OUR BLOG

Print Friendly, PDF & Email

 

Wij stonden reeds eerder stil omtrent het feit dat sinds1 december 2020 de B2B-wet van 4 april 2019 er voor zorgde dat er aandacht wordt besteed aan de wanverhoudingen die tussen contracterende ondernemingen (net zoals in het consumentenrecht) kunnen bestaan en dat  hiervoor onder meer bepalingen omtrent de onrechtmatige bedingen werden ingevoerd die niet of soms onder strikte voorwaarden mogelijk zijn in desbetreffende overeenkomsten. Het wetsontwerp nieuw verbintenissenrecht poogt dit nu uit te breiden naar het gemeenrecht en dus ook naar de C2C overeenkomsten. We brengen eerst kort de belangrijkste principes van de B2B wet in herinnering en kijken vervolgens naar het wetsontwerp en de mogelijke impact hiervan.

 

De B2B-Wet

Toepassingsgebied

 De bepalingen van de B2B-Wet zijn van toepassing op ondernemingen conform de definitie van boek VI van het Wetboek Economisch Recht (hierna: WER).[1] Het nieuwe ondernemersbegrip wordt wat dit boek betreft dus niet gehanteerd en de voorwaarde van “het duurzaam nastreven van een economisch doel” wordt nog wel vereist. Een merkwaardig gevolg hiervan is dat de lokale vzw meer dan waarschijnlijk niet onder de bescherming van de B2B-wet zal vallen.[2]

Met betrekking tot de contractuele bedingen in relaties tussen ondernemingen die onder deze definitie vallen zal de B2B-Wet die in werking trad op 1 december 2020 van toepassing zijn voor zover het overeenkomsten betreft die gesloten, hernieuwd of gewijzigd zijn na 1 december 2020.

 Onrechtmatige bedingen

 Zeer gelijkend op het consumentenrecht heeft de b2b wet gepoogd om een hoofd te bieden aan bedingen die zorgen voor een kennelijk onevenwicht tussen de rechten en plichten van partijen. Concreet werd getracht dit tegen te gaan door enerzijds een algemene toetsingsnorm in te voeren en anderzijds te werken met de zogenaamde specifieke “grijze” en “zwarte” lijst van onrechtmatige bedingen.

Algemene toetsingsnorm

 Artikel VI.91/3, §1 WER neemt deze algemene toetsingsnorm als volgt op:

 “Voor de toepassing van deze titel is elk beding van een overeenkomst gesloten tussen ondernemingen dat, alleen of in samenhang met één of meer andere bedingen, een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van de partijen, onrechtmatig.”

Het “onevenwicht” moet inzake gelezen worden als een “juridisch onevenwicht”. Het economisch evenwicht, namelijk wat partijen overeenkomen tegen welke prijs is nog steeds afhankelijk van de vrije markt waarbij o.a. de handelsgebruiken een belangrijk criterium zijn. Paragraaf 2 van voormeld artikel verduidelijkt dat dit kennelijk onevenwicht steeds concreet in het kader van alle omstandigheden rond de overeenkomst beoordeeld dient te worden. Tot slot wordt in het laatste lid duidelijk gemaakt dat de kernbedingen (bv. voorwerp en prijs), voor zover ze duidelijk en begrijpelijk zijn, niet aan deze toetsingsnorm onderworpen worden.[3]

Zwarte lijst

 Artikel VI.91/4 behelst vier bedingen die dermate afwijken van de basisbeginselen van het burgerlijk recht en zorgen voor een ernstig onevenwicht tussen de rechten en plichten van partijen, dat ze als absoluut verboden bedingen beschouwd worden waarbij dan ook een zeer strikte interpretatie hiervan noodzakelijk is.

 1. Zuiver potestatieve bedingen.
 2. Bedingen die het recht geven eenzijdig de overeenkomst te interpreteren
 3. Bedingen die elk middel van verhaal uitsluiten (“Eigenrichtingsclausules”)
 4. Bedingen die op onweerlegbare wijze de kennisname of aanvaarding van de andere partij vast stellen[4]

Grijze lijst

Artikel VI.91/5 behelst op zijn beurt de bedingen die vermoed worden onrechtmatig te zijn behoudens bewijs van het tegendeel en luidt als volgt:

“Worden behoudens bewijs van het tegendeel vermoed onrechtmatig te zijn de bedingen die ertoe strekken:

 

 1. de onderneming het recht te verlenen om zonder geldige reden de prijs, de kenmerken of de voorwaarden van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen;
 2. een overeenkomst van bepaalde duur stilzwijgend te verlengen of te vernieuwen, zonder opgave van een redelijke opzegtermijn;
 3. zonder tegenprestatie het economische risico op een partij leggen indien die normaliter op de andere onderneming of op een andere partij bij de overeenkomst rust;
 4. op ongepaste wijze de wettelijke rechten van een partij uit te sluiten of te beperken in geval van volledige of gedeelde wanprestatie of gebrekkige uitvoering door de andere onderneming van een van haar contractuele verplichtingen;
 5. onverminderd artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, de partijen te verbinden zonder opgave van een redelijke opzegtermijn;
 6. de onderneming te ontslaan van haar aansprakelijkheid voor haar opzet, haar zware fout of voor die van haar aangestelden of, behoudens overmacht, voor het niet-uitvoeren van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken;
 7. de bewijsmiddelen waarop de andere partij een beroep kan doen te beperken;
 8. in geval van niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van de verbintenissen van de andere partij, schadevergoedingsbedragen vast te stellen die kennelijk niet evenredig zijn aan het nadeel dat door de onderneming kan worden geleden.”

Concreet betekent dit artikel een omkering van de bewijslast naar de sterke(re) contractspartij.

Het principe van deze lijst is tamelijk eenvoudig te duiden aan de hand van een zeer actueel punt. De eerste vorm van onrechtmatig beding in de grijze lijst behelst het beding waarbij het recht wordt verleend om zonder geldige reden de prijs, kenmerken of voorwaarden van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen. Aldus zal dit beding onrechtmatig zijn en als nietig beschouwd worden, tenzij de onderneming kan aantonen dat er wél een geldige reden is en er dus geen kennelijk onevenwicht wordt geschept tussen partijen. Als we dit toepassen op de prijswijzigingsbedingen, welke zeer actueel zijn gelet op o.m. de coronapandemie en heden de zeer jammerlijke toestand in Oekraïne, dan moeten dus geldige/objectieve redenen aan de basis liggen voor dergelijk beding. In principe zal een prijswijzigingsbeding dat dit afhankelijk stelt van bv. een wijzigingen in de prijs van grondstoffen, toeleveranciers, regionale taksen of heffingen,… een voldoende objectieve verantwoording inhouden waardoor dergelijk beding in principe niet onrechtmatig zal zijn, wat toe te juichen is. Bij het opnemen van dergelijk beding doet de onderneming er dus goed aan om zo concreet en duidelijk mogelijk de criteria voor wijzigingen te verwoorden. Indien men een beding wenst op te nemen dat normaliter onder de grijze lijst valt kunnen partijen hieromtrent dus hun contractvrijheid laten prevaleren indien ze aantonen dat ze werkelijk wilden komen tot deze regeling omwille van gerechtvaardigde economische motieven.[5]

 Sanctie

Artikel 91/6 luidt als volgt: “Elk onrechtmatig beding is verboden en nietig. De overeenkomst blijft bindend voor de partijen indien ze zonder de onrechtmatige bedingen kan blijven voortbestaan.”

 In principe is dus enkel het onrechtmatig beding zelf nietig en kan de overeenkomst zonder dit beding verder blijven bestaan. Enkel indien desbetreffend beding zo cruciaal zou zijn dat de volledige overeenkomst aangetast wordt, zal de volledige overeenkomst nietig zijn.[6]

Wetsontwerp nieuw verbintenissenrecht

Toepassingsgebied

 De wetgever is (misschien wel) terecht van oordeel dat het problematisch is dat sinds de B2B-Wet onrechtmatige bedingen verboden zijn in zowel de B2B als B2C relaties, maar dat deze nog wel doorgang kunnen vinden in  C2C relaties. Hierin wordt een mogelijke strijdigheid gezien met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.

Het wetsontwerp voorziet toepassing van de onrechtmatige bedingen-leer op zowel B2B, als B2C, als C2C relaties. [7]

Voorts luidt artikel 5:52 van het Wetsontwerp[8]:

“Elk beding waarover niet kan worden onderhandeld en dat een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van partijen is onrechtmatig en wordt voor niet geschreven gehouden.

