*RECHTSTAKKEN

RECHTSTAKKEN

BEDRIJVENPARTICULIEREN
AANSPRAKELIJKHEID
Aansprakelijkheid kent vele vormen. Als onderneming sluit u hoe dan ook vaak contracten af en kan u aldus vroeg of laat te maken krijgen met contractuele aansprakelijkheid. U kan zelf aangesproken worden of u lijdt schade ingevolge het handelen of nalaten te handelen van uw contractspartner. Wij kunnen u adviseren en begeleiden bij eventuele noodzakelijke procedures. Als onderneming kan u echter ook te maken krijgen met buitencontractuele aansprakelijkheid. Uw onderneming kan zelf schade lijden door de fout/onzorgvuldigheid van een derde, maar u kan zelf ook aangesproken worden op grond van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek. Uw onderneming kan ook te maken krijgen met foutloze aansprakelijkheid op grond van artikel 544 Burgerlijk Wetboek, de zogenaamde evenwichtsleer. Men is compensatie verschuldigd van zodra het evenwicht tussen naburige erven verstoord wordt, zelfs indien er niet echt sprake is van een fout of onzorgvuldigheid. Ten slotte zijn er nog een heleboel andere vormen van aansprakelijkheid waarbij wij u kunnen begeleiden, zoals productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor milieuschade, enz. Aangezien niemand gebaat is bij ellenlange kostelijke procedures zullen wij steeds eerst aftasten of een minnelijke regeling mogelijk is. Wij opteren altijd voor een efficiënte en praktische aanpak.

Lees meer

ADMINISTRATIEF RECHT
U wordt onteigend? U ontvangt een heffing op leegstand en/of verkrotting? U heeft vragen over de wapenwetgeving? U ontvangt een administratieve beslissing die u wil aanvechten in het kader van een georganiseerd administratief beroep of bij de Raad van State? Wij staan u met raad en daad bij in deze administratieve procedures.

Lees meer

BOUWRECHT
Advies en geschillenbeslechting voor aannemers en architecten (o.m. allerhande gevallen van schade ingevolge uitvoering van werken). Wij staan u bij in alle fasen van het bouwproces (zowel precontractueel als contractueel, tijdens onderhandelingen, expertises en voor de rechtbank). Zoals in elke rechtstak geven wij ook hier de voorkeur aan een “no nonsense” praktische aanpak.

Lees meer

HANDELSRECHT
Wij staan u graag bij in alle facetten van beginnende KMO tot bloeiende multinational. Deze afdeling wordt geleid met harde hand. Zo hoort het ook in een rechtstak waar het in elk dossier op de harde juridische realiteit aankomt. U vindt er een advocaat voor al uw vragen en procedures over het opstarten van uw zaak, de geschikte vennootschapsvorm (bvba, nv, gcv, vof, cvoa…), overeenkomsten allerhande, incasso, vennootschapsrecht, franchise, mededinging, commissie, alleenverkoop, marktpraktijken, sperperiode, uitverkoop…

Lees meer

INCASSODIENST
STUDIO | LEGALE pakt wanbetalers kordaat aan. Onze ervaring en snelle manier van handelen vergroten uw kansen op betaling aanzienlijk. Bovendien zorgt ons modern informaticasysteem voor de snelst mogelijke opvolging op alle gebied. STUDIO | LEGALE zette immers een online samenwerkingsproject op met een groot deurwaarderskantoor, waarop ook u kan inloggen om een up to date stand van zaken te raadplegen. Door deze directe link tussen cliënt, advocaat en gerechtsdeurwaarder wordt een belangrijke schakel in het incassoproces geoptimaliseerd, met een hoger rendement en meer betalingen tot gevolg.

Lees meer

INTELLECTUELE EIGENDOM
Merken vertegenwoordigen een enorm economisch belang voor moderne ondernemingen en wij helpen u dan ook graag verder met raad en daad om een optimale bescherming van uw merk te verzekeren. Verder kan u bij ons ook terecht met al uw vragen over auteursrecht en naburige rechten, mediarecht, tekeningen- en modellenrecht, alsook de bescherming van uw uitvindingen via het octrooirecht.

