Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Geachte bezoeker, Dank voor het bezoeken van onze website. De gegevens daarop worden u gratis ter beschikking gesteld ingevolge Uw opzoeking, en worden regelmatig bijgewerkt. Evenwel kan u uit die gegevens geen juridische gevolgtrekkingen maken. De aangeduide gegevens zijn indicatief en er wordt geen garantie omtrent volledigheid en accuraatheid gegeven. Onze website heeft enkel de bedoeling u bepaalde informatie te verstrekken over ons kantoor en zijn werking onder de vorm van basisinformatie. Voor het vervolledigen van die informatie dient u ons kantoor zelf te contacteren. Ons kantoor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de gegevens op de website, noch kan enige aansprakelijkheid ten onze laste worden gelegd ingevolge het gebruik van de website, de daarop vermelde gegevens en/of links, verliezen dan wel beschadiging van apparatuur ten gevolge van het bezoek van deze website of het gebruik, niets uitgezonderd. Ons kantoor neemt geen enkele verantwoordelijkheid op aangaande de veiligheid, gegevens en informatie op websites die u kan bereiken via één of meerdere van de vermelde links, noch kan een link beschouwd worden als enige ondersteuning of goedkeuring door het kantoor van de op de link vermelde informatie, noch is de informatie op die link aan het kantoor tegenstelbaar. Alle betwistingen worden exclusief behandeld voor de rechtbanken te Antwerpen, onder Belgisch recht. ALGEMENE VOORWAARDEN De aansprakelijkheid van de advocaten van STUDIO | LEGALE is beperkt tot de bedragen die door de verzekeraar burgerlijke professionele aansprakelijkheid worden uitbetaald:

Download hier de algemene voorwaarden van STUDIO LEGALE (PDF)

INTELLECTUELE EIGENDOM Deze website is eigendom van STUDIO | LEGALE Advocaten, Broederminstraat 9, 2018 Antwerpen. De merknaam ‘STUDIO | LEGALE Advocaten’ wordt, net zoals alle logo’s, beelden, inhoud en vormgeving die u op deze website aantreft, beschermd door verschillende intellectuele eigendomsrechten.Daarom mag niets uit deze website worden gekopieerd, veranderd, gedistribueerd of openbaar gemaakt worden op welke manier dan ook zonder voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van de onderscheiden rechthebbenden. COOKIES Gebruik van cookies. Wij willen de bezoekers van deze website graag informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat doen via de instellingen van uw browser. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw browser. Houd er, wanneer u cookies uitschakelt, wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door deze website verder te gebruiken zonder in zijn browserinstellingen cookies te blokkeren, gaat de bezoeker ervan ermee akkoord dat er cookies gebruikt worden.  

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR STUDIO | LEGALE

ARTIKEL 1 – TOEPASSING
De huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prestaties geleverd door een advocaat, lid van de groepering STUDIO | LEGALE Advocaten. De door de advocaten gehanteerde of door STUDIO | LEGALE Advocaten gepubliceerde tarieven zijn allen exclusief BTW. (STUDIO | LEGALE Advocaten is een groepering van advocaten en heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid, de advocaten treden individueel op voor hun eigen rekening).

ARTIKEL 2 – BETALING VAN FACTUREN
Facturen van erelonen en onkosten zijn betaalbaar uiterlijk 8 dagen na verzending van de factuur.

ARTIKEL 3 – LAATTIJDIGE BETALING
In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder dat een aanmaning moet worden gestuurd een verwijlinterest verschuldigd aan een intrestvoet van 10 % per jaar, eveneens te vermeerderen met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % (deze schadevergoeding kan niet minder bedragen dan 250 €) op het totale factuurbedrag. Indien de betalingstermijn overschreden is, kan de behandelende advocaat zijn activiteiten stoppen nadat daarvan kennis is gegeven, zonder dat hierdoor enige aansprakelijkheid kan worden opgelopen door de behandelende advocaat.

ARTIKEL 4 – NETTING
Partijen komen overeen dat er tussen al hun wederzijdse vorderingen dadelijk compensatie optreedt vanaf het ontstaan van de respectievelijke vorderingen, met inbegrip van de nog niet zekere, vervallen of opeisbare vorderingen en met inbegrip van alle vorderingen die afhangen van een toekomstige voorwaarde waaronder ook alle om welke reden ook verschuldigde schadevergoedingen (inclusief de schade, onkosten of uitgaven) overeenkomstig de wet van 15 december 2004 betreffende de financiële zekerheden.

ARTIKEL 5 – BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID
4.1 De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van STUDIO | LEGALE Advocaten is gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering waarbij de advocaten zich hebben onderschreven via de Balie.
4.2 De aansprakelijkheid t.a.v. de cliënt is beperkt tot het bedrag dat wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
4.3 De aanspraak tot schadevergoeding wegens een fout die aanleiding kan geven tot schadevergoeding vervalt één jaar nadat de prestatie werd geleverd.

ARTIKEL 6 – RECHT EN RECHTBANK
5.1. Het Belgisch recht is van toepassing.
5.2. De Rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd. Indien de Vrederechter bevoegd is verklaren partijen akkoord te zijn dat de Vrederechter van het 5de kanton wordt geadieerd