 Bij de beoordeling van het kennelijk onevenwicht wordt rekening gehouden met alle omstandigheden rond het sluiten van het contract.

 Het eerste lid is noch van toepassing op de bepaling van de hoofdprestaties van het contract, noch op de gelijkwaardigheid van deze hoofdprestaties.”

In de oorspronkelijke versie van dit artikel in het Wetsontwerp, werd de werking hiervan beperkt tot toetredingscontracten. Inmiddels werd door de wetgever hiervan afgestapt. Hierbij werd verduidelijkt dat de voorgaande versie een te nauwe beperking uitmaakte van de werking van het verbod, welke volgens de wetgever een aanvullende werking dient te hebben op de bestaande specifieke regelingen die reeds bestaan in overeenkomsten tussen ondernemingen en consumenten en tussen ondernemingen onderling.[9]

In artikel 5:13 van het Wetsontwerp wordt verduidelijkt dat dit de toepassing van specifieke wetgeving onverlet laat aangezien het Wetsontwerp zogenaamde lex generalis betreft. Wat betreft de B2B en B2C blijft de bestaande wetgeving dus onverwijld van toepassing en zal het Wetsontwerp hoogstens een aanvullende werking kunnen hebben.

Algemene toetsingsnorm zonder lijsten

Het is duidelijk dat het Wetsvoorstel hetzelfde tracht te bereiken als de B2B-Wet, namelijk het verbieden van bedingen die een kennelijk (juridisch) onevenwicht scheppen tussen de rechten en plichten van partijen bij een overeenkomst. In de voorbereidende werken van het Wetsvoorstel lezen we dat dit betracht wordt zonder het principe van de contractsvrijheid, noch de rechtszekerheid aan te tasten. Vrij onderhandelde contractvoorwaarden zouden m.a.w. niet aangetast moeten worden door de leer van onrechtmatige bedingen. Mede hierom worden slechts “kennelijke” onevenwichten geviseerd, waardoor de rechter slechts een marginale toetsing kan toepassen én waarbij steeds naar de overeenkomst in zijn geheel moet worden gekeken. [10] Hierin schept het Wetsvoorstel meer duidelijkheid (en rechtszekerheid) dan de B2B-Wet aangezien deze laatste onderhandelde overeenkomsten niet van haar toepassing uitsluit. [11]

Net zoals in de B2B-Wet zal dan ook niet geraakt kunnen worden door de rechter aan de “hoofdprestaties van het contract, noch op de gelijkwaardigheid van deze hoofdprestaties”. Er zal dus bijvoorbeeld geen afbreuk gedaan kunnen worden aan de prijs die overeengekomen is.[12]

Sanctie

Ook in het Wetsvoorstel zal een onrechtmatig beding geen uitwerking hebben door voor niet geschreven beschouwd te worden én zal dit de uitwerking van de rest van de overeenkomst ongemoeid laten indien deze kan voortbestaan zonder het nietige beding.[13]

Besluit

Het blijkt duidelijk dat de Wetgever een mogelijke ongelijkheid met betrekking tot de toepassing in de leer van onrechtmatige bedingen heeft willen oplossen door dit te gaan invoeren in het Burgerlijk Wetboek in een algemene bepaling die op alle verhoudingen van toepassing is, zonder afbreuk te doen aan reeds bestaande meer specifieke regelgeving.

Het resultaat hiervan is dat er drie mogelijke bronnen van wetgeving zijn betreffende de onrechtmatige bedingen, wat bezwaarlijk de overzichtelijkheid ten goede komt. Daarnaast blijkt dat hoewel de bedoeling hetzelfde is, een en ander niet helemaal identiek is.

Men kan én men stelt zich er vragen bij of wat betreft de verhouding met de B2B-wetgeving, na de inwerkingtreding van het de bepalingen van het Wetsvoorstel in het nieuw Burgerlijk Wetboek, de wisselwerking niet nodeloos complex wordt en mogelijks kan volstaan worden met de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek. Voornaamste punt van kritiek is dat de lijsten, en met name de grijze lijst, in de B2B-Wet niet de beoogde houvast en rechtszekerheid biedt door de eerder vage formulering die vatbaar is voor interpretatie.[14]

De wetgever lijkt alleszins zelf van oordeel dat het Wetsvoorstel een meer adequate uitwerking van de leer van onrechtmatige bedingen uitmaakt dan de B2B-Wet:

 “In die context beoogt de voorgestelde tekst in het Belgische contractenrecht een algemene bepaling in te voeren om onrechtmatige bedingen te verbieden en er tegelijk over te waken dat de gevolgen ervan beperkt worden overeenkomstig de beginselen van contractsvrijheid, proportionaliteit en rechtszekerheid. Het zal aan de wetgever zijn om, in het licht van de voorziene evaluatie van de wet van 4 april 2019 en de beoordeling ervan door de doctrine, te beslissen of deze wet moet worden gehandhaafd dan wel of de belangen van de vennootschappen niet al voldoende worden beschermd door de algemene bepaling die in Boek 5 is ingevoegd.”[15]

Hiermee alludeert de wetgever op de vierjaarlijkse evaluatie die door de B2B-Wet werd voorzien in artikel VI.91/7 WER.

Zoals het er nu naar uit ziet lijkt het Wetsvoorstel terug te keren naar de essentie waarbij een balans lijkt gevonden te worden tussen het beschermen tegen en bestrijden van onrechtmatig bedingen zonder de contractsvrijheid van partijen om tot onderhandelende afwijkingen van de “standaard-balans” van rechten en plichten tussen partijen te komen al te zeer in te beperken.

De voorziene evaluatie van de B2B-Wet lijkt in dat opzicht inderdaad een ideaal moment om een en ander onder de loep te nemen. Tot dit moment zal eenieder zich een weg moeten banen door het veelvoud aan wetgeving omtrent onrechtmatige bedingen.

Wij volgen s de evolutie op na de inwerkingtreding van voormelde bepalingen van het Wetsvoorstel.

Alleszins kunnen wij u steeds bijstaan in de toetsing van uw bedingen in uw overeenkomsten (B2C, B2B en C2C) alsook bij de redactie hiervan zodat enige herziening hiervan voor zover als mogelijk en voorzienbaar vermeden kan worden. Voor verdere vragen en info kan u ons steeds bereiken per telefoon via 03/216.70.70 en per mail via info@studio-legale.be

Bibliografie

Parlementaire voorbereiding:

 • St. Kamer 2018-2019, nr. 54-1451/3
 • St. Kamer 2020-2021, nr. 55-1806/001
 • St. Kamer 2021-2022, nr. 55-1806/004
 • St. Kamer 2021-2022, nr. 55-1806/010

Rechtsleer

 • HEEB en M. DE MAN, “De b2b -wet van 4 april 2019 in vogelvlucht” in S. DE REY, N. VAN DAMME en T. GLADINEZ (eds.) Grenzen voorbij (liber discipulorum Bernard Tilleman, Antwerpen, Intersentia, 593-618.
 • STRAETMANS en B. PONET, Actualia ondernemingsrecht. Het nieuwe ondernemersbegrip en de B2B-wetgeving toegelicht, Antwerpen, Intersentia.
 • ROOSES, “Onrechtmatige bedingen B2B revisited in het licht van het wetsontwerp nieuw verbintenissenrecht: back to basics?”, RW 2021-22, nr. 23, 891-899.
 • CLAEYS en T. TANGHE, “Bescherming van ondernemingen tegen onrechtmatige bedingen van andere ondernemingen door de b2b-wet van 4 april 2019”, Ius & actores 2020, N°1, 159-205
 • VANDEN BERGHE, “Contractuele clausules onder de loep – Nieuw Burgerlijk Wetboek of b2b wet?”, IN FORO 01/2022, nr. 74, 17-22.

[1] Art. I.8, 39° WER: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen

[2] C. HEEB en M. DE MAN, “De b2b -wet van 4 april 2019 in vogelvlucht” in S. DE REY, N. VAN DAMME en T. GLADINEZ (eds.) Grenzen voorbij (liber discipulorum Bernard Tilleman, Antwerpen,  Intersentia, (593) 597.

[3] Parl. St. Kamer 2018-2019, nr. 54-1451/3, 32-33; C. HEEB en M. DE MAN, “De b2b -wet van 4 april 2019 in vogelvlucht” in S. DE REY, N. VAN DAMME en T. GLADINEZ (eds.) Grenzen voorbij (liber discipulorum Bernard Tilleman, Antwerpen,  Intersentia, (593) 601; G. STRAETMANS en B. PONET, Actualia ondernemingsrecht. Het nieuwe ondernemersbegrip en de B2B-wetgeving toegelicht, Antwerpen, Intersentia, 69.

