OUR BLOG

Print Friendly, PDF & Email

U zal zich wellicht afvragen waarom er relatief weinig faillissementen zijn, hoewel het afgelopen jaar overheerst werd door de corona-crisis met aanzienlijke economische weerslag. Na het eerste moratorium dat liep tot juni 2020, is gebleken dat ook zonder moratorium diverse instanties in de praktijk rekening houden met de huidige economische moeilijkheden waarmee ondernemingen geconfronteerd worden ten gevolge van de corona-crisis. Een onuitgesproken gentleman’s-agreement als het ware zorgt ervoor dat o.a. de fiscus, het parket, de RSZ,… nagenoeg geen dagvaardingen in faillissement uitbrengen. De wetgever heeft nu ook opgetreden door een moratorium t.a.v. de ondernemingen in te voeren, alsook ten aanzien van uitvoeringsdaden lastens particulieren.

 

Ondernemingen

Op 24 december 2020 (1) werd een tweede moratorium ingevoerd ten voordele van de ondernemingen die:

-getroffen zijn door de sluitingsmaatregelen sluitingsmaatregelen ingevoerd per ministerieel besluit van 28 oktober 2020 zoals gewijzigd per 1 november 2020; en

-waarvan de continuïteit bedreigd is door de verspreiding van de COVID-19 epidemie of -pandemie en haar gevolgen; en

-die niet in staking van betaling waren op 18 maart 2020.

 

De ondernemingen die voldoen aan deze drie cumulatieve voorwaarden genieten een tijdelijke opschorting vanaf 24 december 2020 tot 31 januari 2020, wat in het bijzonder inhoudt:

-De gedwongen invordering en uitvoering van schulden is tijdelijk niet mogelijk, zelfs niet wanneer deze schulden opgenomen werden in een reorganisatieplan. Wel blijft het beslag, zowel bewarend als uitvoerend, op onroerende goederen mogelijk.

-De onderneming kan niet op dagvaarding failliet verklaard worden of gerechtelijk ontbonden worden, tenzij op initiatief van het openbaar ministerie of van de voorlopig bewindvoerder conform art. XX.32 WER of met de toestemming van de schuldenaar. Daarnaast is het ook niet mogelijk de overdracht onder gerechtelijk gezag van een deel of het geheel van de activiteiten van een onderneming wordt bevolen;

-Betalingstermijnen die werden opgenomen in een reorganisatieplan worden verlengd met een duur gelijk aan die van de opschorting uit deze wet. Dit mag desgevallend leiden tot een verlenging van maximum vijf jaar voor de uitvoering van het plan;

-Overeenkomsten gesloten voor de inwerkingtreding van deze wet kunnen niet eenzijdig of gerechtelijk ontbonden worden wegens wanbetaling van een opeisbare geldschuld. Dit geldt niet voor de arbeidsovereenkomsten;

-De verplichting tot aangifte van het faillissement (artikel XX.102 WER) wordt tevens tijdelijk opgeschort gedurende voormelde termijn van opschorting. Deze opschorting geldt enkel indien de faillissementsvoorwaarden het gevolg zijn van de COVID-19-epidiemie of -pandemie en haar gevolgen. Uiteraard is het nog steeds mogelijk en toegestaan om aangifte van faillissement te doen.

 

Deze maatregelen zouden opnieuw wat ademruimte moeten geven aan ondernemingen in moeilijkheden. Uiteraard is het zeer belangrijk dat deze maatregelen enkel kunnen toegepast worden op ondernemingen die dankzij de coronacrisis in moeilijkheden verkeren. Dit kan dus niet toegepast worden op ondernemingen die reeds moeilijkheden hadden en waarbij de staking van betaling reeds plaatsvond voor 18 maart 2020.

Om misbruik tegen te gaan voorziet de wet uitdrukkelijk dat iedere belanghebbende bij dagvaarding de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank kan verzoeken om te beslissen dat een onderneming niet valt onder het toepassingsgebied van deze opschorting of de opschorting geheel of gedeeltelijk op te heffen.

