OUR BLOG

Print Friendly, PDF & Email

Baanbrekend arrest van het Grondwettelijk Hof: De betekening van een vonnis moet de rechtszoekende nauwkeurig inlichten over het bestaan van de beroepsmogelijkheden

Het Grondwettelijk Hof benadrukt in een baanbrekend arrest het tweeërlei doel van de betekening:

  1. De rechtszoekende inlichten over de inhoud van een rechtelijke beslissing;
  2. De rechtszoekende inlichten over het bestaan van de beroepsmogelijkheden.

Binnen vijf dagen na een uitspraak van een rechtelijke beslissing zendt de griffier een niet ondertekend afschrift ervan aan de partijen of hun advocaten hetgeen de termijn om rechtsmiddelen aan te wenden, niet doet lopen. (Artikel 792 lid 1 Ger.W.)

De belanghebbende partij zal een uitgifte van de beslissing opvragen bij de griffier zodat deze uitgifte door een gerechtsdeurwaarder aan de andere partij kan betekend worden. Betekening vormt de algemene regel om een rechtelijke beslissing mee te delen. De betekening doet de termijn van verzet, hoger beroep en cassatieberoep ingaan.

Artikel 43 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt de verschillende vermeldingen die een betekening moet bevatten. Dit artikel voorziet er echter niet in dat bij de betekening van een vonnis de rechtsmiddelen, de termijn waarbinnen die rechtsmiddelen moeten worden aangewend, alsook de benaming en het adres van het rechtscollege dat bevoegd is om daarvan kennis te nemen, moeten worden vermeld.

Het Grondwettelijk Hof besluit in haar baanbrekend arrest van 10 februari 2022[1] dat dit voormeld artikel het grondwettelijk gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel schendt. Het Grondwettelijke Hof stelt dat het recht op een eerlijk proces wordt geschonden wanneer het exploot van betekening van een rechterlijke beslissing geen uitdrukkelijke informatie bevat met betrekking tot de rechtsmiddelen die tegen dat vonnis of arrest kunnen worden ingesteld en de wijze waarop dat moet gebeuren.

Het Grondwettelijk Hof preciseert dat “de vermelding van het bestaan van rechtsmiddelen in de betekening een essentieel element van het algemeen beginsel van behoorlijke rechtsbedeling en van het recht op toegang tot de rechter is.”

Het Grondwettelijk Hof handhaaft de gevolgen van de betekeningen die op grond van artikel 43 Gerechtelijk Wetboek zijn uitgevoerd tot uiterlijk 31 december 2022, terwijl de wetgever een bepaling moet aannemen die de rechtszoekende verzekert informatie te ontvangen over de rechtsmiddelen en termijnen via een betekening.

Tot op heden bestaat een dergelijke algemene verplichting dus niet in België, maar er zijn wel reeds een aantal wettelijke bepalingen voorhanden die in bepaalde materies vereisen dat dergelijke informatie wel wordt verstrekt.

Hoewel het Grondwettelijk Hof enkel artikel 43 Ger.W. bespreekt, lijkt het ons dus niet aangewezen om simpelweg dit artikel aan te vullen met de verplichting om in het exploot van betekening informatie met betrekking tot de rechtsmiddelen op te nemen.

Niet alleen wordt dan het probleem niet opgelost voor kennisgevingen bij gerechtsbrief, ook denken wij aan een aantal andere praktische moeilijkheden. Dit zou betekenen dat de gerechtsdeurwaarder verplicht wordt om een onderzoek naar de aard van de zaak te voeren om deze informatie te kunnen verstrekken. Naargelang de materie, de aard van de zaak, het rechtscollege dat de beslissing heeft gewezen enzovoort variëren immers  de rechtsmiddelen om tegen het vonnis of arrest hoger beroep in te stellen alsook de vormen en termijnen van het beroep.

De partij op verzoek van wie wordt betekend kan verplicht worden deze informatie aan de gerechtsdeurwaarder te verschaffen, hetgeen dan weer onvoldoende garantie biedt dat deze informatie correct wordt meegedeeld.

Onze visie?

Wie anders dan het rechtscollege dat de beslissing heeft genomen zelf is beter geplaatst dan info te verstrekken over de beroepsmogleijkheden?

Het zou toch aangewezen zijn dat elk vonnis een apart rubriekje bevat van hoe je dit vonnis kan aanvechten.