[4] Parl. St. Kamer 2018-2019, nr. 54-1451/3, 36-38.

[5] Parl. St. Kamer 2018-2019, nr. 54-1451/3, 39-44; C. HEEB en M. DE MAN, “De b2b -wet van 4 april 2019 in vogelvlucht” in S. DE REY, N. VAN DAMME en T. GLADINEZ (eds.) Grenzen voorbij (liber discipulorum Bernard Tilleman, Antwerpen,  Intersentia, (593) 604,; G. STRAETMANS en B. PONET, Actualia ondernemingsrecht. Het nieuwe ondernemersbegrip en de B2B-wetgeving toegelicht, Antwerpen, Intersentia, 73.

[6] Parl. St. Kamer 2018-2019, nr. 54-1451/3, 45-46.

[7] Parl. St. Kamer 2020-2021, nr. 55-1806/001, 55-60; D. ROOSES, “Onrechtmatige bedingen B2B revisited in het licht van het wetsontwerp nieuw verbintenissenrecht: back to basics?”, RW 2021-22, nr. 23 (891) 892-895.

[8] Tekst aangenomen in tweede lezing, Parl. St. Kamer 2021-2022, nr. 55-1806/010 (06.04.2022)

[9] Parl. St. Kamer 2021-2022, nr. 55-1806/004

[10] Parl. St. Kamer 2021-2022, nr. 55-1806/001, 58-59; Parl. St. Kamer 2021-2022  nr. 55-1806/004

[11] O. VANDEN BERGHE, “Contractuele clausules onder de loep – Nieuw Burgerlijk Wetboek of b2b wet?”, IN FORO 01/2022, nr. 74, 17-18.

[12] Tekst aangenomen in tweede lezing, Parl. St. Kamer 2021-2022, nr. 55-1806/010 (06.04.2022); O. VANDEN BERGHE, “Contractuele clausules onder de loep – Nieuw Burgerlijk Wetboek of b2b wet?”, IN FORO 01/2022, nr. 74, 17-18.

[13] Parl. St. Kamer 2021-2022, nr. 55-1806/001, 59-60; ; D. ROOSES, “Onrechtmatige bedingen B2B revisited in het licht van het wetsontwerp nieuw verbintenissenrecht: back to basics?”, RW 2021-22, nr. 23 (891) 892-898;

[14] D. ROOSES, “Onrechtmatige bedingen B2B revisited in het licht van het wetsontwerp nieuw verbintenissenrecht: back to basics?”, RW 2021-22, nr. 23 (891) 896-897; I. CLAEYS en T. TANGHE, “Bescherming van ondernemingen tegen onrechtmatige bedingen van andere ondernemingen door de b2b-wet van 4 april 2019”, Ius & actores 2020, N°1, 172, 203-205.

[15] Parl. St. Kamer 2021-2022, nr. 55-1806/001, 56-57

—————————-

Les clauses abusives, un vent frais pour l’avenir ? 

 

Nous avons déjà évoqué le fait que, depuis le 1er décembre 2020, la loi B2B du 4 avril 2019 a veillé à ce que l’on prête attention aux déséquilibres qui peuvent exister entre les entreprises contractantes (tout comme en droit de la consommation) et que, entre autres, des dispositions concernant des clauses abusives ont été introduites, qui sont inapplicables, ou applicables parfois seulement sous des conditions strictes, dans les contrats pertinents. Le projet de loi sur le nouveau droit des contrats vise maintenant à étendre ce principe au droit commun et donc notamment aux contrats C2C. Nous rappellerons d’abord brièvement les grands principes de la loi B2B, puis nous examinerons le projet de loi et son impact possible.

 

La loi B2B

 

Champ d’application

Les dispositions de la loi B2B s’appliquent aux entreprises telles que définies dans le Livre VI du Code de droit économique (ci-après CDE).[1]  Le nouveau terme d’entrepreneur n’est donc pas appliqué dans ce Livre VI et la condition de  “poursuite durable d’un objectif économique” est toujours requise. Une conséquence remarquable de ceci est que l’association sans but lucratif ne tombera probablement pas sous la protection de la loi B2B. [2]

En ce qui concerne les clauses contractuelles dans les relations entre entreprises couvertes par cette définition, la loi B2B entrée en vigueur le 1er décembre 2020 s’appliquera dans la mesure où elle concerne les contrats conclus, renouvelés ou modifiés après le 1er décembre 2020.

 

Clauses abusives

Très similaire au droit de la consommation, la loi B2B a tenté de règlementer des clauses créant un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties. Concrètement, on a tenté de contrebalancer cela en introduisant d’une part, une norme générale de contrôle et d’autre part, en travaillant avec la liste « grise » et « noire » des clauses abusives.

Norme générale de contrôle

 

L’article VI.91/3, §1 du CDE intègre cette norme générale de contrôle comme suit :

 “Pour l’application du présent titre, toute clause d’un contrat conclu entre entreprises est abusive lorsque, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses, elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties.”

Par “déséquilibre”, on entend un “déséquilibre juridique”. L’équilibre économique, c’est-à-dire ce que les parties conviennent de faire et à quel prix, dépend toujours du marché libre dans lequel, entre autres, les pratiques commerciales sont un critère important. Le paragraphe 2 de l’article précité précise que ce déséquilibre manifeste doit toujours être apprécié concrètement dans le cadre de l’ensemble des circonstances entourant le contrat. Enfin, le dernier paragraphe indique clairement que les termes essentiels (par exemple, l’objet et le prix), dans la mesure où ils sont clairs et intelligibles, ne sont pas soumis à ce critère de contrôle. [3]

Liste noire

 

L’article VI.91/4 contient quatre clause qui s’écartent tellement des principes fondamentaux du droit civil et créent un déséquilibre grave entre les droits et obligations des parties qu’elles sont considérées comme des clauses absolument interdits, qui nécessitent donc une interprétation très stricte.

 1. Les clauses purement potestatives
 2. Les clauses conférant le droit d’interpréter unilatéralement le contrat
 3. Les clauses limitant tout moyen de recours (“Clauses de propre droit”)
 4. Les clauses établissant de manière irréfutable la connaissance et l’acceptation des conditions par l’autre partie[4]

Liste grise

L’article VI.91/5 contient à son tour les clauses qui sont présumées abusives jusqu’à preuve du contraire et se lit comme suit :

Sont présumées abusives sauf preuve contraire, les clauses qui ont pour objet de :

 

 1. autoriser l’entreprise à modifier unilatéralement sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat;
 2. proroger ou renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation;
 3. placer, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors que celui-ci incombe normalement à l’autre entreprise ou à une autre partie au contrat ;
 4. exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux d’une partie, en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par l’autre entreprise d’une de ses obligations contractuelles;
 5. sans préjudice de l’article 1184 du Code civil, engager les parties sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation;
 6. libérer l’entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses préposés ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font l’objet du contrat;
 7. limiter les moyens de preuve que l’autre partie peut utiliser ;
 8. fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations de l’autre partie qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice susceptible d’être subi par l’entreprise.”

En pratique, cet article signifie un renversement de la charge de la preuve vers la partie la plus forte.

 

Le principe de cette liste s’illustre parfaitement avec des sujets d’actualité. Le premier type de clause abusive de la liste grise est celui qui accorde le droit de modifier unilatéralement le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat sans raison valable. Cette clause sera donc abusive et donc nulle, sauf si l’entreprise peut prouver qu’il existe une raison valable et qu’aucun déséquilibre manifeste n’a été créé entre les parties. Si nous appliquons cela aux clauses de modification de prix, qui sont très actuelles compte tenu, entre autres, de la pandémie du Corona et de la très malheureuse situation en Ukraine, des raisons valables/objectives doivent sous-tendre à de telles clauses. En principe, une clause de modification du prix qui fait dépendre celle-ci, par exemple, de l’évolution du prix des matières premières, des fournisseurs, des taxes ou charges régionales, etc., devra contenir une justification objective suffisante pour ne pas être considérée comme abusives, ce dont il faut se féliciter. Si la société décide d’insérer une telle clause, elle devra être aussi spécifique et claire que possible quant aux critères de modification. Lorsque les parties souhaitent inclure une clause qui relève normalement de la liste grise, elles peuvent néanmoins faire prévaloir leur liberté contractuelle et démontrer qu’elles ont réellement voulu arriver à cet arrangement pour des raisons économiques légitimes. [5]

 

Sanction

 

L’article 91/6 se libelle comme suit : “Toute clause abusive est interdite et nulle. Le contrat reste contraignant pour les parties s’il peut subsister sans les clauses abusives.”