Lees meer

MILIEURECHT
Gespecialiseerd advies en begeleiding in deze complexe en steeds wijzigende materie. Milieurecht is nog een relatief jonge rechtstak die eigenlijk slechts vanaf de jaren 80-90 vorm heeft gekregen en steeds aan belang heeft gewonnen. Vandaag worden we geconfronteerd met een kluwen aan decreten en uitvoeringsbesluiten die niet altijd even verstaanbaar zijn, doch wel een verregaande impact kunnen hebben op uw onderneming. Met name ook de vele opeenvolgende wijzigingen in de regelgeving dragen niet bij tot de rechtszekerheid. Onze missie is: verduidelijken, toelichten en bruikbaar maken van de soms vage en zelfs (schijnbaar) tegenstrijdige rechtsregels. Wij leggen de nadruk op probleemgericht advies (voorkomen is beter dan genezen), en streven daarbij naar een zeer praktische aanpak (eerst praten met diverse administratieve diensten hoort daar zeker bij). Wij kunnen u begeleiden bij uw milieuvergunningsaanvraag (van de voorbereidende fase tot eventuele betwistingen). Daarnaast adviseren wij ook inzake bodemverontreiniging en grondverzet (begeleiding bij de OVAM, beroepen inzake saneringsplicht, enz.), afvalstoffen, lucht, water, geluid, MER en VR, natuur en bos, enz. Uiteraard kunnen wij voor u ook de nodige procedures voeren, zowel administratiefrechtelijk als burgerrechtelijk. Wij kunnen u tevens bijstaan indien u onverhoopt geconfronteerd wordt met de milieu-inspectie of indien u correctioneel vervolgd wordt inzake milieumisdrijven.

Lees meer

RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW
U ziet door de bomen het bos niet meer? Wij vertalen voor u de vaak onbegrijpelijke taal van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de uitvoeringsbesluiten, de omzendbrieven, de verordeningen, enz. en begeleiden u bij het bekomen of aanvechten van een vergunning, het aanvechten van nieuwe ruimtelijke plannen van gemeente en provincie, enz. U wenst te bouwen of verbouwen en weet niet welk traject u moet doorlopen en welke vergunningen u waar dient te bekomen? Uw vergunning wordt geweigerd en u wenst beroep in te stellen? Uw bedrijf is zonevreemd? U bent niet akkoord met een nieuw ontwerp van ruimtelijk plan van uw gemeente of provincie (dergelijke plannen kunnen een verregaande impact hebben op de toekomstmogelijkheden van uw eigendom, zeker in geval van bestemmingswijzigingen). U bent niet akkoord met de bouwplannen van uw buren en u wenst een bezwaar in te dienen en/of een beroep in te stellen. U wordt geconfronteerd met een bouwmisdrijf? U wenst een overtreding te regulariseren? Wij kunnen u adviseren en begeleiden in het kader van al deze en aanverwante vragen. Zoals steeds geven wij ook in deze materie de voorkeur aan een zeer praktische aanpak. Uiteraard voeren wij voor u ook de nodige procedures, zowel administratiefrechtelijk, burgerrechtelijk als strafrechtelijk.

Lees meer

SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT
U ontving een schrijven waarbij u wordt aangemaand bijdragen te betalen als zelfstandige in bijberoep terwijl u er van uit gaat dat u een onbezoldigd mandaat als bestuurder uitoefent? U kreeg een sociale inspectiedienst over de werkvloer? Uw vennootschap ontvangt gedetacheerde werknemers van binnen/buiten de EU, wat moet u doen? U gaat werknemers tijdelijk uitzenden naar de VS, blijven zij onder het Belgisch systeem van Sociale Zekerheid? Ook hier geldt dat een correcte en praktische begeleiding het ontstaan van problemen in de toekomst kan voorkomen dan wel aanzienlijk verminderen. Uiteraard treden wij ook voor u op in procedures waar nodig.

