OUR BLOG

Print Friendly, PDF & Email

De wet van 2 augustus 2002 ‘tot bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties’ regelt hoe we in België omgaan met ondernemingen die laattijdig betalen voor goederen of diensten.

Het doel van de wet is om het betalingsverkeer tussen ondernemingen zo vlot mogelijk te doen verlopen. Laattijdige betalingen kunnen immers heel wat negatieve gevolgen hebben, zeker voor kleinere ondernemingen. Zo kan een gebrek aan liquiditeit er bij de schuldeiser voor zorgen dat ook hij zijn betalingen moet uitstellen, dat hij investeringen uitstelt, dat hij minder personeel aanwerft etc. Dit alles doet het concurrentievermogen en de winstgevendheid van onze Belgische ondernemingen dalen.

Het uitgangspunt van de wetgever was  – en is nog steeds – dat de betrokken partijen vrij kunnen bepalen wanneer een factuur moet worden betaald. De wet bepaalde lange tijd:

 • wanneer partijen geen betalingstermijnen voorzien: dat de schuld binnen de 30 dagen moet worden betaald;
 • wanneer partijen wel een betalingstermijn voorzien: dat de betalingstermijn niet langer mag zijn dan 60 dagen.

In de praktijk bleek echter dat – zeker multinationals – vaak een langere betalingstermijn dan 60 dagen eisten van hun kleinere leveranciers. De dominante positie van multinationals maakte dat kleine ondernemingen zich vaak genoodzaakt zagen om hier in mee te gaan, dit ondanks de negatieve gevolgen.

Juridisch gezien kon de kleinere partij hier ook niet veel tegenin brengen. De wet voorzag immers geen sanctie op het overeenkomen van een langere termijn dan 60 dagen. Pas wanneer er sprake was van een ‘kennelijke onbillijkheid’ voor de leverancier, kon de betalingstermijn worden ingeperkt door de rechter. Het risico om een grote klant kwijt te spelen woog echter vaak niet op tegen het nog wat langer wachten op betaling.

De wetgever kwam dan ook tussen om paal en perk te stellen aan de druk die grote ondernemingen konden uitoefenen.

Een eerste wetswijziging van 2019 (die in werking trad in 2020) introduceerde een onderscheid tussen KMO’s en grote ondernemingen. Om een KMO te zijn, mocht men niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

 • een jaargemiddelde van 50 werknemers;
 • een jaaromzet van 9.000.000,00 Euro (exclusief BTW);
 • een balanstotaal van 4.500.000,00 Euro.

Wat betreft de betalingstermijn werd het oorspronkelijke systeem grotendeels behouden: partijen zijn vrij om een betalingstermijn af te spreken. Voorzien ze geen termijn, dan moet er betaald worden binnen de 30 dagen. Voorzien partijen wel een termijn, dan mag deze niet langer zijn dan 60 dagen.

De wijziging zat er in dat er een zeer duidelijke sanctie werd voorzien voor bepalingen in overeenkomsten met een KMO als schuldeiser die toch een langere betalingstermijn dan 60 dagen voorzien. Deze clausules zijn in overeenkomsten gesloten vanaf 29 april 2020 nietig. Dit wil zeggen dat ze juridisch gezien niet bestaan.

Wanneer de betalingstermijnclausule nietig is, valt men als het ware terug op een overeenkomst zonder betalingstermijn en dan is de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen van toepassing.

De wet bepaalde dat de betalingstermijn ingaat vanaf de dag volgend op:

 • de ontvangst van de factuur door de schuldenaar;
 • de ontvangst van de goederen of diensten door de schuldenaar;
 • de aanvaarding of controle ter verificatie van de conformiteit van de goederen of diensten.

Het systeem bleek echter niet helemaal waterdicht. Door een aantal achterpoortjes kon men de betalingstermijn kunstmatig verlengen. Dit door bijvoorbeeld een verificatietermijn (wettelijk 30 dagen) te bedingen voor aanvaarding en controle van de geleverde goederen of diensten, waardoor men tot een betalingstermijn van 90 dagen kon komen. Of door de datum van ontvangst van de factuur contractueel op een later tijdstip vast te leggen.

Om alle achterpoortjes te sluiten, volgde in 2021 een nieuwe wetswijziging (die in werking trad in 2022).

Met ingang van 01.02.2022 wordt de beperking op de betalingstermijn tot 60 dagen doorgetrokken naar alle ondernemingen. De beperking geldt dus niet langer enkel in overeenkomsten met een KMO als schuldeiser.

Een contractuele bepaling die alsnog een langere betalingstermijn zou voorzien, blijft nietig en dus onbestaande. In dat geval valt men terug op de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen.

De wetswijziging voorziet de mogelijkheid om bij Koninklijk Besluit een langere betalingstermijn toe te staan in bepaalde sectoren, maar het is nog niet geweten of hier gebruik van zal worden gemaakt.