En principe, seule la clause abusive est nulle et le contrat peut continuer à exister sans cette clause. Ce n’est que si la clause en question est à tel point crucial qu’elle affecte l’ensemble du contrat, que ce dernier sera déclaré nul et non avenu. [6]

Nouveau projet de loi sur le droit des contrats

Champ d’application

 

Le législateur estime à juste titre (peut-être) qu’il est problématique que, depuis la loi B2B, les clauses abusives soient interdites tant dans les relations B2B que B2C, mais qu’elles puissent encore être utilisées dans les relations C2C. Il pourrait y avoir ici une possible incompatbilité avec le principe constitutionnel d’égalité.

Le projet de loi prévoit l’application de la doctrine des clauses abusives tant aux relations B2B, qu’aux relations B2C et C2C. [7]

En outre, l’article 5:52 du projet de loi stipule que [8]:

Toute clause non négociable et qui crée un déséqui libre manifeste entre les droits et obligations des parties est abusive et réputée non écrite.

 

L’appréciation du déséquilibre manifeste tient compte de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat.

 

L’alinéa 1er ne s’applique ni à la définition des prestations principales du contrat, ni à l’équivalence entre les prestations principale”.

Dans la version originale de cet article du projet de loi, son effet était limité aux contrats d’adhésion. Entre-temps, le législateur a abandonné cette idée. Il a été précisé que la précédente version constituait une limitation trop étroite de l’effet de l’interdiction, qui, selon le législateur, devait avoir un effet complémentaire sur les arrangements spécifiques existants déjà dans les contrats entre entreprises et consommateurs et entre entreprises. [9]

L’article 5:13 du projet de loi précise que cela n’affecte pas l’application d’une législation spécifique, puisque le projet de loi concerne la lex generalis. En ce qui concerne le B2B et le B2C, la législation existante continuera donc de s’appliquer sans délai et le projet de loi aura tout au plus un effet complémentaire.

Norme générale de contrôle sans liste

Il est clair que le projet de loi vise le même objectif que la loi B2B, à savoir l’interdiction des clauses créant un déséquilibre manifeste (juridique) entre les droits et obligations des parties à un contrat. Dans les travaux préparatoires du projet de loi, on peut y lire que cet objectif est poursuivi sans porter atteinte au principe de la liberté contractuelle ou de la sécurité juridique. En d’autres termes, les clauses contractuelles librement négociées ne devraient pas être affectées par la doctrine des clauses abusives. C’est en partie pour cette raison que seuls les déséquilibres “manifestes” sont visés, ce qui fait que le juge ne peut exercer qu’un contrôle marginal et doit toujours considérer le contrat dans son ensemble. [10]  A cet égard, le projet de loi crée plus de clarté (et de sécurité juridique) que la loi B2B, puisque cette dernière n’exclut pas les contrats négociés de son application. [11]

Comme dans la loi B2B, le tribunal ne pourra pas toucher aux “prestations principales du contrat, ni à l’équivalence de ces prestations principales“. Ainsi, par exemple, le prix convenu ne sera pas affecté. [12]

Sanction

Toujours dans le projet de loi, une clause abusive n’aura aucun effet, elle sera considérée comme non écrite et laissera intact le reste du contrat si celui-ci peut continuer à exister sans la clause abusive. [13]

Conclusion

Il est clair que le législateur a voulu résoudre une éventuelle inégalité dans l’application de la doctrine des clauses abusives en l’introduisant dans le Code civil dans une disposition générale applicable à toutes les relations, sans préjudice des réglementations plus spécifiques déjà existantes.

Le résultat est qu’il existe trois sources possibles de législation sur les clauses abusives, ce qui n’est guère propice à la clarté. En outre, il apparaît que, bien que l’intention soit la même, les règles ne sont pas tout à fait identiques.

On peut se demander et on se demande effectivement si, en ce qui concerne la relation avec la législation B2B, après l’entrée en vigueur des dispositions du projet de loi dans le nouveau Code civil, l’interaction ne deviendra pas inutilement complexe et s’il suffira d’utiliser les dispositions du Code civil. Le principal point de critique est que les listes, et en particulier la liste grise, de la loi B2B ne fournissent pas l’orientation et la sécurité juridique voulues en raison de la formulation plutôt vague, qui est ouverte à l’interprétation. [14]

Le législateur lui-même semble être d’avis que le projet de loi constitue une élaboration plus adéquate de la doctrine des clauses illicites que la loi B2B :

 

Dans ces conditions, le texte proposé vise à introduire en droit belge des contrats une disposition générale d’interdiction des clauses abusives tout en veillant à limiter ses effets dans le respect des principes de liberté contractuelle, de proportionnalité et de sécurité juridique. Il appartiendra au législateur de décider, à la lumière de l’évaluation prévue de la loi du 4 avril 2019 et de son appréciation par la doctrine, si cette loi doit être maintenue ou si les intérêts des entreprises ne sont pas déjà suffisamment protégés par la disposition générale insérée dans le Livre 5.[15]

Ce faisant, le législateur fait allusion à l’évaluation quadriennale prévue par la loi B2B à l’article VI.91/7 du CDE.

Tel qu’il apparaît aujourd’hui, le projet de loi semble revenir à l’essentiel, en trouvant un équilibre entre la protection contre les clauses illicites et la lutte contre celles-ci, sans restreindre indûment la liberté contractuelle des parties de négocier des écarts par rapport à l'”équilibre standard” des droits et obligations entre les parties.

À cet égard, l’évaluation prévue de la loi B2B semble en effet être un moment idéal pour y revenir de plus près. À partir de maintenant, tout le monde devra se frayer un chemin à travers la multitude de législations concernant les clauses abusives.

Nous continuons de suivre l’évolution après l’entrée en vigueur des dispositions précitées du projet de loi.

Dans tous les cas, nous pouvons toujours vous assister dans la révision de vos clauses de vos accords (B2C, B2B et C2C) ainsi que dans la rédaction de ceux-ci, afin que toute révision puisse être évitée dans la mesure du possible et de manière prévisible. Pour plus de questions et d’informations, vous pouvez toujours nous joindre par téléphone au 03/216.70.70 et par email à info@studio-legale.be

Bibliographie

 

Travaux préparatoire :

 

 • Parl. Ch.2018-2019, nr. 54-1451/3
 • Parl. Ch 2020-2021, nr. 55-1806/001
 • Parl. Ch 2021-2022, nr. 55-1806/004
 • Parl. Ch 2021-2022, nr. 55-1806/010

Doctrine

 

 • HEEB en M. DE MAN, “De b2b -wet van 4 april 2019 in vogelvlucht” in S. DE REY, N. VAN DAMME en T. GLADINEZ (eds.) Grenzen voorbij (liber discipulorum Bernard Tilleman, Antwerpen, Intersentia, 593-618.
 • STRAETMANS en B. PONET, Actualia ondernemingsrecht. Het nieuwe ondernemersbegrip en de B2B-wetgeving toegelicht, Antwerpen, Intersentia.
 • ROOSES, “Onrechtmatige bedingen B2B revisited in het licht van het wetsontwerp nieuw verbintenissenrecht: back to basics?”, RW 2021-22, nr. 23, 891-899.
 • CLAEYS en T. TANGHE, “Bescherming van ondernemingen tegen onrechtmatige bedingen van andere ondernemingen door de b2b-wet van 4 april 2019”, Ius & actores 2020, N°1, 159-205
 • VANDEN BERGHE, “Contractuele clausules onder de loep – Nieuw Burgerlijk Wetboek of b2b wet?”, IN FORO 01/2022, nr. 74, 17-22.

[1] Art. I.8, 39° CDE : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations

[2] C. HEEB en M. DE MAN, “De b2b -wet van 4 april 2019 in vogelvlucht” in S. DE REY, N. VAN DAMME en T. GLADINEZ (eds.) Grenzen voorbij (liber discipulorum Bernard Tilleman, Antwerpen,  Intersentia, (593) 597.

[3] Docs. Parl. Ch. 2018-2019, nr. 54-1451/3, 32-33; C. HEEB et M. DE MAN, “De b2b -wet van 4 april 2019 in vogelvlucht” in S. DE REY, N. VAN DAMME en T. GLADINEZ (eds.) Grenzen voorbij (liber discipulorum Bernard Tilleman, Antwerpen,  Intersentia, (593) 601; G. STRAETMANS en B. PONET, Actualia ondernemingsrecht. Het nieuwe ondernemersbegrip en de B2B-wetgeving toegelicht, Antwerpen, Intersentia, 69.

