OUR BLOG

Print Friendly, PDF & Email

De wederbeleggingsvergoeding: dient u deze te betalen?

 • Wat is een wederbeleggingsvergoeding?

Indien u uw commerciële financiering geheel of gedeeltelijk voortijdig wenst terug te betalen, dient u vaak niet enkel het openstaande kapitaal terug te betalen maar zullen de kredietgevers als schadevergoeding ook een hoge vergoeding voor wederbelegging aanrekenen.

Dit betreft de zogenaamde ‘funding loss-vergoeding’ of ‘wederbeleggingsvergoeding’.

Deze vergoeding bestaat er in het verlies van de kredietgever, dat wordt veroorzaakt door de vervroegde terugbetaling van het krediet door de kredietnemer, te vergoeden.

De vraagt stelt zich of de kredietgevers wel gerechtigd zijn om deze hoge vergoedingen aan te rekenen.

 • Wederbeleggingsvergoeding beperkt voor lening op intrest

Bij de vervroegde terugbetaling van een lening op interest werd de wederbeleggingsvergoeding wettelijk beperkt.

Hierbij geldt de bescherming van art. 1907bis Oud B.W. en mag in geen geval meer dan zes maanden interest worden aangerekend als vergoeding voor wederbelegging.

Art. 1907bis Oud B.W. luidt als volgt:

“Bij gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een lening op interest kan in geen geval van de schuldenaar, buiten het terugbetaalde kapitaal en de vervallen interest, een vergoeding voor wederbelegging worden gevorderd, groter dan zes maanden interest, berekend over de terugbetaalde som en naar de in de overeenkomst bepaalde rentevoet.”

Het Hof van Cassatie heeft zich reeds meermaals uitgesproken over de wederbeleggingsvergoeding middels arrest van 24 november 2016[1] alsook 14 maart 2019, 18 juni 2020[2], 27 april 2020[3], 11 maart 2021[4] en 14 juni 2021[5] zodat deze arresten inmiddels ook een houvast bieden aan de feitenrechters.

De juiste kwalificatie van uw financieringsovereenkomst als lening op interest dan wel als kredietopening zal zéér belangrijk zijn om na te gaan of de bescherming van art. 1907bis Oud B.W. van toepassing is.

 • Een lening op intrest is een zakelijke overeenkomst waarbij de kredietgever aan de kredietnemer een bepaald geldbedrag ter beschikking stelt onder de verplichting dat bedrag terug te geven, vermeerderd met de eventueel bedongen interest.[6] Hierbij is er geen vrijheid voor de kredietnemer om dit geld niet of slechts gedeeltelijk in ontvangst te nemen.
 • Een overeenkomst van kredietopening daarentegen is een consensuele en wederkerige overeenkomst waarbij de kredietgever zich ertoe verbindt om aan de kredietnemer tijdelijk en tot beloop van een bepaald bedrag hetzij geld hetzij kredietwaardigheid ter beschikking stelt.[7] De kredietnemer heeft de mogelijkheid om dit bedrag op elk moment en herhaaldelijk op te nemen conform de modaliteiten in de overeenkomst.

Om na te gaan of uw financieringsovereenkomst een lening op interest dan wel een kredietopening betreft, dienen de aanwendingsmodaliteiten van de overeenkomst te worden nagegaan.

Volgende zijn hierbij relevant:

 • Is het terbeschikkinggestelde bedrag wederopneembaar?
 • Is het terbeschikkinggestelde bedrag bestemd voor een bepaald doel of een specifiek onroerend goed?
 • Dienen er vaste periodieke afbetalingen te worden gedaan?
 • Ontving u een aflossingstabel?
 • Werd er een specifieke opnameperiode bepaald?

Indien uw financieringsovereenkomst een lening op interest betreft, kan er in geen geval meer dan zes maanden interest worden aangerekend als vergoeding voor wederbelegging.

Indien toch een hogere vergoeding wordt aangerekend, is deze in strijd met art. 1907bis Oud B.W. en kan deze vergoeding dus worden betwist.

 • Werkelijke bedoeling van partijen is bepalend

Kredietgevers trachten geregeld de bescherming van art. 1907bis Oud B.W. te omzeilen door de financieringsovereenkomst te kwalificeren als een kredietopening.

Hoe deze financieringsovereenkomst wordt betiteld, is evenwel niet bepalend.