Indien vervolgens een gerechtsdeurwaarder of een gerechtsbrief de termijn om beroep aan te tekenen doet lopen, kan er geen discussie bestaan dat de rechtszoekende op adequate wijze geïnformeerd is over de beroepsmogelijkheden.

We zijn benieuwd wat de wetgever hier van zal maken maar hopen dat de wetgever onze aanbeveling ter harte neemt.

Auteurs: Joost Peeters en Roxanne Sleeckx

—————————–

Arrêt novateur de la Cour constitutionnelle : La signification d’un jugement doit informer avec précision le justiciable de l’existence de possibilités de recours

Dans un arrêt novateur, la Cour constitutionnelle a souligné la double finalité de la signification :

  1. Informer le justiciable du contenu d’une décision judiciaire;
  2. Informer le justiciable de l’existence de possibilités de recours.

Dans les cinq jours qui suivent le prononcé d’une décision judiciaire, le greffier en envoie une copie non signée aux parties ou à leurs avocats, ce qui ne fait pas courir le délai de recours  (Article 792, alinéa 1 du Code judiciaire)

La partie intéressée demandera une copie de la décision au greffier afin que cette copie puisse être signifiée par un huissier de justice à l’autre partie. La signification est la règle générale pour communiquer une décision de justice. La signification fait courir le délai d’opposition, d’appel et de pourvoi en cassation.

L’article 43 du Code judiciaire précise les différentes mentions qui doivent figurer dans la signification. Toutefois, cet article ne prévoit pas que la signification d’un jugement doit indiquer les motifs du recours, le délai dans lequel ce recours doit être formé, ainsi que le nom et l’adresse de la juridiction compétente pour en connaître.

Dans son arrêt de principe du 10 février 2022[1], la Cour constitutionnelle a décidé que l’article susmentionné violait le principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination. La Cour constitutionnelle a déclaré que le droit à un procès équitable est violé lorsque l’exploit de signification d’une décision judiciaire ne contient pas d’informations explicites sur les voies de recours qui peuvent être invoquées contre ce jugement ou cet arrêt et sur la manière dont cela doit être fait.

La Cour constitutionnelle précise que « l’indication de l’existence des voies de recours dans la signification d’une décision juridictionnelle constitue un élément essentiel du principe général de bonne administration de la justice et du droit d’accès au juge ».

La Cour constitutionnelle maintient les effets de la signification faites sur la base de l’article 43 du Code judiciaire jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard, tandis que le législateur doit adopter une disposition qui assure au justiciable de recevoir l’information sur les voies et délais de recours par une signification.

Jusqu’à présent, une telle obligation générale n’existe pas en Belgique, mais il existe déjà un certain nombre de dispositions légales qui, dans certaines matières, imposent la fourniture de telles informations.

Bien que la Cour constitutionnelle ne se soit référé qu’à l’article 43 du Code judiciaire, nous ne pensons pas qu’il soit opportun de simplement compléter cet article par l’obligation d’inclure dans l’exploit de signification des informations concernant les voies de recours.

Non seulement cela ne résoudrait pas le problème des notifications par lettre judiciaire, mais nous pensons aussi à un certain nombre d’autres difficultés pratiques. Cela signifierait que l’huissier de justice serait obligé de mener une enquête sur la nature de l’affaire afin de fournir ces informations. En effet, en fonction de la matière, de la nature de l’affaire, de la juridiction qui a rendu le jugement, etc., les voies de recours contre le jugement ou l’arrêt varient, tout comme les formes et les délais du recours.

La partie qui fait la demande de signification, peut être tenue de fournir ces informations à l’huissier de justice, ce qui ne constitue pas une garantie suffisante que ces informations sont correctement communiquées.

Notre avis ?

Qui d’autre que le tribunal qui a pris la décision elle-même est mieux placé que lui pour fournir des informations sur les possibilités de recours ?

Il serait certainement approprié que chaque jugement contienne une rubrique distincte sur la façon dont vous pouvez contester ce jugement.

Si un huissier ou un courrier judiciaire fait courir le délai d’appel, il ne peut être discuté que le justiciable a été correctement informé des possibilités d’appel.

Nous sommes curieux de savoir ce que le législateur en fera, mais nous espérons qu’il prendra notre recommandation à cœur.