 

Particulieren

-Ten aanzien van particulieren werd tevens een tijdelijke opschorting ingevoerd van 24.12.2020 tot 31.01.2021:

-Er kan geen uitvoerend beslag meer gelegd worden op het onroerende goed dat de woonplaats is van desbetreffende schuldenaar;

-Alle uitvoerende beslagen, die reeds werden gelegd worden geschorst, behoudens deze op onroerende goederen die niet de woonplaats betreffen

-Er kan geen bewarend en uitvoerend beslag onder derden dat de betaling van een geldsom tot voorwerp heeft worden gelegd;

-Er kan geen loonoverdracht worden uitgevoerd;

 

Deze opschorting kent enkele uitzonderingen waarbij deze geen uitwerking heeft:

-onderhoudsgelden (art. 1412 Ger. W.);

-de schuldenaar stemt in met het beslag of de voortzetting van de tenuitvoerlegging;

-invordering van geldsommen n.a.v. veroordeling in strafzaken;

-invordering van belastingen, voorheffingen, taksen, rechten, verhogingen, administratieve en fiscale geldboeten, nalatigheidinteresten en bijbehoren ingevolge een fiscale of sociale fraude;

-op de kennisgevingen bedoeld in de artikelen 434 en 435 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 93quater en 93quinquies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, en 36 en 37 van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen of gelijkaardige regionale regelgeving, in het kader van het opstellen van akten die de vervreemding of de hypothecaire aanwending van een voor hypotheek vatbaar goed tot voorwerp hebben.

 

Opmerkelijk is dat betreffende particulieren géén voorwaarden voor de toepassing van de beperkingen werd voorzien én dat reeds gelegd uitvoerende beslagen tevens geschorst worden tot minstens 31.01.2021. Uiteraard is het heden ten dage niet ondenkbaar dat voormelde einddatum van 31.01.2021 nog opgeschoven zal worden afhankelijk van de evolutie en verdere verloop van de COVID-19-epidemie.

U zal als werkgever dus zeer aandachtig moeten zijn om bijvoorbeeld bij een beslag op het loon van uw werknemers, niet over te gaan tot doorstorting indien dit beslag onder de opschorting/schorsing van dit artikel valt.

Wij volgen dit van nabij op en actualiseren dit artikel van zodra nodig/mogelijk.

 

Voor verdere vragen en/of advies omtrent de concrete gevolgen voor u of uw onderneming, kan u ons steeds contacteren op info@studio-legale.be

 

1 Wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

————————————————————–

Moratoire sur les faillites et pas de saisie du salaire, de la voiture et de la maison familiale

Vous vous demandez peut-être pourquoi il y a relativement peu de faillites, bien que l’année écoulée ait été dominée par la crise du coronavirus, qui a eu un impact économique considérable. Après le premier moratoire, qui a duré jusqu’en juin 2020, il est apparu que même sans moratoire, divers organismes prennent en compte les difficultés économiques actuelles auxquelles les entreprises sont confrontées du fait de la crise du coronavirus. Un gentleman’s agreement tacite fait en sorte que, pour ainsi dire, l’administration fiscale, le ministère public, l’Office national de sécurité sociale, etc. ne font pratiquement pas d’assignation à comparaître en cas de faillite. Le législateur a maintenant également agi en introduisant un moratoire sur les entreprises, ainsi que sur les actes d’exécution contre les particuliers.

 

Les entreprises

-Le 24 décembre 2020(1), un deuxième moratoire a été introduit en faveur des entreprises qui :

-sont touchées par les mesures de fermeture introduites par le décret ministériel du 28 octobre 2020, tel que modifié le 1er novembre 2020 ; et

-dont la continuité est menacée par la propagation de l’épidémie ou de la pandémie de COVID-19 et ses conséquences ; et

-qui n’étaient pas en état de cessation de paiement au 18 mars 2020.

 

Les entreprises qui remplissent ces trois conditions cumulatives bénéficient d’une suspension temporaire du 24 décembre 2020 au 31 janvier 2020, qui comprend notamment :

-Le recouvrement forcé et l’exécution des dettes ne sont temporairement pas possibles, même lorsque ces dettes ont été incluses dans un plan de réorganisation. Toutefois, la saisie, tant conservatoire qu’exécutoire, des biens immobiliers reste possible.

