Grondwettelijk Hof

RECHTSTAKKEN STRAFRECHT Hof van Cassatie – Grondwettelijk Hof – EVRM Grondwettelijk Hof

Grondwettelijk Hof

Wat is het Grondwettelijk Hof precies?
Het Grondwettelijk Hof oordeelt over het feit of bepaalde wetten en normen wel in overeenstemming zijn met de Grondwet. Het Hof oordeelt ook over de bevoegdheden van de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten. Het is apart rechtscollege en staat los van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht.

Bevoegdheid
Het Grondwettelijk Hof zal wetten, decreten en ordonnanties moeten controleren. Het Grondwettelijk Hof kan een uitspraak doen over het feit dat een wet, een decreet of een ordonnantie de fundamentele rechten en vrijheden schendt.

Beroep tot vernietiging
Het beroep tot vernietiging wil zeggen dat u een verzoek gaat doen om een wet, decreet of ordonnantie te laten vernietigen. Dit kan worden ingesteld door de ministerraad, de regering, de voorzitters van wetgevende vergaderingen en alle natuurlijke of rechtspersonen als ze aantonen dat ze hier een belang bij hebben. Als u, als natuurlijke persoon, een beroep tot vernietiging indient zal u in uw verzoekschrift moeten aantonen dat u persoonlijk, rechtstreeks en ongunstig geraakt kan worden door de norm die u aanvecht. Een beroep tot vernietiging moet binnen de zes maanden na de publicatie van de norm in het Belgisch Staatsblad worden ingesteld.

Prejudiciële vraag
Er kan aan het Grondwettelijk Hof ook een prejudiciële vraag gesteld worden. Dit gebeurt door het rechtscollege als er een vraag is over de interpretatie of toepassing van een bepaalde norm. Als dan blijkt dat deze norm in strijd is met bepaalde regels, zal de rechter met deze norm geen rekening mogen houden tijdens de behandeling van de zaak.

Voor meer informatie over het Grondwettelijk Hof kan u altijd terecht op de website van het Grondwettelijk Hof: http://www.const-court.be/nl/common/home.html