[4] Docs. Parl. Ch 2018-2019, nr. 54-1451/3, 36-38.

[5] Docs. Parl. Ch 2018-2019, nr. 54-1451/3, 39-44; C. HEEB en M. DE MAN, “De b2b -wet van 4 april 2019 in vogelvlucht” in S. DE REY, N. VAN DAMME en T. GLADINEZ (eds.) Grenzen voorbij (liber discipulorum Bernard Tilleman, Antwerpen,  Intersentia, (593) 604,; G. STRAETMANS en B. PONET, Actualia ondernemingsrecht. Het nieuwe ondernemersbegrip en de B2B-wetgeving toegelicht, Antwerpen, Intersentia, 73.

[6] Docs. Parl. Ch 2018-2019, nr. 54-1451/3, 45-46.

[7] Docs. Parl. Ch 2020-2021, nr. 55-1806/001, 55-60; D. ROOSES, “Onrechtmatige bedingen B2B revisited in het licht van het wetsontwerp nieuw verbintenissenrecht: back to basics?”, RW 2021-22, nr. 23 (891) 892-895.

[8] Texte adopté en deuxième lecture, Docs. Parl. Ch. 2021-2022, nr. 55-1806/010 (06.04.2022)

[9] Docs. Parl. Ch. 2021-2022, nr. 55-1806/004

[10] Docs. Parl. Ch. 2021-2022, nr. 55-1806/001, 58-59; Docs. Parl. Ch. 2021-2022  nr. 55-1806/004

[11] O. VANDEN BERGHE, “Contractuele clausules onder de loep – Nieuw Burgerlijk Wetboek of b2b wet?”, IN FORO 01/2022, nr. 74, 17-18.

[12] Texte adopté en deuxième lecture, Docs. Parl. Ch. 2021-2022, nr. 55-1806/010 (06.04.2022); O. VANDEN BERGHE, “Contractuele clausules onder de loep – Nieuw Burgerlijk Wetboek of b2b wet?”, IN FORO 01/2022, nr. 74, 17-18.

[13] Docs. Parl. Ch. 2021-2022, nr. 55-1806/001, 59-60; ; D. ROOSES, “Onrechtmatige bedingen B2B revisited in het licht van het wetsontwerp nieuw verbintenissenrecht: back to basics?”, RW 2021-22, nr. 23 (891) 892-898;

[14] D. ROOSES, “Onrechtmatige bedingen B2B revisited in het licht van het wetsontwerp nieuw verbintenissenrecht: back to basics?”, RW 2021-22, nr. 23 (891) 896-897; I. CLAEYS en T. TANGHE, “Bescherming van ondernemingen tegen onrechtmatige bedingen van andere ondernemingen door de b2b-wet van 4 april 2019”, Ius & actores 2020, N°1, 172, 203-205.

[15] Docs. Parl. Ch. 2021-2022, nr. 55-1806/001, 56-57

——————————–

Revision and a look at the future: Unlawful terms

 

We have already touched upon the fact that, since 1 December 2020, the B2B Act of 4 April 2019 has ensured that consideration is given to the imbalances which may exist between contracting companies (just as in consumer law) and that, for this purpose, provisions have been introduced, among other things, regarding unlawful terms which are not possible, or sometimes only under strict conditions, in such contracts. The new law on obligations now seeks to extend this to common law and thus to C2C contracts as well. We will first briefly recall the main principles of the B2B Act and then look at the Draft Law and its possible impact.

 

The B2B-Act

 

Scope

 

The provisions of the B2B-Act apply to enterprises as defined in Book VI of the Economic Code (hereinafter: WER).[1]  Thus, the new concept of an enterprise is not used in this book and the condition of “the durable pursuit of an economic objective” is still required. A remarkable consequence of this is that the local non-profit association will more than likely not be entitled to the protection of the B2B-Act.[2]

As far as contractual terms in relations between undertakings covered by this definition are concerned, the B2B Act which entered into force on 1 December 2020 will be applicable as far as agreements concluded, renewed or amended after 1 December 2020 are concerned.

 

Unlawful terms

Very similar to consumer law, B2B-Act has attempted to deal with terms that create an apparent imbalance between the rights and obligations of parties. Specifically, this was done by introducing a general testing standard on the one hand and by working with the so-called specific “grey” and “black” list of unlawful terms on the other hand.

General testing standard

Article VI.91/3, §1 WER incorporates this general testing standard as follows:

“For the purposes of this Title, any contractual term concluded between enterprises which, alone or in conjunction with one or more other terms, creates an obvious imbalance between the rights and obligations of the parties is unlawful.”

The “imbalance” should be read in terms of a “legal imbalance”. The economic balance, i.e. what parties agree on at what price, still depends on the free market in which, among other things, commercial customs are an important parameter. Paragraph 2 of the aforementioned article clarifies that this apparent imbalance must always be assessed in concrete terms in the context of all the circumstances surrounding the agreement. Finally, the last paragraph makes it clear that the core terms (e.g. object and price), insofar as they are clear and intelligible, are not subject to this testing standard.[3]

Black list

Article VI.91/4 contains four terms which deviate so much from the basic principles of civil law and create a serious imbalance between the rights and obligations of the parties that they are considered to be absolutely prohibited terms, hence the need for a very strict interpretation.

 1. Purely discretionary clauses.
 2. Terms giving the right to unilaterally interpret the contract.
 3. Clauses excluding any means of redress (“Own-initiative” clauses)
 4. Clauses establishing in an irrefutable manner the knowledge or acceptance of the other party[4]

Grey list

Article VI.91/5 contains the terms which are presumed to be unlawful unless proven otherwise, and reads as follows (freely translated):

“In the absence of proof to the contrary, terms shall be presumed to be unlawful if they intend :

 

 1. Granting the company the right to change unilaterally the price, characteristics or conditions of the contract without valid reason;
 2. tacitly extend or renew a fixed-term contract without giving a reasonable notice;
 3. without compensation, transferring the economic risk to one party when it would normally be transferred to the other company or another party to the contract;
 4. inappropriately exclude or limit the legal rights of a party in the event of total or partial non-performance or defective performance by the other undertaking of any of its contractual obligations;
 5. without prejudice to Article 1184 of the Civil Code, to bind the parties without giving reasonable notice;
 6. to release the company from its liability for its wilful misconduct, its gross negligence or that of its agents or, except in cases of force majeure, for non-performance of the essential obligations that are the subject of the agreement;
 7. to limit the means of proof that the other party can use; and
 8. in the event of non-performance or delay in performance of the other party’s obligations, to fix amounts of compensation that are manifestly disproportionate to the prejudice that may be suffered by the enterprise.”

 

In practice, this article means a reversal of the burden of proof to the strong(er) contracting party.

The principle of this list is fairly easy to explain by means of a very actual topic. The first type of unlawful clause in the grey list is the one that grants the right to unilaterally change the price, characteristics or conditions of the contract without good reason. This clause will therefore be unlawful and considered null and void, unless the enterprise can prove that there is a valid reason and that no manifest imbalance is created between the parties. If we apply this to price alteration clauses, which are very topical in view of, among other things, the coronapandemic and today’s very unfortunate situation in Ukraine, then valid/objective reasons must be at the basis of such a clause. In principle, a price alteration clause that makes this dependent on, for example, changes in the price of resources, suppliers, regional taxes or charges, etc., will contain a sufficient objective justification so that such a clause will not be unlawful, which is to be welcomed. When including such a clause, the enterprise is well advised to be as specific and clear as possible about the criteria for changes. If one wishes to include a term which normally falls under the grey list, the parties can let their freedom of contract prevail if they can demonstrate that they really wanted to make this arrangement for legitimate economic reasons.[5]

Sanction

Article 91/6 reads as follows (freely translated): “Any unlawful term is prohibited and null and void. The contract shall remain binding on the parties if it can continue to exist without the unlawful terms.”

In principle, therefore, only the unlawful clause itself is null and void and the contract can continue to exist without it. Only if the relevant term is so crucial that it affects the entire contract will the latter be null and void.[6]

Draft of new law on obligations

Scope

 The legislator is (perhaps) rightly so of the opinion that it is problematic that since the B2B-Act unlawful terms have been prohibited in both B2B and B2C relationships, yet they can still be used in C2C relationships. This is seen as a possible conflict with the constitutional principle of equality.