De rechter zal steeds een feitelijk onderzoek voeren naar de werkelijke bedoeling van de partijen[8] en nagaan op basis van de rechten en plichten van de partijen of het gaat om een lening op interest dan wel om een kredietopening.

Zo oordeelde het Hof van Cassatie middels arrest van 14 juni 2021[9]:

“Het staat aan de feitenrechter te oordelen of de kredietnemer in werkelijkheid over de vrijheid beschikt om het krediet al dan niet op te nemen.”

De kwalificatie van een financieringsovereenkomst is niet evident en zal steeds een feitelijke beoordeling blijven waarover de rechter soeverein oordeelt.

De advocaten van STUDIO-LEGALE kunnen u adviseren over deze kwalificatie.

 • Kan de reeds betaalde wederbeleggingsvergoeding worden teruggevorderd?

Art. 1907bis BW is een bepaling van dwingend recht, waarvan enkel met kennis van zaken afstand van gedaan kan worden.

Indien u de betaalde wederbeleggingsvergoeding wenst terug te vorderen, zal de kredietgever moeten aantonen dat u op het ogenblik van de terugbetaling effectief kennis had van de bescherming van art. 1907bis BW.

Dit is niet evident.

Het betalen van de afrekening op zich volstaat niet om aan te tonen dat u verzaakt zou hebben aan deze bescherming. Ook dient te worden aangetoond dat de wil om hier afstand te doen zeker is en niet op een andere wijze kan worden uitgelegd.

Zo konden wij recent een zeer gunstig arrest bekomen voor het hof van beroep te Brussel.[10] Voor onze cliënte (kredietnemer) vorderden wij van de kredietgever een terugbetaling van de door onze cliënte betaalde torenhoge wederbeleggingsvergoeding. Deze terugbetaling werd meerdere jaren na  het verlijden van de notariële akte (!) én het betalen van de wederbeleggingsvergoeding gevorderd.

Het hof van beroep te Brussel oordeelde als volgt:

“11. appellante verwijst echter naar artikel 1907bis B.W., dat bepaalt dat bij een gehele of een gedeeltelijke terugbetaling van een lening op interest in geen geval van de schuldenaar, buiten het terugbetaalde kapitaal en de vervallen interest, een vergoeding voor wederbelegging kan worden gevorderd, groter dan zes maanden interest, berekend over de terugbetaalde som en naar de in de overeenkomst bepaalde intrestvoet.

 Zij stelt dat zij, op het ogenblik dat zij de door geïntimeerde gevorderde vergoeding heeft betaald, geen kennis had van deze regel van dwingend recht, zodat zij door deze betaling niet heeft verzaakt aan de toepassing van deze bepaling.”

en hierna:

“In casu zijn er geen aanwijzingen, laat staan bewijs, voorhanden dat appellante op het ogenblik van de terugbetaling kennis had van artikel 1907bis B.W. en van de eventuele toepassing van dit artikel op de door geïntimeerde gevorderde vergoeding, waarvan het bedrag trouwens slechts daags voor de datum van de verkoop van het in hypotheek gegeven onroerend goed werd meegedeeld aan de notaris.

 Uit de betaling van deze vergoeding op zich kan dan ook niet worden afgeleid dat appellante heeft verzaakt aan de bescherming van deze wetsbepaling van dwingend recht.”

Het hof van beroep te Brussel veroordeelde de kredietgever middels arrest dd. 28 september 2021 tot terugbetaling van de wederbeleggingsvergoeding.

***

Dient u een wederbeleggingsvergoeding te betalen of heeft u reeds een wederbeleggingsvergoeding betaald en wenst u na te gaan of deze verschuldigd is/was? Neem gerust contact op met ons kantoor. Ons kantoor is bereikbaar op het nummer 03 216 70 70 of via e-mail op info@studio-legale.be

[1] Hof van Cassatie 24 november 2016, NjW nr. 370, 742 en RW 2017-18 nr. 27, 1050.

[2] Hof van Cassatie 18 juni 2020, RW 2021-22 nr. 09, 370.

[3] Hof van Cassatie 27 april 2020, NjW nr. 428, 691.

[4] Hof van Cassatie 1 maart 2021, AR nr. C18.0552.F

[5] Hof van Cassatie 14 juni 2021, AR nr. C.21.0024.N, NjW nr. 458, 233.

