheid, groeit ook de juridische onzekerheid bij handelsrelaties, meer bepaald op het vlak van het

Lees meer…

Coronamaatregelen werden onwettelijk bevonden Een beschikking in kortgeding werd in dit verband uitgesproken op 31 maart 2021. De Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel heeft in voormelde ordonnantie geoordeeld dat de Belgische staat geen enkele geldige wettelijke basis had voor het uitvaardigen van de ministeriële besluiten  die de coronamaatregelen opleggen aan alle Belgen vanaf

Lees meer…

VRIENDENAANDEEL Na de versoepeling van de win-winlening besloot het Vlaams Parlement het ontwerpdecreet omtrent het “Vriendenaandeel” goed te keuren. Dit is een variant op de win-win lening. Particulieren zullen kunnen investeren in de toekomst van een bevriende KMO en tegelijkertijd profiteren van een belastingvoordeel. Om te herstellen van de schade aangericht door het coronavirus wil

Lees meer…

Elektrische fietsen en steps binnenkort dan toch verplicht verzekerd? De laatste jaren hebben verschillende alternatieve vormen van mobiliteit hun ingang gevonden in het wegverkeer. De elektrische fietsen, steps en speed pedelecs zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Het juridisch landschap diende zich aan deze nieuwe vormen van mobiliteit aan te passen. De

Lees meer…

UPDATE CASHBETALINGEN   In België worden cashbetalingen meer en meer beperkt door de wet. Terwijl de trend zich voortzet naar een “cashless society”, blijft een cashsysteem voorlopig toch nog onmisbaar.  Al sinds de preventieve witwaswet van 11 januari 1993[1] werden in België beperkingen van cashbetalingen opgelegd. Deze wet werd bij opeenvolgende wetswijzigingen ingrijpend gewijzigd. De

Lees meer…

GEEN BESCHERMING MEER TEGEN UITVOERENDE MAATREGELEN EN MORATORIUM OP FAILLISSEMENTEN NIET LANGER VERLENGD  Moratorium niet verlengd Door de coronacrisis zagen veel bedrijven hun inkomsten aanzienlijk dalen maar bleven de vaste kosten nog doorlopen. Toch lag het aantal uitgesproken faillissementen in het afgelopen jaar lager dan ooit, in vergelijking met de voorgaande jaren. Dit was het

Lees meer…

Vacature: insolventie en burgerlijk recht WIJ ZIJN- Geen nichekantoor, maar bieden een doorgedreven specialisatie aan in een heel aantal rechtsdomeinen. We begeleiden graag ondernemingen van A-Z. Er wordt steeds een brede opleiding aangeboden in het burgerlijk en handelsrecht, doch de nadruk worden gelegd op volgende rechtstakken : -Faillissements- en insolventierecht;-Bouwrecht,-Verzekeringsrecht. -WIJ ZOEKEN- Een zeer gemotiveerde

Lees meer…

U zal zich wellicht afvragen waarom er relatief weinig faillissementen zijn, hoewel het afgelopen jaar overheerst werd door de corona-crisis met aanzienlijke economische weerslag. Na het eerste moratorium dat liep tot juni 2020, is gebleken dat ook zonder moratorium diverse instanties in de praktijk rekening houden met de huidige economische moeilijkheden waarmee ondernemingen geconfronteerd worden

Lees meer…

Nieuw bewijsrecht Op 1 november 2020 is de nieuwe regelgeving met betrekking tot het bewijsrecht in werking getreden. Dit nieuwe bewijsrecht maakt deel uit van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, dat momenteel enkel uit boek nr. 8 met de titel “Bewijs” bestaat. De nieuwe regels van het bewijsrecht zijn in grote mate een bevestiging van de

Lees meer…

ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN EEN B2B-CONTRACT Consumenten worden reeds lange tijd beschermd tegen de “macht” van ondernemingen. Zo zijn er verschillende soorten bedingen die ongeldig zijn in B2C-contracten. De wetgever stelde vast dat de macht in een B2B-contract lang niet altijd gelijkwaardig is. In sommige gevallen lijkt deze verhouding zelfs op deze bij een B2C-contract. Daarom

Lees meer…

Versoepeling en uitbreiding van de winwinlening in Vlaanderen, Wallonië en Brussel Sinds 1 september 2006 kunnen particulieren die inwoner zijn van het Vlaams Gewest genieten van een vermindering van de personenbelasting door geld uit te lenen aan ondernemingen die financiële steun kunnen gebruiken. Vanwege het coronavirus werden de mogelijkheden van de winwinlening versoepeld en verruimd.

Lees meer…

  Thuiswerken is verplicht, vergeet het verplicht attest voor wie toch op kantoor werkt niet! Vanaf vandaag 2 november 2020 is het opnieuw verplicht om van thuis uit te werken (telewerken), tenzij het niet anders kan en uw werkgever over een attest beschikt. Het nieuwe Ministerieel Besluit1 dat vandaag 2 november 2020 in werking treedt,

Lees meer…

The Belgian Confession Tapes : de zaak waar men een onschuldige toch een moord liet bekennen. Over de absolute noodzaak van bijstand van een advocaat bij het politieverhoor. door Mtrs. Christian Clement, Koen De Backer & Jan Beldé Op 19 oktober 2020 jl. velde de correctionele rechtbank van Dendermonde een nu al memorabel vonnis waar

Lees meer…

Er is de laatste weken veel persaandacht geweest voor de zaak rond het tragische overlijden van Sanda DIA, de beloftevolle student die in december 2018 deelnam aan de doop van de toenmalige Leuvense studentclub Reuzegom. In dit dossier behartig ik de belangen van J.V., één van de eerstejaars clubleden die aanwezig was op deze doop

Lees meer…

Door de recente stijging van het aantal besmettingen zag de Belgische overheid zich genoodzaakt nieuwe maatregelen te nemen. De overheid zet ook verder in op lokale maatregelen om het virus onder controle te krijgen. De provincie Antwerpen, waar het aantal besmettingen zeer hoog ligt, heeft van deze bevoegdheid gebruik gemaakt om bijkomende maatregelen uit te

Lees meer…