-L’entreprise ne peut être déclarée en faillite ou dissoute judiciairement sur citation, sauf à l’initiative du ministère public ou de l’administrateur provisoire conformément à l’art. XX.32 CDE ou avec le consentement du débiteur. En outre, il n’est pas non plus possible d’ordonner le transfert sous autorité judiciaire de tout ou partie des activités d’une société ;

-Les délais de paiement qui étaient inclus dans un plan de réorganisation sont prolongés d’une durée égale à celle de la suspension prévue par la présente loi. Si nécessaire, cela peut conduire à une prolongation de cinq ans maximum pour la mise en œuvre du plan ;

-Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent être dissous unilatéralement ou judiciairement pour cause de non-paiement d’une dette exigible. Cela ne s’applique pas aux contrats de travail ;

-L’obligation de faire aveu de faillite (article XX.102 CDE) est également temporairement suspendue pendant la période de suspension susmentionnée. Cette suspension ne s’applique que si les conditions de la faillite sont le résultat de l’épidémie ou de la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences. Bien entendu, il est toujours possible et autorisé de déposer une déclaration de faillite.

 

Ces mesures devraient à nouveau donner un peu de répit aux entreprises en difficulté. Il est bien sûr très important que ces mesures ne puissent être appliquées qu’aux entreprises en difficulté à cause de la crise du coronavirus. Elle ne peut donc pas être appliquée aux entreprises qui étaient déjà en difficulté et dont la suspension des paiements a eu lieu avant le 18 mars 2020.

Afin de prévenir les abus, la loi prévoit expressément que toute partie intéressée peut, en cas d’assignation, demander au président du tribunal de l’entreprise compétent de décider qu’une entreprise ne relève pas du champ d’application de cette suspension ou de lever la suspension, en tout ou en partie.

 

Les particuliers

Du point de vue des particuliers, le moratoire temporaire a été introduits pour la période du 24.12.2020 jusqu’au 31.01.2021 :

-Un titre exécutoire ne peut plus être exécuté sur le bien immobilier qui constitue le domicile du débiteur en question ;

-Toutes les saisies exécutions déjà effectuées sont suspendues, à l’exception de celles portant sur des biens immobiliers qui ne sont pas le domicile du débiteur concerné ;

-Il ne peut y avoir de saisie-arrêt conservatoire et exécutoire, subordonnée au paiement d’une somme d’argent ;

-Aucune saisie sur salaire ne peut être pratiquée ;

 

Cette suspension contient quelques exceptions, sur lesquelles celle-ci ne s’applique pas :

aux pensions alimentaires (art. 1412 du Code judiciaire) ;

si le débiteur consent à la saisie ou à la poursuite de l’exécution ;

au recouvrement de sommes d’argent à la suite d’une condamnation dans le cadre d’une procédure pénale ;

au recouvrement d’impôts, de précomptes, de taxes, de surtaxes, d’amendes administratives et fiscales, d’intérêts de retard et de complicité suite à une fraude fiscale ou sociale ;

aux notifications visées aux articles 434 et 435 du code des impôts sur les revenus 1992, 93quater et 93quinquies du code TVA, et 36 et 37 du code du recouvrement amiable et forcé des dettes fiscales et non fiscales ou des réglementations régionales similaires, dans le cadre de l’établissement des actes relatifs à la cession ou à l’utilisation des biens hypothéqués.

 

l convient de noter qu’aucune condition d’application n’a été fixée pour les particuliers concernés par les limitations et que les saisies exécutions déjà effectuées seront également suspendues jusqu’au 31.01.2021 au moins.

Bien entendu, il n’est pas inconcevable que la date de fin du 31.01.2021 soit reportée en fonction de l’évolution et du déroulement de l’épidémie du COVID-19.

En tant qu’employeur, vous devrez donc être très prudent, par exemple, pour ne pas procéder à la saisie des salaires de vos employés, si celle-ci est couverte par la suspension/suspension.