[6] C. Claesssens en J-P. Buyle, “kwalificatie kredietovereenkomst: nog even over de criteria”, De Juristenkrant 2020, 10.

[7] C. Claesssens en J-P. Buyle, “kwalificatie kredietovereenkomst: nog even over de criteria”, De Juristenkrant 2020, 10.

[8] Hof van Cassatie 27 april 2020, NjW nr. 428, 692.

[9] Hof van Cassatie 14 juni 2021, AR nr. C.21.0024.N, NjW nr. 458, 233.

[10] Brussel 28 september 2021, 2015/AR/767, onuitg.

—————————————-

L’indemnité de remploi : devez-vous la payer ?

 

 • Qu’est-ce qu’une indemnité de remploi ?

 

Si vous souhaitez rembourser prématurément tout ou partie de votre financement commercial, vous devrez souvent non seulement rembourser le capital restant dû, mais les prêteurs exigeront également des frais élevés de remploi à titre de dédommagement.

Il s’agit de ce que l’on appelle l’ « indemnité pour la perte (funding-loss) » ou « indemnité de remploi ».

Cette indemnité consistent à indemniser le prêteur pour la perte causée par le remboursement anticipé du crédit par l’emprunteur.

La question se pose de savoir si les prêteurs ont le droit de facturer cette haute indemnité.

 • Indemnité de remploi limitée pour prêts à intérêts

En cas de remboursement anticipé d’un prêt à intérêts, l’indemnité de remploi est limitée par la loi.

La protection de l’art. 1907bis de l’ancien Code Civil s’applique ici et en aucun cas, plus de six mois d’intérêts ne peuvent être réclamés comme indemnité de remploi.

Article 1907bis de l’Ancien C. civ. dispose :

« Lors du remboursement total ou partiel d’un prêt à intérêt il ne peut en aucun cas être réclamé au débiteur, indépendamment du capital remboursé et des intérêts échus, une indemnité de remploi d’un montant supérieur à six mois d’intérêts calculés sur la somme remboursée au taux fixé par la convention. »

La Cour de cassation s’est déjà prononcée à plusieurs reprises sur l’indemnité de remploi par des arrêts du 24 novembre 2016[1], du 14 mars 2019, du 18 juin 2020[2], du 27 avril 2020[3], du 11 mars 2021[4] et du 14 juin 2021[5], de sorte que ces arrêts donnent désormais aussi des indications aux juridictions de fait.

La qualification correcte de votre contrat de financement comme prêt à intérêts ou comme ouverture de crédit sera très importante pour vérifier si la protection de l’art. 1907bis de l’ancien Code Civil est applicable.

 • Un prêt à intérêt est un accord commercial dans lequel le prêteur met une certaine somme d’argent à la disposition de l’emprunteur, sous réserve de l’obligation de restituer cette somme, plus tout intérêt convenu[6]. Il n’y a aucune liberté pour l’emprunteur de ne pas recevoir cet argent ou seulement partiellement.
 • Le contrat d’ouverture de crédit, quant à lui, est un contrat consensuel et réciproque par lequel le prêteur s’engage à mettre à la disposition de l’emprunteur, temporairement et jusqu’à un certain montant, soit de l’argent, soit de la capacité d’emprunt[7]. L’emprunteur a la possibilité de retirer ce montant à tout moment et à plusieurs reprises conformément aux termes de l’accord.

Afin de déterminer si votre accord de financement est un prêt à intérêt ou un contrat de crédit, il convient de vérifier les termes et conditions de l’accord.

Les éléments suivants sont pertinents ici :

– Le montant mis à disposition peut-il être retiré ?

– Le montant est-il mis à disposition dans un but spécifique ou pour un bien immobilier spécifique ?

– Y a-t-il des paiements périodiques fixes à effectuer ?

– Avez-vous reçu un tableau d’amortissement ?

– Un délai de rétractation spécifique a-t-il été déterminé ?

– …

Si votre contrat de financement est un prêt à intérêt, il ne peut en aucun cas être réclamé plus de six mois d’intérêts, à titre d’indemnité de remploi.

Si une indemnité plus élevée est réclamée, cela constitue une violation de l’art. 1907bis de l’ancien Code civil et peut donc être contesté.

 • L’intention réelle des parties est déterminante

 Les prêteurs tentent régulièrement de contourner la protection de l’art. 1907bis de l’ancien Code Civil en qualifiant la convention de financement d’ouverture de crédit.