Lees meer

STRAFRECHT
Bedrijven worden steeds meer geconfronteerd met criminaliteit. Daarenboven stelt de wetgever hen voor steeds uitbreidende strafrechtelijke verantwoordelijkheden. Enerzijds dient het bedrijf beschermd te worden, anderzijds kan je als zaakvoerder, bestuurder en zelfs als werknemer in bepaalde omstandigheden ook verdacht worden van misdrijven. Het is raadzaam de zaken in een vroeg stadium aan te pakken. Nog vóór het eerste verhoor of vanaf de eerste huiszoeking bent u best deskundig geadviseerd over wat u en/of uw bedrijf riskeren en wat uw rechten zijn. Temeer nu sinds1 januari 2012 de ‘Salduz-Wet’ van 13 augustus 2011 van kracht is geworden waarbij België eindelijk een aanvang heeft gemaakt met het organiseren van een daadwerkelijke bijstand van een advocaat bij het verhoor. Dit bijstandsrecht voor elkeen die ondervraagd wordt, werd klaar en duidelijk erkend door het EHRM (Europees Hof voor de Rechten van de Mens) in haar principearrest van 27 november 2008 in de zaak Salduz / Turkije. Deze ‘Salduz-rechtspraak’ werd sindsdien talloze malen bevestigd en verfijnd door het EHRM. Ook in België heeft het Grondwettelijk Hof in haar ‘valentijnsarrest’ van 14 februari 2013 deze rechten van de verdachte tot consultatie en bijstand vóór en tijdens de eerste ondervraging bevestigd en versterkt. STUDIO | LEGALE kan u bijstaan bij deze strafrechtelijke verdediging vanaf dit eerste verhoor tot op een eventueel proces. Bovendien zoekt STUDIO | LEGALE met u naar de beste oplossing voor u en uw onderneming. Zo kan het kantoor u eveneens begeleiden bij het afsluiten van een akkoord met de Fiscus of het Parket om een proces te vermijden. Naast de uitgebreide expertise binnen ons departement strafrecht, bieden de andere departementen binnen STUDIO | LEGALE hun relevante gespecialiseerde ondersteuning. Vaak is het strafrecht binnen de onderneming immers gelinkt aan de activiteiten van de onderneming op sociaal, belastingtechnisch, boekhoudkundig en economisch vlak en op het vlak van milieu en stedenbouw. Deze samenwerking van verschillende departementen biedt een stevige meerwaarde aan onze expertise voor de cliënt. Klassieke aandachtspunten zijn bijvoorbeeld: Algemene misdrijven:

 • Witwassen
 • Valsheid in geschrifte / gebruik van valse stukken
 • Oplichting / misbruik van vertrouwen
 • Piramideconstructies
 • Huis- of loondiefstal
 • Informaticafraude
 • Misbruik van vennootschapsgoederen
 • Private omkoping

Het sociaal strafrecht:

 • Zwartwerk
 • Zware arbeidsongevallen
 • Inbreuken tegen welzijn op het werk
 • Tewerkstelling van mensen zonder arbeidsvergunning

Het fiscaal strafrecht:

 • Kasgeldvennootschappen
 • BTW-carrousel
 • Belastingontduiking
 • Fraude
 • Buitenlandse rekeningen of onroerende goederen
 • Ontduiking successierechten
 • Douane en accijnzen

Faillissementsmisdrijven:

 • Niet tijdig neerleggen van de boeken
 • Verduistering van activa
 • Bedrieglijk onvermogen
 • Bedrieglijke bankbreuk
 • Indienen van overdreven schuldvorderingen

Stedenbouwkundig en milieustrafrecht:

 • Lozen van afvalwater
 • Bouwovertredingen / herstelvorderingen
 • Geurhinder
 • Geluidshinder
 • Werken zonder de vereiste vergunningen
 • Sluikstorten
 • Overtredingen inzake afval
 • Administratieve en gerechtelijke afhandeling van overtredingen

Lees meer

VASTGOED – IMMO – HUUR – VERKOOP
Voor al uw vragen met betrekking tot onroerend goed (o.a. huur, koop-verkoop, opstal, erfpacht, vruchtgebruik, onbewoonbaarverklaring, mede-eigendom/appartementen, syndicus, enz.) bent u bij STUDIO | LEGALE aan het juiste adres. Van baksteen tot gebouw(encomplex), er komt veel bij kijken. U kan u dus maar best gespecialiseerd laten bijstaan.