Nous suivons ceci de près et nous ferons des actualisations de cet article si nécessaire/possible.

Pour toute question et/ou conseil concernant les conséquences concrètes pour vous ou pour votre entreprise, vous pouvez toujours nous contacter via l’adresse email info@studio-legale.be.

 

1 Loi du 20 décembre portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19.

——————————————————————

Moratorium für Insolvenzen und keine Pfändung von Lohn, Auto und Familienwohnung

 

Sie wundern sich vielleicht, warum es relativ wenige Insolvenzen gibt, obwohl das vergangene Jahr von der Corona-Krise mit erheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen dominiert wurde. Nach dem ersten Moratorium, das bis Juni 2020 lief, hat sich gezeigt, dass auch ohne Moratorium verschiedene Instanzen in der Realität den aktuellen wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Unternehmen infolge der Corona-Krise Rechnung tragen. Ein unausgesprochenes Gentleman’s Agreement sorgt dafür, dass beispielsweise das Finanzamt, die Staatsanwaltschaft, das Sozialamt, … so gut wie keine Vorladungen im Insolvenzverfahren ausstellen. Der Gesetzgeber hat nun auch gehandelt, indem er ein Moratorium für Unternehmen, aber auch für Vollstreckungshandlungen gegen Privatpersonen eingeführt hat.

 

Die Unternehmen

Am 24. Dezember 2020 (1) wurde ein zweites Moratorium zugunsten der Unternehmen eingeführt, denen:

 • von den Schließungsmaßnahmen betroffen waren, die durch den Ministerialbeschluss vom 28. Oktober 2020 in der geänderten Fassung vom 1. November 2020 eingeführt wurden; und
 • deren Kontinuität durch die Ausbreitung der COVID-19-Epidemie oder -Pandemie und deren Folgen auf dem Spiel steht; und
 • die am 18. März 2020 nicht im Zahlungsausfall waren.

Für Unternehmen, die diese drei kumulativen Bedingungen erfüllen, gilt eine vorläufige Aussetzung vom 24. Dezember 2020 bis zum 31. Januar 2020, die insbesondere Folgendes umfasst:

 • Die zwangsweise Einforderung und Vollstreckung von Schulden ist vorläufig nicht möglich, auch wenn diese Schulden in einen Sanierungsplan aufgenommen worden sind. Die vorsorgliche und exekutive Pfändung von Immobilien bleibt jedoch möglich;
 • Die Unternehmung kann nicht auf Vorladung in Insolvenz erklärt oder gerichtlich liquidiert werden, es sei denn auf Initiative des Staatsanwalts oder des vorläufigen Verwalters gemäß Art. XX.32 WER oder mit Zustimmung des Schuldners. Darüber hinaus ist es auch nicht möglich, die Übertragung eines Teils oder der Gesamtheit der Aktivitäten eines Unternehmens unter gerichtlicher Aufsicht anzuordnen;
 • Zahlungsfristen, die in einen Sanierungsplan aufgenommen wurden, werden für die Dauer der Aussetzung nach diesem Gesetz verlängert. Gegebenenfalls kann dies zu einer Verlängerung der Umsetzung des Plans um maximal fünf Jahre führen;
 • Verträge, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes abgeschlossen wurden, können nicht einseitig oder gerichtlich wegen Nichtbezahlung einer fälligen Schuld aufgelöst werden. Dies gilt nicht für Arbeitsverträge;
 • Auch die Pflicht zur Insolvenzantrag (Artikel XX.102 WER) ist während der vorgenannten Aussetzungsfrist vorübergehend ausgesetzt. Diese Aussetzung gilt nur, wenn die Insolvenzgründe auf die COVID-19-Epidemie oder -Pandemie und deren Folgen zurückzuführen sind. Natürlich ist es weiterhin möglich und erlaubt, einen Insolvenzantrag zu stellen.

Diese Maßnahmen sollten Unternehmen in Schwierigkeiten wieder etwas Spielraum verschaffen. Es ist natürlich sehr wichtig, dass diese Maßnahmen nur auf Unternehmen angewendet werden können, die sich aufgrund der Corona-Krise in Schwierigkeiten befinden. Sie kann daher nicht auf Unternehmen angewendet werden, die sich bereits in Schwierigkeiten befanden und bei denen die Aussetzung der Zahlungen vor dem 18. März 2020 erfolgte.