Toutefois, la manière dont cet accord de financement est dénommé, n’est pas déterminant.

Le juge procédera toujours à une enquête factuelle sur l’intention réelle des parties[8] et vérifiera, sur la base des droits et obligations des parties, s’il s’agit d’un prêt à intérêts ou d’une ouverture de crédit.

La Cour de cassation a statué dans son arrêt du 14 juin 2021[9] :

Het staat aan de feitenrechter te oordelen of de kredietnemer in werkelijkheid over de vrijheid beschikt om het krediet al dan niet op te nemen.”

 Traduction libre:

C’est au juge de fait de décider si l’emprunteur a en réalité la liberté de prélever du contrat de crédit »

La qualification d’un accord de financement ne va pas de soi et restera toujours une appréciation factuelle que le juge appréciera souverainement.

Les avocats de STUDIO-LEGALE peuvent vous conseiller sur cette qualification.

 • Est-ce que l’indemnité de remploi déjà payée peut être récupérée ?

L’art. 1907bis de l’ancien C. civ. est une disposition de droit impératif, à laquelle on ne peut renoncer qu’en connaissance de cause.

Si vous souhaitez récupérer l’indemnité de remploi payée, le prêteur devra démontrer que vous aviez effectivement connaissance de la protection de l’article 1907bis de l’ancien C.civ. au moment du remboursement.

Ce n’est pas évident.

Le fait de payer le décompte  ne suffit pas en soi à prouver que vous avez renoncé à cette protection. Il faut également démontrer que la volonté d’y renoncer est certaine et ne peut être interprétée autrement.

Ainsi, nous avons récemment pu obtenir un jugement très favorable devant la Cour d’appel de Bruxelles[10].  Au nom de notre cliente (emprunteur), nous avons réclamé au prêteur le remboursement de l’indemnité de remploi excessive payée par notre cliente. Ce remboursement a été demandé plusieurs années après la signature de l’acte notarié ( !) et le paiement de l’indemnité de remploi.

La Cour d’appel a décidé de ce qui suit :

“11. appellante verwijst echter naar artikel 1907bis B.W., dat bepaalt dat bij een gehele of een gedeeltelijke terugbetaling van een lening op interest in geen geval van de schuldenaar, buiten het terugbetaalde kapitaal en de vervallen interest, een vergoeding voor wederbelegging kan worden gevorderd, groter dan zes maanden interest, berekend over de terugbetaalde som en naar de in de overeenkomst bepaalde intrestvoet.

 Zij stelt dat zij, op het ogenblik dat zij de door geïntimeerde gevorderde vergoeding heeft betaald, geen kennis had van deze regel van dwingend recht, zodat zij door deze betaling niet heeft verzaakt aan de toepassing van deze bepaling.”

en hierna:

“In casu zijn er geen aanwijzingen, laat staan bewijs, voorhanden dat appellante op het ogenblik van de terugbetaling kennis had van artikel 1907bis B.W. en van de eventuele toepassing van dit artikel op de door geïntimeerde gevorderde vergoeding, waarvan het bedrag trouwens slechts daags voor de datum van de verkoop van het in hypotheek gegeven onroerend goed werd meegedeeld aan de notaris.

 Uit de betaling van deze vergoeding op zich kan dan ook niet worden afgeleid dat appellante heeft verzaakt aan de bescherming van deze wetsbepaling van dwingend recht.”

Traduction libre:

11. L’appelante se réfère toutefois à l’article 1907bis du C.civ., qui prévoit qu’en cas de remboursement total ou partiel d’un prêt à intérêt, il ne peut en aucun cas être réclamé au débiteur, outre le capital remboursé et les intérêts dus, une indemnité de remploi supérieure à six mois d’intérêts, calculée sur le montant remboursé et au taux d’intérêt prévu dans la convention.

Elle soutient, qu’au moment où elle a versés l’indemnité réclamée par l’intimée, elle n’avait pas connaissance de cette règle de droit impératif, de sorte qu’en effectuant ce paiement elle n’a pas méconnu l’application de cette disposition. »

Et après ça :

« En l’espèce, rien n’indique, et encore moins ne prouve qu’au moment du remboursement, l’appelante avait connaissance de l’article 1907bis du C. civ. et de l’éventuelle application de cet article à l’indemnité réclamée par l’intimée, dont le montant n’a d’ailleurs été communiqué au notaire que la veille de la date de vente de l’immeuble hypothéqué.