Lees meer

VENNOOTSCHAPSRECHT – OVERNAMES EN FUSIES – VENNOOTSCHAPPEN IN MOEILIJKHEDEN
Wij kunnen u bijstaan gedurende de verschillende fases van uw onderneming. Wij kunnen u helpen bij de keuze van de vorm van vennootschap bij oprichting alsook degelijke en op maat gemaakte statuten en/of aandeelhoudersovereenkomsten opstellen. Wij kunnen verder voor u regels inzake deugdelijk bestuur opmaken, u adviseren inzake werknemersparticipaties en aandelenoptieplannen. We adviseren u bij het uitdenken en implementeren van overnames, fusies, herstructureringen, aandelenoverdrachten, overdracht van activa… We kunnen daarbij ondermeer een praktische tijdslijn opstellen, een juridische due diligence uitvoeren, intentieverklaringen opstellen, overeenkomsten tot overdracht van aandelen of van activa onderhandelen en opmaken. Ook ondernemingen in moeilijkheden kunnen op onze bijstand rekenen: WCO (Wet betreffende de Continuïteit van de Ondernemingen dd. 30/01/2009), opstarten procedure gerechtelijke reorganisatie (vroegere gerechtelijk akkoord), Kamer voor Handelsonderzoeken (vroegere zgn. dépistage), gedeeltelijke of gehele overdracht van ondernemingen onder gerechtelijk gezag, bestuurdersaansprakelijkheid, begeleiding bij faillissementen…

Lees meer

VERKEERSRECHT
Veel bedrijven stellen voertuigen ter beschikking van werknemers. Dit kan gaan van personenwagens voor vertegenwoordigers tot vrachtwagens en kraanwagens. Een wagenpark brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee. Vaak worden bedrijven burgerlijk aansprakelijk gesteld voor ongevallen en/of verkeersovertredingen van werknemers. Het kantoor kan u preventief bijstaan bij het beperken van uw aansprakelijkheid. Anderzijds kan het kantoor u actief bijstaan bij vervolgingen. Het bedrijf kan ook vervolgd worden voor misdrijven als overlading, gebrek aan keuring, het niet verstrekken van de identiteit van de overtreder, enz. Hierop staan stevige geldboetes. Ook uw werknemer kan hierbij worden bijgestaan indien u dit wenst. Vaak is een rechtsbijstandverzekering ook inbegrepen in uw autopolis. Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die u afgesloten hebt bij uw makelaar of rechtstreeks bij een verzekeringsmaatschappij. We gaan graag na voor u of u dergelijke polis hebt. Indien dit zo is, mag u uw advocaat kiezen en betaalt uw verzekeraar deze kosten. Het kantoor heeft een rijke ervaring in verkeersrecht en is uitstekend geplaatst om u hierin te adviseren.

Lees meer

VERZEKERINGSRECHT
Een onderneming kan geconfronteerd worden met verkeersongevallen, persoonlijke ongevallen, schade veroorzaakt aan derden, arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, brand, bouwgeschillen, enz. Idealiter kan hierbij een beroep worden gedaan op een verzekering om het schadegeval af te dekken. Wij kunnen u steeds bijstaan als raadsman van uw keuze teneinde uw claim op kosten van de verzekering te verhalen op de tegenpartij. Ook de geschillen met de verzekering kunnen door ons worden behandeld (weigering uitkering schadepenningen, dagvaarding op poliscondities, problemen met het verzekeringscontract, dekkingsweigering, regres, aanstellen derde expert bij geschillen over schadebegroting enz.).