Um Missbrauch zu verhindern, sieht das Gesetz ausdrücklich vor, dass jede interessierte Partei bei einer Vorladung den Präsidenten des zuständigen Unternehmensgerichts bitten kann, zu entscheiden, dass ein Unternehmen nicht in den Anwendungsbereich dieser Aussetzung fällt oder die Aussetzung ganz oder teilweise aufzuheben.

 

Privatpersonen

Eine vorübergehende Aussetzung wurde auch für Privatpersonen vom 24.12.2020 bis 31.01.2021 eingeführt:

 • Ein Zwangsvollstreckungsauftrag kann nicht mehr auf das unbewegliche Vermögen, in dem der Schuldner seinen Wohnsitz hat, gestellt werden;
 • Alle bereits erfolgten Vollstreckungspfändungen werden ausgesetzt, mit Ausnahme von Pfändungen von Immobilien, die nicht der Wohnsitz des Schuldners sind.
 • Eine Schutz- und Vollstreckungspfändung bei Dritten, die von der Zahlung eines Geldbetrages abhängig gemacht wurde, kann nicht erfolgen;
 • Es kann keine Lohnüberweisung erfolgen;

Von dieser Aussetzung gibt es ein paar Ausnahmen, die sich nicht ändern:

 • Wartungsgebühren (Art. 1412 Ger. W.);
 • der Schuldner gibt seine Zustimmung zur Pfändung oder zur Fortsetzung der Vollstreckung;
 • Rückforderung von Geldbeträgen nach Verurteilung in einem Strafverfahren;
 • Rückforderung von Steuern, Quellensteuern, Abgaben, Zöllen, Zuschlägen, Verwaltungs- und Steuerstrafen, Verzugszinsen und Zubehör als Folge eines Steuer- oder Sozialbetrugs;
 • über die in den Artikeln 434 und 435 des Einkommenssteuergesetzbuches 1992, 93quater und 93quinquies des Mehrwertsteuergesetzbuches sowie 36 und 37 des Gesetzes über die gütliche und zwangsweise Eintreibung von steuerlichen und nichtsteuerlichen Schulden oder ähnlichen regionalen Vorschriften genannten Mitteilungen im Rahmen der Erstellung von Urkunden über die Veräußerung oder Nutzung einer belasteten Immobilie.

Bemerkenswert ist, dass für die betroffenen Privatpersonen keine Bedingungen für die Anwendung der Beschränkungen festgelegt wurden und auch die bereits erfolgten Vollstreckungspfändungen bis mindestens 31.01.2021 ausgesetzt werden.

Natürlich ist es nicht ausgeschlossen, dass das genannte Enddatum 31.01.2021 in Abhängigkeit von der Entwicklung und dem weiteren Verlauf der COVID-19-Epidemie verschoben wird.

Als Arbeitgeber müssen Sie daher sehr vorsichtig sein, z. B. keine Lohnpfändung bei Ihren Mitarbeitern fortzusetzen, wenn diese Pfändung von der Aussetzung/Aufhebung dieses Artikels umfasst ist.

Wir werden dies genau beobachten und diesen Artikel aktualisieren, sobald dies notwendig/möglich ist.

 

Für weitere Fragen und/oder Beratung zu den konkreten Konsequenzen für Sie oder Ihr Unternehmen können Sie uns jederzeit unter info@studio-legale.be kontaktieren.

——————————————————————-

Moratorium bankruptcies and no seizure of salary, car and family home.

You may wonder why there are relatively few bankruptcies, even though last year was dominated by the corona crisis with considerable economic repercussions. After the first moratorium, which ran until June 2020, it has become apparent that, even without a moratorium, various parties are in fact taking account of the current economic difficulties faced by companies as a result of the corona crisis. An unspoken gentleman’s agreement ensures, so to speak, that the tax authorities, the Public Prosecutor’s Office, the National Social Security Office, etc. hardly issue any summons for bankruptcy. The legislator has now also intervened by introducing a moratorium on companies, as well as on acts of execution against private individuals.