Il ne saurait donc être déduit du versement de cette indemnité en soi que l’appelante a renoncé à la protection de cette disposition légale de droit impératif. »

La Cour d’appel de Bruxelles a condamné le prêteur à rembourser l’indemnité de remploi par un jugement du 28 septembre 2021.

***

Devez-vous payer une indemnité de remploi ou avez-vous déjà payer une indemnité de remploi et souhaitez-vous vérifier si elle était due ou non ? N’hésitez pas à contacter notre cabinet. Notre cabinet est joignable au 03.216.70.70 ou par email à info@studio-legale.be

[1] Cour de Cassation 24 novembre 2016, NjW nr. 370, 742 et RW 2017-18 nr. 27, 1050.

[2] Cour de Cassation 18 juin 2020, RW 2021-22 nr. 09, 370

[3] Cour de Cassation 27 avril 2020, NjW nr. 428, 691.Cour de Cassation 1 mars 2021, AR nr. C18.0552.F

[4] Cour de Cassation 1 mars 2021, AR nr. C18.0552.F

[5]  Cour de Cassation 14 juin 2021, AR nr. C.21.0024.N, NjW nr. 458, 233.

[6] C. Claesssens et J-P. Buyle, “kwalificatie kredietovereenkomst: nog even over de criteria”, De Juristenkrant 2020, 10.

[7] C. Claesssens et J-P. Buyle, “kwalificatie kredietovereenkomst: nog even over de criteria”, De Juristenkrant 2020, 10.

[8]  Cour de Cassation 27 avril 2020, NjW nr. 428, 692.

[9] Cour de Cassation 14 juin 2021, AR nr. C.21.0024.N, NjW nr. 458, 233.

[10] Bruxelles 28 septembre 2021, 2015/AR/767, non publié.

———————————————

The funding-loss: do you have to pay this?

 • What is the funding-loss?

If you wish to repay all or part of your commercial financing prematurely, you will often not only have to repay the outstanding capital but the creditors will also charge a high fee for reinvestment as compensation.

This is the so-called ‘funding loss compensation’ or ‘reinvestment compensation’.

This fee consists of compensating the creditor for the loss caused by the early repayment of the credit by the borrower.

The question arises whether creditors are entitled to charge these high fees.

 • Funding-loss fee limited for loan on interest

In the case of the early repayment of an interest-based loan, the Funding-loss compensation is limited by law.

The protection of art. 1907bis Old Civil Code applies here and there may never be charged more than six months’ interest as compensation for reinvestment.

Art. 1907bis Old Civil Code states as follows (freely translated):

“In the event of full or partial repayment of a loan at interest, the debtor may under no circumstances, apart from the repaid capital and the accrued interest, be required to pay compensation for reinvestment, greater than six months’ interest, calculated on the amount repaid and at the rate stipulated in the agreement.”

The Court of Cassation has already ruled several times on the reinvestment indemnity by judgments of 24 November 2016[1], 14 March 2019, 18 June 2020[2], 27 April 2020[3], 11 March 2021[4] and 14 June 2021[5], so that these judgments now also offer guidance to the courts.

The correct qualification of your financing agreement as an loan at interest or as a credit opening will be very important in order to verify whether the protection of art. 1907bis Old Civil Code is applicable.

 • A loan at interest is a business agreement whereby the creditor puts a certain amount of money at the disposal of the borrower with the obligation to return it plus any stipulated interest.[6] The borrower is not at liberty not to take all or part of this money.
 • An agreement to open a credit, on the other hand, is a consensual and reciprocal agreement whereby the creditor undertakes to place either money or credit at the disposal of the borrower, temporarily and up to a certain amount.[7] The borrower has the possibility of withdrawing this amount at any time and repeatedly according to the terms of the agreement.

In order to determine whether your financing agreement is an loan at interest or a credit opening, it is necessary to check the terms of use of the agreement.

The following are relevant here:

 • Is the amount made available reusable?
 • Is the amount made available for a specific purpose or for a specific property?
 • Are there fixed periodical payments to be made?
 • Did you receive an amortisation table?
 • Has a specific withdrawal period been determined?

If your finance agreement is an loan at interest, interest cannot, under any circumstances, be charged for more than six months as a fee for reinvestment.