Auteurs : Joost Peeters et Roxanne Sleeckx

[1]   C. Const. 10 février 2022, arrêt nr. 23/2022, www.grondwettelijk-hof.be.

[1] GwH 10 februari 2022, arrest nr. 23/2022, www.grondwettelijk-hof.be.

———————-

Wegweisendes Urteil des Verfassungsgerichts: Die Zustellung eines Urteils muss den Antragsteller genau über die Möglichkeit eines Rechtsmittels informieren

In einem bahnbrechenden Urteil unterstreicht das Verfassungsgericht den doppelten Zweck des Zustellung:

  1. Unterrichtung des Antragstellers über den Inhalt einer gerichtlichen Entscheidung;
  2. Unterrichtung des Antragstellers über die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen.

Innerhalb von fünf Tagen nach Erlass einer gerichtlichen Entscheidung übermittelt der Urkundsbeamte des Gerichts den Parteien oder ihren Anwälten eine nicht unterzeichnete Abschrift; die Frist für die Einlegung eines Rechtsmittels bleibt hiervon unberührt. (Artikel 792 Absatz 1 des Gerichtsgesetzbuchs)

Die betroffene Partei beantragt beim Gerichtsschreiber eine Ausfertigung der Entscheidung, damit diese der anderen Partei durch einen Gerichtsvollzieher zugestellt werden kann. Die Zustellung ist die allgemeine Regel für die Übermittlung einer gerichtlichen Entscheidung. Mit der Zustellung beginnt die Frist für Widerspruch, Beschwerde und Kassationsbeschwerde.

Artikel 43 des Gerichtsgesetzbuchs legt die verschiedenen Angaben fest, die in der Zustellung enthalten sein müssen. Dieser Artikel sieht jedoch nicht vor, dass bei der Zustellung eines Urteils die Rechtsmittelgründe, die Rechtsmittelfristen sowie Name und Anschrift des zuständigen Gerichts angegeben werden müssen.

In seinem Grundsatzurteil vom 10. Februar 2022 entschied der Verfassungsgerichtshof, dass dieser Artikel gegen den Verfassungsgrundsatz der Gleichheit und Nichtdiskriminierung verstößt. Das Verfassungsgericht stellt fest, dass das Recht auf ein faires Verfahren verletzt wird, wenn die Ladung zu einer gerichtlichen Entscheidung keine ausdrückliche Information über die Rechtsmittel enthält, die gegen dieses Urteil oder diese Entscheidung eingelegt werden können, und über die Art und Weise, in der dies geschehen muss.

Das Verfassungsgericht präzisiert, dass “der Hinweis auf das Vorhandensein von Rechtsbehelfen in der Dienststelle ein wesentliches Element des allgemeinen Grundsatzes der ordnungsgemäßen Rechtspflege und des Rechts auf Zugang zu einem Gericht ist”.

Das Verfassungsgericht hält die Wirkungen der auf der Grundlage von Artikel 43 des Gerichtsgesetzbuchs erfolgten Mitteilungen bis spätestens 31. Dezember 2022 aufrecht, während der Gesetzgeber eine Bestimmung erlassen muss, die dem Rechtssuchenden zusichert, durch eine Mitteilung Informationen über die Rechtsmittel und Fristen zu erhalten.

Bislang gibt es in Belgien keine solche allgemeine Verpflichtung, aber es gibt bereits eine Reihe von Rechtsvorschriften, die in bestimmten Bereichen die Bereitstellung solcher Informationen vorschreiben.

Obwohl das Verfassungsgericht nur auf Artikel 43 des Gerichtsgesetzbuches eingeht, erscheint es uns nicht ratsam, diesen Artikel einfach um eine Verpflichtung zur Aufnahme einer Rechtsmittelbelehrung in die Zustellungsmitteilung zu ergänzen.

Dies würde nicht nur das Problem der Zustellungen durch gerichtliche Schreiben nicht lösen, sondern wir denken auch an eine Reihe anderer praktischer Schwierigkeiten. Dies würde bedeuten, dass der Gerichtsvollzieher verpflichtet wäre, eine Untersuchung über die Art des Falles durchzuführen, um diese Informationen zu liefern. Je nach Gegenstand, Art des Falles, dem Gericht, das das Urteil gefällt hat, usw. sind die Rechtsmittel gegen das Urteil oder die Verurteilung unterschiedlich, ebenso wie die Formen und Fristen des Rechtsmittels.

