OUR BLOG

Print Friendly, PDF & Email

Sinds een principearrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 7 oktober 2021[1] is duidelijk gebleken dat ook bijvoorbeeld bepaalde beschermde diersoorten in overweging moeten genomen worden bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag.

Indien er een vergunning wordt aangevraagd op een perceel waar er beschermde diersoorten aanwezig zijn, is een soortentoets noodzakelijk.

Wat is dat juist, een soortentoets?

De naam zegt het zelf: een soortentoets heeft als doel het beschermen van soorten. Een soort is een verzameling van organismen die in alle belangrijk geachte kenmerken met elkaar en hun nakomelingen overeenkomen, daarbij inbegrepen alle ondersoorten, rassen en variëteiten.[2] Bij een soortentoets zal men beoordelen of er gevaar bestaat voor de specifieke soort indien er handelingen plaats zouden vinden die zouden kunnen leiden tot de vernietiging of het verloren gaan van de leefplaats van een beschermde diersoort.[3]

Het Soortenbesluit werkt met lijsten. Bijlage 1 van het Soortenbesluit bevat vijf categorieën, waarbij elke soort wordt toegewezen aan één of meerdere categorieën. Categorie 1, 2 of 3 zijn de beschermde soorten.

In het verleden werd er vaak niet erg veel aandacht geschonken aan de soortentoets, maar sinds voormeld arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen is dit levendiger dan ooit. Middels dit arrest werd een verkavelingsvergunning in een woonparkgebied geschorst omdat er niet afdoende was gemotiveerd of de boomkap een significant effect had op de beschermde vleermuissoorten in het gebied. Het wettelijk kader van het soortenbeschermingsrecht wordt dan toch niet steeds verwaarloosd.

Maar ook de Raad van State[4] heeft in het verleden reeds geoordeeld dat de aanwezigheid van beschermde soorten op de planlocatie voor de overheid een verplichting tot nader onderzoek van de gevolgen op die soorten en een verplichting tot afweging van de daarbij natuurbelangen met zich meebrengt.

Een soortentoets brengt natuurlijk ook onzekerheid met zich mee: projecten die  voldoen aan alle voorschriften kunnen alsnog in het water vallen.. Een soortentoets kan zelfs leiden tot de onbebouwhaarheid van een perceel. Opletten geblazen dus als men een perceel aankoopt of wenst te bebouwen waar ook belangrijke diersoorten hun habitat hebben.

[1] Raad Vergunningsbetwistingen (3e k.) nr. A-2122-0099, 7 oktober 2021, TMR 2021, 650.

[2] Artikel 1, 1° Soortenbesluit.

[3] H. Schoukens, “Raad  voor Vergunningsbetwistingen verplicht soortentoets bij omgevingsvergunning”, Juristenkrant 8 december 2021, 3.

[4] Raad van State 21 januari 2014, nr. 22.148

—————————————————————

CONTROLE DES ESPECES POUR LES PROJETS SPATIAUX

Depuis un arrêt de principe du Conseil pour les contestations des autorisations du 7 octobre 2021[1], il en est ressorti que, par exemple, certaines espèces animales protégées doivent également être prises en compte lors de l’évaluation d’une demande de permis.

Si un permis est demandé sur un terrain où des espèces animales protégées sont présentes, un contrôle des espèces est nécessaire.

Qu’est ce qu’un contrôle des espèces exactement ?

Le nom parle de lui-même : l’objectif d’un contrôle des espèces est de protéger les espèces. Une espèce est un ensemble d’organismes qui sont similaires les uns aux autres et à leur progéniture, au regard de toutes les caractéristiques considérées comme importantes, en ce compris toutes les sous-espèces, races et variétés[2].  Dans le cadre d’un contrôle des espèces, il sera évaluer s’il existe un danger pour une espèce spécifique dans le cas où des actions devraient avoir lieu et pourraient entraîner la destruction ou la perte de l’habitat d’une espèce protégée[3].

L’Arrêté des espèces fonctionne avec des listes. L’annexe 1 de l’Arrêté des espèces contient cinq catégories, chaque espèce étant affectée à une ou plusieurs catégories. Les catégories 1, 2 ou 3 concernent les espèces protégées.

Dans le passé, on n’accordait souvent pas beaucoup d’attention au contrôle des espèces, mais depuis l’arrêt précité du Conseil pour les contestations des autorisations, celui-ci est devenu plus vivant que jamais. Suite à cet arrêt, un permis de lotissement a été suspendu dans une zone de parc résidentiel car il n’y n’avait pas de motivation suffisante pour savoir si l’abbatage des arbres avait un effet sifnificatif sur les espèces de chauves-souris protégées dans la zone. Le cadre juridique de la protection des espèces n’est finalement pas toujours négligé.

Cependant, le Conseil d’État[4] a déjà jugé par le passé que la présence d’espèces protégées à l’emplacement d’un projet entraînait pour le gouvernement l’obligation d’enquêter davantage sur les conséquences pour ces espèces et l’obligation de tenir compte des intérêts naturels en cause.

Naturellement, un contrôle des espèces comporte aussi des aléas : des projets conformes à toutes les réglementations peuvent toujours échouer, voire conduire au non-développement d’un terrain. Il est donc important de faire attention si vous achetez ou voulez construire sur un terrain où des espèces animales importantes y ont aussi leur habitat.

[1] Conseil pour les contestations des autorisations (3e ch.) nr. A-2122-0099, 7 octobre 2021, TMR 2021, 650.

[2] Article 1, 1° de l’Arrêté des espèces

[3] H. Schoukens, “Raad  voor Vergunningsbetwistingen verplicht soortentoets bij omgevingsvergunning”, Juristenkrant 8 décembre 2021, 3.

[4] Conseil d’Etat, 21 janvier 2014, nr. 22.148

—————————————————————

Comments are closed.