Lees meer

AANSPRAKELIJKHEID - BURENHINDER
Een tweesnijdend zwaard: u kan zelf schade hebben geleden ingevolge de fout van een derde, maar deze derde kan ook schade hebben opgelopen ingevolge een fout van u. Dit betreft de zogenaamde buitencontractuele aansprakelijkheid op basis van artikel 1382 e.v. van het Burgerlijk Wetboek (aansprakelijkheid voor eigen fout, doch ook voor deze van uw kinderen of dieren bijvoorbeeld – een familiale verzekering kan dekking verlenen in dergelijke omstandigheden). In deze gevallen dient er steeds sprake te zijn van een fout/onzorgvuldigheid, schade en een oorzakelijk verband tussen de fout/onzorgvuldigheid en de schade. Het is ook mogelijk dat er sprake is van schade zonder een fout/onzorgvuldigheid (foutloze aansprakelijkheid). In dergelijke gevallen kan er opgetreden worden op grond van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek. Ook dan kan schade namelijk gecompenseerd worden indien er sprake is van een verstoring van het evenwicht tussen naburige erven (de evenwichtsleer), ook wel burenhinder genoemd. Vaak hebt u in deze procedures recht op tussenkomst van uw rechtsbijstandsverzekeraar (om uw advocaat te betalen). Ten slotte is het ook mogelijk dat de aansprakelijkheid contractueel van aard is. Uzelf en/of uw contractspartner voeren de overeenkomst niet uit zoals afgesproken en er ontstaat schade daardoor. Ook in dergelijke gevallen doet u best beroep op een advocaat.

Lees meer

ADMINISTRATIEF RECHT
U wordt onteigend? U ontvangt een heffing op leegstand en/of verkrotting? U heeft vragen over de wapenwetgeving? U ontvangt een administratieve beslissing die u wil aanvechten in het kader van een georganiseerd administratief beroep of bij de Raad van State? Wij staan u met raad en daad bij in deze administratieve procedures.

Lees meer

BOUWRECHT
Advies en geschillenbeslechting voor particulieren en architecten (o.m. allerhande gevallen van schade ingevolge uitvoering van werken). Wij staan u bij in alle fasen van het bouwproces (zowel precontractueel als contractueel, tijdens onderhandelingen, expertises en voor de rechtbank). Wij geven de voorkeur aan een “no nonsense” praktische aanpak. Met name in bouwzaken is het voor particulieren niet altijd duidelijk wie aan de oorzaak van de schade ligt. Het is in dergelijke gevallen zeer belangrijk goed in te schatten wie er allemaal bij een procedure betrokken dient te worden teneinde de kosten niet te hoog te laten oplopen (ingevolge de rechtsplegingsvergoedingen die u verschuldigd bent aan partijen die uiteindelijk toch niet de oorzaak van de schade blijken te zijn). Wij trachten u op voorhand een reële inschatting te geven van de te verwachten gerechtskosten en expertisekosten.

Lees meer

CONSUMENTENRECHT – SCHULDEN – CONTRACTEN
Wat zijn uw rechten als consument? De wetgever heeft een arsenaal aan regels ontwikkeld die u als consument in het bijzonder beschermen (zoals de Wet Marktpraktijken). U hebt recht op garantie, transparante prijzen, eerlijke reclame, bedenktijd wanneer u online koopt, veilige producten, eerlijke en transparante financiële diensten, enz. Weet altijd op voorhand wat u ondertekent vooraleer u uw handtekening onder een contract plaatst. Wat kan u doen in geval van schulden?

Lees meer

MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID
Deze materie verdient een doorgedreven specialisatie. Niet zelden betreft het hier zeer gevoelige aangelegenheden. Discretie is hier primordiaal.