If a higher remuneration is charged, this is in breach of art. 1907bis Old Civil Code and can therefore be disputed.

 • Actual intention of parties is decisive

Creditors regularly try to circumvent the protection of art. 1907bis Old Civil Code by qualifying the financing agreement as a credit opening.

However, the title of this financing agreement is not decisive.

The judge will always carry out a factual investigation into the actual intention of the parties[8] and will examine, on the basis of the rights and obligations of the parties, whether it concerns a loan at interest or a credit opening.

The Court of Cassation ruled in its judgment of 14 June 2021[9] :

“It is up to the fact-finding court to judge whether the borrower is in fact free to withdraw the credit or not.”

The qualification of a financing agreement is not obvious and will always remain a factual assessment that the judge will rule with sovereignty.

STUDIO-LEGALE’s lawyers can advise you on this qualification.

 • Can the funding-loss compensation already paid be reclaimed?

 

 Art. 1907bis BW is a provision of mandatory law, which can only be waived with knowledge of the facts.

If you wish to reclaim the paid funding-loss compensation, the creditor will have to demonstrate that you were actually aware of the protection of Art. 1907bis BW at the time of the repayment.

This is not evident.

Paying the fee in itself does not suffice to prove that you have renounced this protection. It must also be demonstrated that the will to waive it is certain and cannot be interpreted in any other way.

Thus, we were recently able to obtain a very favourable judgment before the Brussels Court of Appeal.[10]  On behalf of our client (borrower), we claimed from the creditor a repayment of the excessive funding-loss compensation paid by our client. This repayment was claimed several years after the execution of the notarial deed (!) and the payment of the funding-loss compensation.

The Brussels Court of Appeal ruled as follows:

“11. However, the Appellant refers to article 1907bis of the Civil Code, which stipulates that, in the event of the total or partial repayment of a loan at interest, under no circumstances may the debtor be charged, in addition to the repaid capital and the accrued interest, an indemnity for reinvestment which exceeds six months’ interest, calculated on the amount repaid and at the interest rate stipulated in the agreement.

 She states that, at the time when it paid the remuneration claimed by the defendant, she was not aware of that rule of mandatory law, so that, by that payment, she did not waive the application of that provision.”

and hereafter:

“In the present case, there are no indications, let alone proof, that at the time of the repayment the appellant was aware of article 1907bis of the Civil Code and of the possible application of this article to the compensation claimed by the defendant, the amount of which, moreover, was only communicated to the notary the day before the date of the sale of the mortgaged property.

 Therefore, it cannot be deduced from the payment of this compensation in itself that the appellant has waived the protection of this statutory provision of mandatory law.”

The Brussels Court of Appeal ordered the creditor to repay the funding-loss compensation by judgment of 28 September 2021.

***

Do you have to pay a funding-loss compensation or have you already paid a funding-loss compensation and do you want to check whether it was actually due? Feel free to contact our office. Our office can be reached at 03 216 70 70 or via e-mail at info@studio-legale.be.

[1] Hof van Cassatie 24 november 2016, NjW nr. 370, 742 en RW 2017-18 nr. 27, 1050.

[2] Hof van Cassatie 18 juni 2020, RW 2021-22 nr. 09, 370.

[3] Hof van Cassatie 27 april 2020, NjW nr. 428, 691.

[4] Hof van Cassatie 1 maart 2021, AR nr. C18.0552.F

[5] Hof van Cassatie 14 juni 2021, AR nr. C.21.0024.N, NjW nr. 458, 233.

[6] C. Claesssens en J-P. Buyle, “kwalificatie kredietovereenkomst: nog even over de criteria”, De Juristenkrant 2020, 10.

[7] C. Claesssens en J-P. Buyle, “kwalificatie kredietovereenkomst: nog even over de criteria”, De Juristenkrant 2020, 10.

[8] Hof van Cassatie 27 april 2020, NjW nr. 428, 692.

[9] Hof van Cassatie 14 juni 2021, AR nr. C.21.0024.N, NjW nr. 458, 233.

[10] Brussel 28 september 2021, 2015/AR/767, onuitg.

——————————————–

Die Wiederanlagegebühr: Müssen Sie sie bezahlen?

– Was ist eine Wiederanlagegebühr?