The Draft Law provides for the application of the unfair terms doctrine to B2B, B2C and C2C relations.[7]

Furthermore, Article 5:52 of the Draft Law reads (freely translated)[8] :

“Any non-negotiable clause which creates an obvious imbalance between the rights and obligations of the parties is unlawful and will be considered as not written.

 When assessing the apparent imbalance, all circumstances surrounding the conclusion of the contract are taken into account.

 Paragraph 1 shall not apply either to the determination of the main terms of the contract or to the determination of the equivalence of those terms.”

In the original version of this article in the Draft Law, its effect was limited to accession agreements. In the meantime, the legislator has abandoned this. It was clarified that the previous version was too restrictive of the effect of the prohibition, which, according to the legislator, should have a supplementary effect on the existing specific regulations that already exist in contracts between companies and consumers and between companies.[9]

Article 5:13 of the Draft Law clarifies that it does not affect the application of specific legislation, as the Draft Law concerns so-called lex generalis. As far as B2B and B2C are concerned, the existing legislation will continue to apply without prejudice and the Draft Law can at most have a supplementary effect.

General testing standard without lists

It is clear that the proposed Law seeks to achieve the same as the B2B-Act, namely to prohibit terms which create an apparent (legal) imbalance between the rights and obligations of the parties to a contract. In the preparatory works of the Draft Law, we read that this is pursued without affecting the principle of contractual freedom or legal certainty. In other words, freely negotiated contract terms should not be affected by the doctrine of unfair terms. Partly for this reason, only ‘manifest’ imbalances are targeted, as a result of which the court can only apply a marginal review and must always look at the contract as a whole.[10] In this respect, the Draft Law creates more clarity (and legal certainty) than the B2B-Act, since the latter does not exclude negotiated agreements from its application.[11]

As in the B2B-Act, the court will not be able to touch “the main provisions of the contract, nor the equivalence of these main provisions”. Thus, for example, the agreed price will not be affected.

Sanction

Under the Draft Law, an unlawful term will have no effect by being deemed unwritten and will leave the remainder of the contract unaffected if it can continue to exist without the invalid term.[12]

Conclusion

It is clear that the legislator wanted to resolve a possible disparity in the application of the doctrine of unfair terms by introducing it into the Civil Code in a general provision applicable to all relations, without prejudice to more specific regulations already in existence.[13]

The result is that there are three possible sources of legislation on unfair terms, which is hardly beneficial to clarity. In addition, it appears that although the intention is the same, the situation is not entirely identical.

One can and does wonder whether, as regards the relationship with B2B legislation, after the entry into force of the provisions of the Draft Law in the New Civil Code, the interaction will not become unnecessarily complex and whether the provisions in the Civil Code may suffice. The main point of criticism is that the lists, and in particular the grey list, in the B2B-Act do not provide the intended guidance and legal certainty due to the rather vague wording, which is open to interpretation.[14]

In any event, the legislator itself seems to be of the opinion that the Draft Law constitutes a more adequate implementation of the doctrine of unlawful terms than the B2B Act:

“In that context, the proposed text aims at introducing into Belgian contract law a general provision to prohibit abusive terms, while ensuring that their effects are limited in accordance with the principles of freedom of contract, proportionality and legal certainty. It will be up to the legislator to decide, in the light of the planned evaluation of the Act of 4 April 2019 and its assessment by the doctrine, whether this law should be maintained or whether the interests of companies are not already sufficiently protected by the general provision inserted in Book 5.”[15]

With this, the legislator alludes to the four-yearly evaluation provided by the B2B-Act in Article VI.91/7 WER.

As it now appears, the Draft Law returns to the essence, striking a balance between protecting against and combating unlawful terms without unduly restricting the contractual freedom of the parties to negotiate deviations from the “standard balance” of rights and obligations between the parties.

In that respect, the planned evaluation of the B2B-Act seems an ideal moment to take a closer look. Until then, everyone will have to find their way through the multitude of legislation on unlawful terms.

We will follow up on the developments after the above-mentioned provisions of the Draft Law come into effect.

We can assist you in reviewing the terms of your agreements (B2C, B2B and C2C) and in drafting them so as to avoid, as far as possible and foreseeable, any revision. For further questions and information, please contact us by phone at 03/216.70.70 and by e-mail at info@studio-legale.be.

Bibliography

Parliamentary preparation:

 

 • St. Kamer 2018-2019, nr. 54-1451/3
 • St. Kamer 2020-2021, nr. 55-1806/001
 • St. Kamer 2021-2022, nr. 55-1806/004
 • St. Kamer 2021-2022, nr. 55-1806/010

 Legal literature

 HEEB en M. DE MAN, “De b2b -wet van 4 april 2019 in vogelvlucht” in S. DE REY, N. VAN DAMME en T. GLADINEZ (eds.) Grenzen voorbij (liber discipulorum Bernard Tilleman, Antwerpen, Intersentia, 593-618.

 • STRAETMANS en B. PONET, Actualia ondernemingsrecht. Het nieuwe ondernemersbegrip en de B2B-wetgeving toegelicht, Antwerpen, Intersentia.
 • ROOSES, “Onrechtmatige bedingen B2B revisited in het licht van het wetsontwerp nieuw verbintenissenrecht: back to basics?”, RW 2021-22, nr. 23, 891-899.
 • CLAEYS en T. TANGHE, “Bescherming van ondernemingen tegen onrechtmatige bedingen van andere ondernemingen door de b2b-wet van 4 april 2019”, Ius & actores 2020, N°1, 159-205
 • VANDEN BERGHE, “Contractuele clausules onder de loep – Nieuw Burgerlijk Wetboek of b2b wet?”, IN FORO 01/2022, nr. 74, 17-22.

[1] Art. I.8, 39° WER (freely  translated): any natural or legal person who pursues an economic goal on a long-term basis, as well as its associations

[2] C. HEEB en M. DE MAN, “De b2b -wet van 4 april 2019 in vogelvlucht” in S. DE REY, N. VAN DAMME en T. GLADINEZ (eds.) Grenzen voorbij (liber discipulorum Bernard Tilleman, Antwerpen,  Intersentia, (593) 597.

[3] Parl. St. Kamer 2018-2019, nr. 54-1451/3, 32-33; C. HEEB en M. DE MAN, “De b2b -wet van 4 april 2019 in vogelvlucht” in S. DE REY, N. VAN DAMME en T. GLADINEZ (eds.) Grenzen voorbij (liber discipulorum Bernard Tilleman, Antwerpen,  Intersentia, (593) 601; G. STRAETMANS en B. PONET, Actualia ondernemingsrecht. Het nieuwe ondernemersbegrip en de B2B-wetgeving toegelicht, Antwerpen, Intersentia, 69.

[4] Parl. St. Kamer 2018-2019, nr. 54-1451/3, 36-38.

[5] Parl. St. Kamer 2018-2019, nr. 54-1451/3, 39-44; C. HEEB en M. DE MAN, “De b2b -wet van 4 april 2019 in vogelvlucht” in S. DE REY, N. VAN DAMME en T. GLADINEZ (eds.) Grenzen voorbij (liber discipulorum Bernard Tilleman, Antwerpen,  Intersentia, (593) 604,; G. STRAETMANS en B. PONET, Actualia ondernemingsrecht. Het nieuwe ondernemersbegrip en de B2B-wetgeving toegelicht, Antwerpen, Intersentia, 73.

[6] Parl. St. Kamer 2018-2019, nr. 54-1451/3, 45-46.

[7] Parl. St. Kamer 2020-2021, nr. 55-1806/001, 55-60; D. ROOSES, “Onrechtmatige bedingen B2B revisited in het licht van het wetsontwerp nieuw verbintenissenrecht: back to basics?”, RW 2021-22, nr. 23 (891) 892-895.

[8] Text adopted at second reading, Parl. St. Kamer 2021-2022, nr. 55-1806/010 (06.04.2022)

[9] Parl. St. Kamer 2021-2022, nr. 55-1806/004

[10] Parl. St. Kamer 2021-2022, nr. 55-1806/001, 58-59; Parl. St. Kamer 2021-2022  nr. 55-1806/004

[11] O. VANDEN BERGHE, “Contractuele clausules onder de loep – Nieuw Burgerlijk Wetboek of b2b wet?”, IN FORO 01/2022, nr. 74, 17-18.

[12] Text adopted at second reading, Parl. St. Kamer 2021-2022, nr. 55-1806/010 (06.04.2022); O. VANDEN BERGHE, “Contractuele clausules onder de loep – Nieuw Burgerlijk Wetboek of b2b wet?”, IN FORO 01/2022, nr. 74, 17-18.