 

Companies

On 24 December 2020(1), a second moratorium was introduced for the benefit of those companies that:

are affected by the lockdown measures introduced by Ministerial Decree of 28 October 2020 as amended with effect from 1 November 2020; and

whose continuity is threatened by the spread of the COVID-19 epidemic or pandemic and its consequences; and

who were not in a state of suspension of payments on 18 March 2020.

 

Companies that meet these three cumulative conditions will benefit from a temporary suspension from 24 December 2020 until 31 January 2020:

-Enforced recovery and execution of debts is temporarily not possible, even if these debts have been included in a reorganization plan. However, attachment, both precautionary and execution, of immovable property remains possible.

-The company cannot be declared bankrupt or judicially dissolved by serving a writ of summons, except on the initiative of the public prosecutor or the provisional administrator in accordance with art. XX.32 WER or with the consent of the debtor. In addition, it is also not possible to order the transfer under judicial authority of part or all of the activities of a company;

-Payment periods that have been included in a reorganization plan are extended by a duration equal to that of the suspension under this Law. If necessary, this may lead to an extension of a maximum of five years for the implementation of the plan;

-Agreements entered into before the entry into force of this Law cannot be unilaterally or judicially dissolved due to non-payment of a due and payable debt. This does not apply to employment contracts;

-The obligation to file for bankruptcy (article XX.102 WER) is also temporarily suspended during the aforementioned period of moratorium. This suspension only applies if the bankruptcy conditions are the result of the COVID-19 epidemic or pandemic and its consequences. Of course, it is still possible and permitted to file for bankruptcy.

 

These measures should once again give some leeway to companies in difficulty. Of course, it is very important that these measures can only be applied to companies in difficulty as a result of the corona crisis. It cannot, therefore, be applied to companies that were already in difficulty and where the suspension of payments took place before 18 March 2020.

In order to prevent abuse, the law explicitly provides that any interested party may, by summons, request the president of the competent company court to rule that a company does not fall within the scope of this suspension or to lift the suspension in whole or in part.

 

Private individuals

A temporary suspension was also introduced as far as private individuals are concerned, from 24.12.2020 to 31.01.2021:

-An attachment in execution can no longer be imposed on the immovable property that is the domicile of the debtor in question;

-All enforcement attachments, which have already been made, are suspended, with the exception of those on immovable property that is not the debtor’s domicile

-No third party may be the subject of a protective and enforcement seizure in respect of the payment of a sum of money;

-No transfer of wages can be carried out;

 

There are a few exceptions where this suspension has no effect:

-child/spousal support (art. 1412 of the Judicial Code);

-the debtor consents to the attachment or the continuation of enforcement;

-recovery of sums of money following conviction in criminal proceedings;

-recovery of taxes, withholding taxes, duties, surcharges, administrative and fiscal fines, negligence interest, and accessories as a result of a fiscal or social fraud;

-to the notifications referred to in Articles 434 and 435 of the “Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992”, 93quater and 93quinquies of the “Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde”, and 36 and 37 of the “Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen” or similar regional regulations, in the context of the drawing up of deeds relating to the disposal or use of mortgaged property.

 

It is worth noting that no conditions for the application of the restrictions have been laid down for the individuals concerned and that executory attachments already made will also be suspended until at least 31.01.2021.

Of course, it is not inconceivable that the aforementioned end date of 31.01.2021 will be postponed depending on the evolution and further course of the COVID-19 epidemic.

As an employer, you will therefore have to be very careful not to proceed with a further transfer, for example, in the event of an attachment of your employees’ wages, if this attachment is subject to the suspension of this article.

We will closely monitor this and update this article as soon as necessary/possible.

For further questions and/or advice regarding the concrete consequences for you or your company, you can always contact us at info@studio-legale.be.

 

1 Law of 20 December 2020 concerning various temporary and structural provisions on justice in the context of the fight against the spread of the coronavirus COVID-19 (“Wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19”)

Uw Bericht

Geef een reactie