Pro Deo

RECHTSTAKKEN STRAFRECHT Pro Deo

Pro Deo

Wat is pro deo?
Pro deo is hetzelfde als de juridische tweedelijnsbijstand. Dit is gratis bijstand die wordt verleend aan een persoon die het vermogen niet heeft om een advocaat te betalen.

Wanneer pro deo?
Wanneer u in aanmerking kan komen voor deze pro deo advocaat is natuurlijk de vraag. Uw inkomen moet zich onder bepaalde grenzen bevinden. Deze vindt u hier in onderstaande tabel. De cijfers in deze tabel zijn geldig vanaf 1 december 2012 en zijn regelmatig onderhevig aan verandering:

Alleenstaand
volledige kosteloosheid max. € 928,00 netto/maand
gedeeltelijke kosteloosheid tussen € 928,00 en € 1.191,00 netto/maand
Gehuwd, samenwonend of alleenstaand met persoon ten laste
volledige
kosteloosheid
max. € 1.191,00 netto/maand (=gezinsinkomen)
voorbeeld 1 persoon € 1.351,27
2 personen € 1.511,54
3 personen € 1.671,81
gedeeltelijke kosteloosheid tss € 1.191,00 en € 1.454,00 netto/maand (=gezinsinkomen)
voorbeeld 1 persoon € 1.614,27
2 personen € 1.774,54
3 personen € 1.934,81
(+ 15% van € 1.068,45 = € 160,27 pp ten laste)

U hebt ook recht op een pro deo advocaat als er wordt vermoed dat u onvermogend bent. Er zijn een aantal situaties waarbij u vermoed wordt onvermogend te zijn:

 • als u een leefloon of maatschappelijke bijstand krijgt;
 • als u een gewaarborgd inkomen krijgt;
 • als u een vervangingsinkomen voor gehandicapten krijgt;
 • als u een kind ten laste heeft dat gewaarborgde kinderbijslag geniet;
 • als u een sociale woning huurt en u betaalt huur die overeenkomt met de helft van de basishuur;
 • als u minderjarige bent.

Van al deze bovenstaande situaties zal u een bewijs moeten voorleggen om te laten zien dat u zicht daadwerkelijk in deze situatie bevindt. U zal bijvoorbeeld u identiteitskaart moeten laten zien om te bewijzen dat u minderjarig bent.

Er zijn nog een aantal vermoedens van onvermogen maar deze vermoedens kunnen worden weerlegd. Dit is niet zo bij de voorgaande vermoedens. Dit zijn de weerlegbare vermoedens:

 • de vreemdeling voor de indiening van het verzoek tot machtiging van verblijf of voor een beroep tegen een beslissing die werd genomen in verband met de toegang, het verblijf, de vestiging of de verwijdering van de vreemdelingen;
 • de asielaanvrager of de persoon die verklaart of vraagt om als vluchteling te worden erkend;
 • de persoon tijdens de procedure van collectieve schuldregeling;
 • de persoon die geconfronteerd wordt met overmatige schulden met het oog op de inleiding van een procedure van collectieve schuldenregeling;
 • de gedetineerde;
 • de beklaagde bij de onmiddellijke verschijning;
 • de geesteszieke.

Om te bewijzen dat u zich in één van bovenstaande situaties bevindt zal  u de nodige stukken moeten kunnen voorleggen. Had u graag meer informatie of bijstand gewenst? Contacteer dan één van onze advocaten.