[13] Parl. St. Kamer 2021-2022, nr. 55-1806/001, 59-60; ; D. ROOSES, “Onrechtmatige bedingen B2B revisited in het licht van het wetsontwerp nieuw verbintenissenrecht: back to basics?”, RW 2021-22, nr. 23 (891) 892-898;

[14] D. ROOSES, “Onrechtmatige bedingen B2B revisited in het licht van het wetsontwerp nieuw verbintenissenrecht: back to basics?”, RW 2021-22, nr. 23 (891) 896-897; I. CLAEYS en T. TANGHE, “Bescherming van ondernemingen tegen onrechtmatige bedingen van andere ondernemingen door de b2b-wet van 4 april 2019”, Ius & actores 2020, N°1, 172, 203-205.

[15] Parl. St. Kamer 2021-2022, nr. 55-1806/001, 56-57

————————

Auffrischen und nach vorne schauen: Missbräuchliche Bedingungen

Wir haben bereits erörtert, dass das B2B-Gesetz vom 4. April 2019 seit dem 1. Dezember 2020 dafür sorgt, dass den Ungleichgewichten, die zwischen Vertragsunternehmen bestehen können, Aufmerksamkeit geschenkt wird (ebenso wie im Verbraucherrecht), und dass dies unter anderem zur Einführung von Bestimmungen über missbräuchliche Klauseln geführt hat, die in den betreffenden Verträgen nicht oder nur unter strengen Bedingungen möglich sind. Mit dem Gesetzentwurf zum neuen Vertragsrecht soll dies nun auf das Gewohnheitsrecht und damit auch auf C2C-Verträge ausgedehnt werden. Wir werden zunächst kurz die wichtigsten Grundsätze des B2B-Gesetzes in Erinnerung rufen und uns dann mit dem Gesetzentwurf und seinen möglichen Auswirkungen befassen.

Das B2B-Gesetz

Anwendungsbereich

Die Bestimmungen des B2B-Gesetzes gelten für Unternehmen im Sinne des Buches VI des Wirtschaftsgesetzbuches (im Folgenden: WER).  Der neue Begriff des “Unternehmers” wird daher in diesem Buch nicht verwendet, und die Bedingung der “dauerhaften Verfolgung eines wirtschaftlichen Ziels” wird weiterhin verlangt. Eine bemerkenswerte Folge davon ist, dass der örtliche gemeinnützige Verein höchstwahrscheinlich nicht unter den Schutz des B2B-Gesetzes fallen wird.

In Bezug auf Vertragsklauseln in den Beziehungen zwischen Unternehmen, die unter diese Definition fallen, gilt das am 1. Dezember 2020 in Kraft getretene B2B-Gesetz für Verträge, die nach dem 1. Dezember 2020 geschlossen, verlängert oder geändert werden.

Rechtswidrige Begriffe

Ähnlich wie im Verbraucherrecht wird auch im B2B-Gesetz versucht, Klauseln zu behandeln, die ein offensichtliches Ungleichgewicht zwischen den Rechten und Pflichten der Parteien schaffen. Dies geschah zum einen durch die Einführung eines allgemeinen Prüfungsmaßstabs und zum anderen durch die Arbeit mit der so genannten “grauen” und “schwarzen” Liste rechtswidriger Begriffe.

Allgemeiner Standard für die Bewertung

In Artikel VI.91/3, §1 WER wird dieser allgemeine Prüfungsmaßstab wie folgt übernommen:

 “Rechtswidrig im Sinne dieses Titels ist jede zwischen Unternehmen geschlossene Vertragsklausel, die allein oder in Verbindung mit einer oder mehreren anderen Klauseln ein offensichtliches Ungleichgewicht zwischen den Rechten und Pflichten der Parteien schafft.”

Das “Ungleichgewicht” sollte im Sinne eines “rechtlichen Ungleichgewichts” verstanden werden. Das wirtschaftliche Gleichgewicht, d.h. was die Parteien zu welchem Preis vereinbaren, hängt nach wie vor vom freien Markt ab, in dem u.a. die Handelsbräuche ein wichtiges Kriterium sind. In Absatz 2 des genannten Artikels wird klargestellt, dass dieses offensichtliche Ungleichgewicht immer konkret im Zusammenhang mit allen Umständen der Vereinbarung beurteilt werden muss. Schließlich wird im letzten Absatz klargestellt, dass die Kernbegriffe (z. B. Gegenstand und Preis), sofern sie klar und verständlich sind, nicht diesem Prüfungsmaßstab unterliegen.

Schwarze Liste

Artikel VI.91/4 enthält vier Klauseln, die so sehr von den Grundprinzipien des Zivilrechts abweichen und ein schwerwiegendes Ungleichgewicht zwischen den Rechten und Pflichten der Parteien schaffen, dass sie als absolut verbotene Klauseln angesehen werden, die daher sehr streng ausgelegt werden müssen.

 1. Rein potenzielle Begriffe.
 2. Klauseln, die das Recht auf eine einseitige Vertragsauslegung einräumen.
 3. Klauseln, die jegliche Rechtsmittel ausschließen (“Initiativklauseln”)
 4. Klauseln, die unwiderlegbar die Kenntnis oder Annahme der anderen Partei belegen

Graue Liste

Artikel VI.91/5 enthält seinerseits die Klauseln, die bis zum Beweis des Gegenteils als rechtswidrig gelten, und lautet wie folgt:

“Bis zum Beweis des Gegenteils wird vermutet, dass eine Klausel rechtswidrig ist, wenn sie :

 

 1. dem Unternehmen das Recht einzuräumen, den Preis, die Merkmale oder die Bedingungen des Vertrags ohne triftigen Grund einseitig zu ändern;
 2. einen befristeten Vertrag stillschweigend verlängern oder erneuern, ohne eine angemessene Kündigungsfrist einzuhalten;
 3. ohne Entschädigung das wirtschaftliche Risiko auf eine Partei zu übertragen, obwohl es normalerweise auf das andere Unternehmen oder eine andere Vertragspartei übergehen würde;
 4. die gesetzlichen Rechte einer Partei bei vollständiger oder teilweiser Verletzung oder mangelhafter Erfüllung einer ihrer vertraglichen Verpflichtungen durch das andere Unternehmen unzulässig auszuschließen oder zu beschränken;
 5. unbeschadet des Artikels 1184 des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Parteien ohne Einhaltung einer angemessenen Frist zu binden;
 6. das Unternehmen von seiner Haftung für Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit oder die seiner Erfüllungsgehilfen oder, außer in Fällen höherer Gewalt, für die Nichterfüllung der wesentlichen Verpflichtungen, die Gegenstand des Vertrags sind, zu befreien;
 7. die der Gegenpartei zur Verfügung stehenden Beweismittel zu beschränken;
 8. bei Nichterfüllung oder verspäteter Erfüllung der Verpflichtungen durch die andere Partei die Höhe des Schadensersatzes zu bestimmen, der in einem offensichtlichen Missverhältnis zu dem Schaden steht, der dem Unternehmen entstehen kann.”

Konkret bedeutet dieser Artikel eine Umkehr der Beweislast für die stärkere(n) Vertragspartei(en).

Das Prinzip dieser Liste lässt sich anhand eines sehr aktuellen Themas recht einfach erklären. Die erste Art von rechtswidrigen Klauseln in der grauen Liste ist diejenige, die das Recht einräumt, den Preis, die Merkmale oder die Bedingungen des Vertrags ohne triftigen Grund einseitig zu ändern. Diese Klausel ist daher rechtswidrig und wird als nichtig betrachtet, es sei denn, das Unternehmen kann nachweisen, dass es einen triftigen Grund gibt und dass kein offensichtliches Ungleichgewicht zwischen den Parteien entstanden ist. Wenn wir dies auf Preisänderungsklauseln anwenden, die u. a. angesichts der Koronapandemie und der heutigen, sehr bedauerlichen Situation in der Ukraine sehr aktuell sind, dann müssen einer solchen Klausel triftige/sachliche Gründe zugrunde liegen. Grundsätzlich wird eine Preisänderungsklausel, die dies z.B. von Preisänderungen bei Rohstoffen, Lieferanten, regionalen Steuern oder Abgaben etc. abhängig macht, eine ausreichende sachliche Rechtfertigung enthalten, so dass eine solche Klausel nicht rechtswidrig ist, was zu begrüßen ist. Wenn eine solche Klausel aufgenommen wird, ist das Unternehmen gut beraten, die Kriterien für Änderungen so spezifisch und klar wie möglich zu formulieren. Will man eine Klausel aufnehmen, die normalerweise unter die graue Liste fallen würde, können die Parteien ihre Vertragsfreiheit walten lassen, wenn sie nachweisen können, dass sie diese Regelung wirklich aus legitimen wirtschaftlichen Gründen treffen wollten.