Wenn Sie Ihre gewerbliche Finanzierung ganz oder teilweise vorzeitig zurückzahlen wollen, müssen Sie oft nicht nur das ausstehende Kapital zurückzahlen, sondern die Kreditgeber verlangen als Ausgleich auch eine hohe Wiederanlagegebühr.

Dabei handelt es sich um den so genannten “Funding-loss Kompensation” oder “Reinvestitionskomensation”.

Diese Gebühr soll den Kreditgeber für den Verlust entschädigen, der ihm durch die vorzeitige Rückzahlung des Kredits durch den Kreditnehmer entsteht.

Es stellt sich die Frage, ob die Kreditgeber berechtigt sind, diese hohen Gebühren zu verlangen.

– Begrenzte Wiederanlagegebühr für Zinsdarlehen

Bei der vorzeitigen Rückzahlung eines verzinslichen Darlehens ist die Wiederanlageentschädigung gesetzlich begrenzt.

In diesem Fall gilt der Schutz von Artikel 1907bis des alten Bürgerlichen Gesetzbuchs, und es können in jedem Fall nicht mehr als sechs Monatszinsen als Entschädigung für die Wiederanlage verlangt werden.

Art. 1907bis altes Zivilgesetzbuch lautet wie folgt:

“Im Falle der vollständigen oder teilweisen Rückzahlung eines verzinslichen Darlehens darf dem Schuldner neben dem zurückgezahlten Kapital und den aufgelaufenen Zinsen auf keinen Fall eine Wiederanlagegebühr von mehr als sechs Monatszinsen berechnet auf den zurückgezahlten Betrag und zu dem im Vertrag festgelegten Satz berechnet werden.”

Der Kassationsgerichtshof hat sich bereits mehrfach mit Urteilen vom 24. November 2016, 14. März 2019, 18. Juni 2020, 27. April 2020, 11. März 2021 und 14. Juni 2021 zur Reinvestitionsentschädigung geäußert, so dass diese Urteile nun auch den Tatsachengerichten eine Orientierung bieten.

Die korrekte Einstufung Ihres Finanzierungsvertrags als verzinsliches Darlehen oder als Eröffnungskredit ist sehr wichtig, um zu prüfen, ob der Schutz von Art. 1907bis des alten Zivilgesetzbuchs anwendbar ist.

 • Ein verzinsliches Darlehen ist ein Geschäftsvertrag, bei dem der Darlehensgeber dem Darlehensnehmer einen bestimmten Geldbetrag zur Verfügung stellt und sich verpflichtet, diesen Betrag zuzüglich der vereinbarten Zinsen zurückzuzahlen. Es steht dem Darlehensnehmer nicht frei, dieses Geld ganz oder teilweise nicht zu nehmen.
 • Ein Kreditvertrag hingegen ist ein einvernehmlicher und gegenseitiger Vertrag, mit dem sich der Kreditgeber verpflichtet, dem Kreditnehmer vorübergehend und bis zu einem bestimmten Betrag Geld oder einen Kredit zur Verfügung zu stellen. Der Darlehensnehmer hat die Möglichkeit, diesen Betrag jederzeit und wiederholt gemäß den Vertragsbedingungen abzuheben.

Um festzustellen, ob es sich bei Ihrem Finanzierungsvertrag um ein zinsbasiertes Darlehen oder eine Kreditfazilität handelt, müssen die Vertragsbedingungen geprüft werden.

Die folgenden Punkte sind hier relevant:

– Ist der zur Verfügung gestellte Betrag abhebbar?

– Wird der Betrag für einen bestimmten Zweck oder für ein bestimmtes Objekt zur Verfügung gestellt?

– Gibt es feste, regelmäßige Zahlungen, die zu leisten sind?

– Haben Sie eine Amortisationstabelle erhalten?

– Wurde eine bestimmte Widerrufsfrist festgelegt?

– …

Handelt es sich bei Ihrem Finanzierungsvertrag um ein reines Zinsdarlehen, dürfen unter keinen Umständen mehr als sechs Monate lang Zinsen als Wiederanlagegebühr erhoben werden.

Wird ein höheres Entgelt verlangt, verstößt dies gegen Art. 1907bis altes Zivilgesetzbuch und kann daher angefochten werden.

– Der tatsächliche Wille der Parteien ist entscheidend 

Gläubiger versuchen regelmäßig, den Schutz des Artikels 1907bis des alten Zivilgesetzbuches zu umgehen, indem sie den Finanzierungsvertrag als Kreditaufnahme qualifizieren.