Die zugestellte Partei kann verpflichtet werden, dem Gerichtsvollzieher diese Informationen zu übermitteln, was wiederum keine ausreichende Gewähr dafür bietet, dass diese Informationen korrekt übermittelt werden.

Unser Standpunkt?

Wer sonst als das Gericht, das die Entscheidung getroffen hat, ist besser in der Lage, über die Möglichkeiten eines Rechtsbehelfs Auskunft zu geben?

Es wäre sicher angemessen, wenn jedes Urteil einen separaten Abschnitt darüber enthalten würde, wie Sie dieses Urteil anfechten können.

Wenn dann ein Gerichtsvollzieher oder ein Schreiben des Gerichts die Rechtsmittelfrist in Gang setzt, kann nicht davon gesprochen werden, dass der Rechtssuchende ausreichend über die Möglichkeiten eines Rechtsmittels informiert wurde.

Wir sind gespannt, was der Gesetzgeber daraus machen wird, hoffen aber, dass er sich unsere Empfehlung zu Herzen nimmt.

Autoren: Joost Peeters und Roxanne Sleeckx

——————————————

Ground breaking judgment of the Constitutional Court: The service of a judgment must accurately inform the applicant of the existence of possibilities of appeal

In a groundbreaking judgment, the Constitutional Court emphasises the dual purpose of service:

  1. To inform the applicant of the content of a judicial decision;
  2. To inform the applicant of the existence of possibilities of appeal.

Within five days after a judicial decision has been pronounced, the court clerk shall send an unsigned copy to the parties or their lawyers, which does not affect the time limit for lodging an appeal. (Article 792 paragraph 1 of the Judicial Code)

The interested party shall request a copy of the decision from the court clerk so this copy can be served by a judicial officer to the other party. Service is the general rule to communicate a judicial decision. The service initiates the period for opposition, appeal and cassation appeal.

Article 43 of the Judicial Code stipulates the various statements that must be included in the service. However, this article does not provide that service of a judgment must state the grounds of appeal, the time limit within which such appeals must be lodged, and the name and address of the court that is competent to take cognisance thereof.

In its landmark judgment of 10 February 2022[1], the Constitutional Court decided that this aforementioned article violates the constitutional principle of equality and non-discrimination. The Constitutional Court states that the right to a fair trial is violated when the writ of summons of a judicial decision does not contain explicit information on the legal remedies that can be invoked against this verdict or judgment and on the manner in which this must be done.

The Constitutional Court specifies that “the mentioning of the existence of remedies in the service is an essential element of the general principle of the proper administration of justice and of the right of access to a court”.

The Constitutional Court maintains the effects of the notifications made on the basis of Article 43 of the Judicial Code until 31 December 2022 at the latest, while the legislator must adopt a provision that assures the litigant to receive information about the remedies and time limits through a notification.

So far, such a general obligation does not exist in Belgium, but there are already a number of legal provisions in certain matters that require such information to be provided.

Although the Constitutional Court only discusses article 43 of the Judicial Code, it does not seem advisable to us to simply supplement this article with an obligation to include information regarding legal remedies in the notice of service.

Not only would this not solve the problem of notifications by judicial letter, but we are also thinking of a number of other practical difficulties. This would mean that the judicial officer would be obliged to carry out an investigation into the nature of the case in order to provide this information. In fact, depending on the subject matter, the nature of the case, the court that has handed down the judgment and so on, the means of appeal against the judgment or sentence vary, as do the forms and time limits of the appeal.

The party served may be required to provide this information to the judicial officer, which in turn does not provide a sufficient guarantee that this information is correctly communicated.

Our view?

Who other than the court that is responsible for the the decision itself is better placed than to provide information about the possibilities of appeal?

Surely it would be appropriate for each judgement to contain a separate section on how you can challenge this judgement.

If a bailiff or a letter from the court starts the period for lodging an appeal, there can be no discussion the person seeking justice has been adequately informed about the possibilities of appeal.

We are curious to see what the legislator has to say about this, but hope that the legislator takes our recommendation to heart.

Authors: Joost Peeters and Roxanne Sleeckx

[1] GwH 10 februari 2022, arrest nr. 23/2022, www.grondwettelijk-hof.be.

———————————————

Comments are closed.