Sanktion

Artikel 91/6 lautet wie folgt: “Jede rechtswidrige Klausel ist verboten und nichtig. Der Vertrag bleibt für die Parteien verbindlich, wenn er ohne die rechtswidrigen Bestimmungen fortbestehen kann”.

Im Prinzip ist also nur die rechtswidrige Klausel selbst nichtig, und der Vertrag kann ohne diese Klausel fortbestehen. Nur wenn die betreffende Klausel so entscheidend ist, dass sie sich auf den gesamten Vertrag auswirkt, ist dieser null und nichtig.

Gesetzesentwurf zum neuen Vertragsrecht

Anwendungsbereich

Der Gesetzgeber ist (vielleicht) der Meinung, dass es problematisch ist, dass seit dem B2B-Gesetz rechtswidrige Klauseln sowohl im B2B- als auch im B2C-Geschäft verboten sind, im C2C-Geschäft aber weiterhin verwendet werden können. Dies wird als möglicher Konflikt mit dem Verfassungsgrundsatz der Gleichheit angesehen.

Der Gesetzentwurf sieht die Anwendung der Doktrin über missbräuchliche Klauseln auf B2B, B2C- und C2C-Beziehungen vor.

Außerdem heißt es in Artikel 5:52 des Gesetzentwurfs:

“Jede nicht verhandelbare Klausel, die ein offensichtliches Ungleichgewicht zwischen den Rechten und Pflichten der Parteien schafft, ist rechtswidrig und wird als nicht geschrieben betrachtet.

 Bei der Beurteilung des offensichtlichen Ungleichgewichts werden alle Umstände des Vertragsabschlusses berücksichtigt.

 Absatz 1 gilt weder für die Bestimmung der wesentlichen Vertragsklauseln noch für die Bestimmung der Gleichwertigkeit dieser Klauseln.”

 In der ursprünglichen Fassung dieses Artikels im Gesetzentwurf war seine Wirkung auf Beitrittsverträge beschränkt. In der Zwischenzeit hat der Gesetzgeber dies aufgegeben. Es wurde klargestellt, dass die bisherige Fassung eine zu enge Einschränkung der Wirkung des Verbots darstellte, das nach dem Willen des Gesetzgebers ergänzend zu den bereits bestehenden spezifischen Regelungen in Verträgen zwischen Unternehmen und Verbrauchern sowie zwischen Unternehmen wirken soll.

In Artikel 5:13 des Gesetzentwurfs wird klargestellt, dass dies die Anwendung spezifischer Rechtsvorschriften nicht berührt, da der Gesetzentwurf die so genannte lex generalis betrifft. Was B2B und B2C betrifft, so gelten die bestehenden Rechtsvorschriften unverzüglich weiter, und der Gesetzentwurf wird allenfalls eine zusätzliche Wirkung haben.

Allgemeiner Bewertungsstandard ohne Listen

Es ist klar, dass der Gesetzentwurf dasselbe Ziel verfolgt wie das B2B-Gesetz, nämlich das Verbot von Klauseln, die ein eindeutiges (rechtliches) Ungleichgewicht zwischen den Rechten und Pflichten der Vertragsparteien schaffen. In den vorbereitenden Arbeiten zum Gesetzentwurf ist zu lesen, dass dies angestrebt wird, ohne den Grundsatz der Vertragsfreiheit oder der Rechtssicherheit zu untergraben. Mit anderen Worten, frei ausgehandelte Vertragsklauseln sollten nicht von der Doktrin der missbräuchlichen Klauseln betroffen sein. Unter anderem aus diesem Grund werden nur “offensichtliche” Ungleichgewichte angesprochen, so dass das Gericht nur eine marginale Prüfung vornehmen kann und immer den Vertrag als Ganzes betrachten muss.   In dieser Hinsicht schafft der Gesetzentwurf mehr Klarheit (und Rechtssicherheit) als das B2B-Gesetz, da letzteres ausgehandelte Vereinbarungen nicht von seiner Anwendung ausschließt.

Wie im B2B-Gesetz kann das Gericht weder “die Hauptbestimmungen des Vertrags noch die Gleichwertigkeit dieser Hauptbestimmungen” antasten. So wird zum Beispiel der vereinbarte Preis nicht beeinflusst.

Sanktion

Nach dem Gesetzentwurf wird eine rechtswidrige Klausel auch dadurch unwirksam, dass sie als ungeschrieben gilt und die Wirkung des übrigen Vertrages unberührt lässt, wenn dieser ohne die unwirksame Klausel fortbestehen kann.

Entscheidung

Es liegt auf der Hand, dass der Gesetzgeber eine mögliche Uneinheitlichkeit bei der Anwendung der Lehre von den rechtswidrigen Klauseln dadurch beheben wollte, dass er sie in Form einer allgemeinen, für alle Rechtsverhältnisse geltenden Bestimmung in das Zivilgesetzbuch aufnahm, unbeschadet bereits bestehender spezifischerer Regelungen.

Dies hat zur Folge, dass es drei mögliche Quellen für Rechtsvorschriften über missbräuchliche Klauseln gibt, was der Klarheit kaum förderlich ist. Außerdem scheint es, dass, obwohl die Absicht dieselbe ist, die Situation nicht völlig identisch ist.

Man kann und muss sich fragen, ob das Zusammenspiel mit dem B2B-Recht nach Inkrafttreten der Bestimmungen des Gesetzentwurfs im neuen Zivilgesetzbuch nicht unnötig kompliziert wird und ob die Bestimmungen im Zivilgesetzbuch ausreichen. Hauptkritikpunkt ist, dass die Listen, insbesondere die graue Liste, im B2B-Gesetz aufgrund der eher vagen und auslegungsfähigen Formulierungen nicht die gewünschte Orientierung und Rechtssicherheit bieten.

Der Gesetzgeber selbst scheint der Meinung zu sein, dass der Gesetzentwurf eine angemessenere Ausgestaltung der Lehre von den rechtswidrigen Klauseln darstellt als das B2B-Gesetz:

“In diesem Zusammenhang zielt der vorgeschlagene Text darauf ab, eine allgemeine Bestimmung in das belgische Vertragsrecht einzuführen, die missbräuchliche Klauseln verbietet und gleichzeitig sicherstellt, dass ihre Auswirkungen im Einklang mit den Grundsätzen der Vertragsfreiheit, der Verhältnismäßigkeit und der Rechtssicherheit begrenzt werden. Es ist Sache des Gesetzgebers, im Lichte der geplanten Evaluierung des Gesetzes vom 4. April 2019 und seiner Bewertung durch die Lehre zu entscheiden, ob dieses Gesetz beibehalten werden soll oder ob die Interessen der Unternehmen nicht bereits durch die in Buch 5 eingefügte allgemeine Bestimmung ausreichend geschützt sind.”

Damit spielt der Gesetzgeber auf die im B2B-Gesetz in Artikel VI.91/7 WER vorgesehene vierjährliche Bewertung an.

In seiner jetzigen Form scheint der Gesetzentwurf zu seinem Kern zurückzukehren, indem er ein Gleichgewicht zwischen dem Schutz vor und der Bekämpfung von mißbräuchlichen Klauseln herstellt, ohne die Vertragsfreiheit der Parteien unangemessen einzuschränken, Abweichungen vom “Standardgleichgewicht” der Rechte und Pflichten zwischen den Parteien auszuhandeln.

In dieser Hinsicht scheint die geplante Evaluierung des B2B-Gesetzes ein idealer Zeitpunkt zu sein, um einen genaueren Blick darauf zu werfen. Bis dahin muss jeder seinen Weg durch die Vielzahl der Rechtsvorschriften zu unrechtmäßigen Bedingungen finden.

Wir werden die Entwicklungen nach Inkrafttreten der oben genannten Bestimmungen des Gesetzentwurfs verfolgen.

Wir unterstützen Sie bei der Überprüfung Ihrer Vertragsbedingungen (B2C, B2B und C2C) und bei der Ausarbeitung von Verträgen, um eine Revision so weit wie möglich und vorhersehbar zu vermeiden. Für weitere Fragen und Informationen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch unter 03/216.70.70 und per E-Mail unter info@studio-legale.be

Comments are closed.