Die Bezeichnung des Finanzierungsabkommens ist jedoch nicht entscheidend.

Der Richter wird stets die tatsächliche Absicht der Parteien untersuchen und anhand der Rechte und Pflichten der Parteien prüfen, ob es sich um ein verzinsliches Darlehen oder einen Eröffnungskredit handelt.

Der Kassationsgerichtshof entschied in seinem Urteil vom 14. Juni 2021:

“Es ist Sache des Tatsachenrichters zu beurteilen, ob der Kreditnehmer tatsächlich die Freiheit hat, den Kredit in Anspruch zu nehmen oder nicht.”

Die Qualifizierung einer Finanzierungsvereinbarung ist nicht selbstverständlich und bleibt immer eine Tatsachenwürdigung, die der Richter souverän entscheiden wird.

Die Anwälte von STUDIO-LEGALE können Sie zu dieser Qualifikation beraten.

– Kann die bereits gezahlte Reinvestitionsgebühr zurückgefordert werden?

Art. 1907bis BW ist eine zwingende Rechtsvorschrift, auf die nur in Kenntnis der Sachlage verzichtet werden kann.

Wenn Sie die gezahlte Wiederanlagegebühr zurückfordern wollen, muss der Gläubiger nachweisen, dass Sie zum Zeitpunkt der Rückzahlung tatsächlich Kenntnis vom Schutz des Art. 1907bis BW hatten.

Dies ist nicht offensichtlich.

Die Zahlung der Abfindung allein reicht nicht aus, um nachzuweisen, dass Sie auf diesen Schutz verzichtet haben. Es muss auch nachgewiesen werden, dass der Wille, auf diesen Schutz zu verzichten, feststeht und nicht anders ausgelegt werden kann.

So konnten wir kürzlich vor dem Brüsseler Berufungsgericht ein sehr positives Urteil erwirken.  Im Namen unseres Kunden (Darlehensnehmer) forderten wir von dem Darlehensgeber die Rückzahlung der von unserem Kunden gezahlten überhöhten Wiederanlagegebühr. Diese Rückzahlung wurde erst mehrere Jahre nach der Ausfertigung der notariellen Urkunde (!) und der Zahlung der Reinvestitionsgebühr gefordert.

Das Berufungsgericht in Brüssel entschied wie folgt:

“Der Beschwerdeführer beruft sich jedoch auf Artikel 1907bis des Bürgerlichen Gesetzbuchs, der vorsieht, dass bei vollständiger oder teilweiser Rückzahlung eines verzinslichen Darlehens vom Schuldner auf keinen Fall eine Wiederanlagegebühr verlangt werden darf, die über das zurückgezahlte Kapital und die aufgelaufenen Zinsen hinausgeht und die sich auf den zurückgezahlten Betrag und den im Vertrag festgelegten Zinssatz bezieht.

 Als sie die von der Beklagten geforderte Vergütung gezahlt habe, sei ihr diese Vorschrift des zwingenden Rechts nicht bekannt gewesen, so dass sie mit dieser Zahlung nicht gegen diese Bestimmung verstoßen habe.

und im Folgenden:

“Im vorliegenden Fall gibt es keine Anhaltspunkte, geschweige denn Beweise dafür, dass die Klägerin zum Zeitpunkt der Rückzahlung Kenntnis von Artikel 1907bis B.W. und der möglichen Anwendung dieses Artikels auf die von der Beklagten geforderte Entschädigung hatte, deren Höhe im Übrigen dem Notar erst am Tag vor dem Verkauf der verpfändeten Immobilie mitgeteilt wurde.

 Daher kann aus der Zahlung dieser Entschädigung an sich nicht abgeleitet werden, dass der Rechtsmittelführer den Schutz dieser zwingenden Rechtsvorschrift nicht beachtet hat.”

Das Brüsseler Berufungsgericht verurteilte den Darlehensgeber mit Urteil vom 28. September 2021 zur Rückzahlung der Reinvestitionsgebühr.

***

Müssen Sie eine Wiederanlagegebühr zahlen oder haben Sie bereits eine Wiederanlagegebühr gezahlt und möchten prüfen, ob diese fällig ist oder nicht? Bitte kontaktieren Sie unser Büro. Unser Büro erreichen Sie unter 03 216 70 70 oder per E-Mail unter info@studio-legale.be.

Comments are closed.