Lees meer

MILIEURECHT
Milieurecht is nog een relatief jonge rechtstak die eigenlijk slechts vanaf de jaren 80-90 vorm heeft gekregen en steeds aan belang heeft gewonnen. Vandaag worden we geconfronteerd met een kluwen aan decreten en uitvoeringsbesluiten die niet altijd even verstaanbaar zijn, doch wel een verregaande impact kunnen hebben op u. Met name ook de vele opeenvolgende wijzigingen in de regelgeving dragen niet bij tot de rechtszekerheid. Onze missie is: verduidelijken, toelichten en bruikbaar maken van de soms vage en zelfs (schijnbaar) tegenstrijdige rechtsregels. Wij leggen de nadruk op probleemgericht advies (voorkomen is beter dan genezen), en streven daarbij naar een zeer praktische aanpak (eerst praten met diverse administratieve diensten hoort daar zeker bij). Wij kunnen u begeleiden indien er in uw buurt een openbaar onderzoek wordt gevoerd ingevolge een milieuvergunningsaanvraag van een bedrijf. Wij kunnen u tevens bijstaan indien u beroep wenst in te stellen tegen een afgeleverde milieuvergunning. Daarnaast adviseren wij ook inzake bodemverontreiniging (bijv. inzake een ondergrondse stookolietank, eventuele bodemverontreiniging komt vaak aan bod in het kader van een koop/verkoop) en grondverzet (indien u werken laat uitvoeren door een aannemer waarbij grond wordt uitgegraven of aangevoerd – begeleiding bij de OVAM, beroepen inzake saneringsplicht, enz.). Wij kunnen u tevens helpen indien u hinder ondervindt van naburige exploitanten (afvalstoffen, geurhinder, geluidshinder, opslag van gevaarlijke stoffen, enz). Uiteraard kunnen wij voor u ook de nodige procedures voeren, zowel administratiefrechtelijk als burgerrechtelijk. Mocht u onverhoopt geconfronteerd worden met de milieu-inspectie of indien u correctioneel vervolgd wordt inzake milieumisdrijven beschikken wij over de vereiste expertise om u te verdedigen.

Lees meer

STEDENBOUW EN RUIMTELIJKE ORDENING
U ziet door de bomen het bos niet meer? Wij vertalen voor u de vaak onbegrijpelijke taal van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de uitvoeringsbesluiten, de omzendbrieven, de verordeningen, enz., en begeleiden u bij het bekomen of aanvechten van een vergunning, het aanvechten van nieuwe ruimtelijke plannen van gemeente en provincie, enz. U wenst te bouwen of verbouwen en weet niet welk traject u moet doorlopen en welke vergunningen u waar dient te bekomen? Uw vergunning wordt geweigerd en u wenst beroep in te stellen? Uw woning is zonevreemd? U bent niet akkoord met een nieuw ontwerp van ruimtelijk plan van uw gemeente of provincie (dergelijke plannen kunnen een verregaande impact hebben op de toekomstmogelijkheden van uw eigendom). U bent niet akkoord met de bouwplannen van uw buren en wenst een bezwaar in te dienen en/of een beroep in te stellen? U wordt geconfronteerd met een bouwmisdrijf? U wenst een overtreding te regulariseren? Wij kunnen u adviseren en begeleiden in het kader van al deze en aanverwante vragen. Zoals steeds geven wij ook in deze materie de voorkeur aan een zeer praktische aanpak. Uiteraard voeren wij voor u ook de nodige procedures, zowel administratiefrechtelijk, burgerrechtelijk als strafrechtelijk.

Lees meer

SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT
U gaat binnenkort op pensioen en wenst te weten of er bij de berekening van uw pensioen rekening wordt gehouden met die 5 jaar tewerkstelling in Frankrijk? U ontving een schrijven waarbij u wordt aangemaand bijdragen te betalen als zelfstandige in bijberoep terwijl u er van uit gaat dat u een onbezoldigd mandaat als bestuurder uitoefent? U gaat werken in België en Nederland en wenst te weten waar u sociale zekerheidsbijdragen moet betalen? U wenst tijdskrediet op te nemen? U werd ontslagen, maar toch (voorlopig) uitgesloten van het recht op werkloosheidsuitkeringen? Ook hier geldt dat een correcte en praktische begeleiding het ontstaan van problemen in de toekomst kan voorkomen dan wel aanzienlijk verminderen. Uiteraard treden wij ook voor u op in procedures waar nodig.

Lees meer

SPORTRECHT
De begeleiding van spelers en clubs bij het afsluiten van een overeenkomst gebeurt met een bijzondere aandacht voor de uitzonderlijke omstandigheden van de betaalde sportbeoefening. Ook de verdediging bij tuchtorganen van sportbonden hoort hierbij.

Lees meer

STRAFRECHT
In deze tak van het recht verdient u het verdedigd te worden met passie en vuur. Er wordt in een verdediging en benadering op maat voorzien naargelang u verdachte of slachtoffer bent. Het is in beide gevallen raadzaam de zaken in een vroeg stadium aan te pakken. Nog vóór het eerste verhoor of vanaf de eerste huiszoeking bent u als verdachte best deskundig geadviseerd over wat u riskeert en wat uw rechten zijn. Zo is bijvoorbeeld sinds 1 januari 2012 de ‘Salduz-Wet’ van 13 augustus 2011 van kracht geworden, waarbij België eindelijk een aanvang heeft gemaakt met het organiseren van een daadwerkelijke bijstand van een advocaat bij het verhoor. Dit bijstandsrecht voor elkeen die ondervraagd wordt, werd klaar en duidelijk erkend door het EHRM (Europees Hof voor de Rechten van de Mens) in haar principearrest van 27 november 2008 in de zaak Salduz / Turkije. Deze ‘Salduz-rechtspraak’ werd sindsdien talloze malen bevestigd en verfijnd door het EHRM. Ook in België heeft het Grondwettelijk Hof in haar ‘valentijnsarrest’ van 14 februari 2013 deze rechten van de verdachte tot consultatie en bijstand vóór en tijdens de eerste ondervraging bevestigd en versterkt. STUDIO | LEGALE kan u bijstaan bij deze strafrechtelijke verdediging vanaf dit eerste verhoor tot op een eventueel proces. Bovendien zoekt STUDIO | LEGALE met u naar de beste oplossing voor u en uw omgeving. Zo kan het kantoor u eveneens begeleiden bij het afsluiten van een akkoord met de Fiscus of het Parket om een proces te vermijden. Als slachtoffer heeft u er dan weer belang bij dat uw advocaat het onderzoek opstart via bijvoorbeeld een klacht met burgerlijke partijstelling bij de Onderzoeksrechter en nadien het verloop van dit onderzoek opvolgt en desnoods bijstuurt via verzoeken tot bijkomend onderzoek, zodat over uw belangen gewaakt wordt. De als maar complexer wordende strafrechtprocedures vereisen de bijstand van gespecialiseerde en geëngageerde strafpleiters. Bij STUDIO | LEGALE zult u deze vinden.

Lees meer

VASTGOED – IMMO – HUUR – VERKOOP
Voor al uw vragen met betrekking tot onroerend goed (o.a. huur, koop-verkoop, opstal, erfpacht, vruchtgebruik, onbewoonbaarverklaring, mede-eigendom/appartementen, syndicus, enz.) bent u bij STUDIO | LEGALE aan het juiste adres. Van baksteen tot gebouw(encomplex), er komt veel bij kijken. U kan u dus maar best gespecialiseerd laten bijstaan. Met name wanneer u contracten ondertekent kan u best preventief advies inwinnen. Goed advies op voorhand kan u veel ellende en lange procedures achteraf besparen.

Lees meer

VERKEERSRECHT
U bent betrokken in een verkeersongeval? U heeft een verkeersovertreding begaan? Wij kunnen u helpen. Velen onder ons worden geconfronteerd met vervolging wegens dronken rijden, vluchtmisdrijf, snelheidsovertredingen, enz. Dergelijke vervolging kan u veel geld kosten indien u niet correct wordt geïnformeerd en verdedigd. Zeker bij vervolging voor de politierechtbank is bijstand van een advocaat aangewezen. Moet dit veel kosten? Neen, vaak is een rechtsbijstandverzekering ook inbegrepen in uw autopolis. Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die u afgesloten hebt bij uw makelaar of rechtstreeks bij een verzekeringsmaatschappij. We gaan graag na voor u of u dergelijke polis hebt. Indien dit zo is, mag u uw advocaat kiezen en betaalt uw verzekeraar deze kosten. Het kantoor heeft een rijke ervaring in verkeersrecht en is uitstekend geplaatst om u hierin te adviseren.

Lees meer