Daarnaast bepaalt de wet dat wanneer een verificatietermijn wordt bedongen, deze integraal deel uitmaakt van de betalingstermijn en er niet nog eens bovenop komt om zo tot een langere termijn dan 60 dagen te komen.

De wet bepaalt nu dat de betalingstermijn ingaat op de dag volgend op die van:

 • de ontvangst van de factuur door de schuldenaar;
 • de ontvangst van de goederen of diensten, indien de datum van ontvangst van de factuur niet vaststaat of indien de schuldenaar de factuur eerder ontvangt dan de goederen of diensten.

Tegelijkertijd wordt wettelijk vastgelegd dat de ontvangstdatum van een factuur niet langer contractueel kan worden vastgelegd. Enkel de feitelijke datum van ontvangst telt. De startdatum van de betalingstermijn kan dus niet meer worden gemanipuleerd.

Daarnaast moet de schuldenaar tijdig – uiterlijk op het moment van ontvangst van de goederen of diensten – alle nodige informatie verschaffen aan de schuldeiser opdat deze een factuur kan opmaken.

Ten slotte wordt het naleven van de betalingstermijn meer afdwingbaar gemaakt. Betaalt de schuldenaar niet tijdig, dan zijn er vanaf heden automatisch verwijlintresten en een schadebeding (van 40,00 Euro) verschuldigd. Een ingebrekestelling vanwege de schuldeiser is hiervoor niet langer nodig.

Of de wetgever het speelveld voor grote en kleinere ondernemingen met deze ingrepen effectief (meer) gelijk zal krijgen, zal uit de praktijk moeten blijken.

Het Studio Legale Team volgt het graag voor u op. Voor bijkomende informatie of vragen kan u terecht op onze website www.studio-legale.be of kan u ons contacteren via info@studio-legale.be of 03 216 70 70.

—————————————————————-

Le législateur impose des délais de paiement plus strictes dans les relations B2B

La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales règle la manière dont nous traitons, en Belgique, les entreprises qui paient en retard des marchandises ou des services.

L’objectif de la loi est de rendre le recensement des paiements entre les entreprises aussi fluide que possible. Après tout, les retards de paiement peuvent avoir de nombreuses conséquences négatives, surtout pour les petites entreprises. Par exemple, un manque de liquidités peut amener le créancier à retarder ses paiements, à reporter ses investissements, à réduire le nombre d’employés, etc. Tout cela réduit la compétitivité et la rentabilité de nos entreprises belges.

Le point de départ du législateur était – et est toujours – que les parties concernées soient libres de déterminer quand une facture doit être payée. Depuis longtemps, la loi stipulait que :

 • lorsque les parties ne prévoient pas de délai de paiement : la dette doit être payée dans les 30 jours ;
 • lorsque les parties prévoient un délai de paiement : le délai de paiement ne peut excéder 60 jours.

Dans la pratique, cependant, il s’est avéré que – certainement les multinationales – exigeaient souvent de leurs petits fournisseurs, des délais de paiement supérieurs à 60 jours. La position dominante des multinationales a eu pour conséquence que les petites entreprises se sont souvent senties obligées de s’y plier, malgré les conséquences négatives.

Légalement, les plus petites entreprises  ne pouvait pas non plus faire grand-chose pour lutter contre cela. Après tout, la loi ne prévoyait aucune sanction pour l’acceptation d’une période plus longue que 60 jours. Ce n’est qu’en cas “d’injustice manifeste” pour le fournisseur que le délai de paiement peut être réduit par les tribunaux. Cependant, le risque de perdre un gros client l’emportait rarement sur le fait d’attendre un peu plus longtemps le paiement.

Le législateur est donc intervenu pour limiter la pression que pouvaient exercer les grandes entreprises.

Une première modification  législative en 2019 (entrée en vigueur en 2020) a introduit une distinction entre les PME et les grandes entreprises. Pour être une PME, il ne faut pas dépasser plus d’un des critères suivants :

 • une moyenne annuelle de 50 employés ;
 • un chiffre d’affaires annuel de 9.000,000 EUR (hors TVA) ;
 • un bilan total de 4.500.000,00 EUR

En ce qui concerne le délai de paiement, le système initial a été largement conservé : les parties sont libres de convenir d’un délai de paiement. S’ils ne stipulent pas de délai, le paiement doit être effectué dans les 30 jours. Si les parties se mettent d’accord sur un délai, celui-ci ne peut pas dépasser 60 jours.

Cette modification législative consistait à sanctionner de manière très claire les clauses des contrats où une PME était créancière et prévoyait néanmoins un délai de paiement supérieur à 60 jours. Ces clauses sont nulles et non avenues dans les contrats conclus à partir du 29 avril 2020. Cela signifie qu’elles n’ont pas d’existence légale.

Si la clause relative au délai de paiement est nulle et non avenue, on retombe, en quelque sorte, dans un contrat sans délai de paiement, et le délai de paiement légal de 30 jours s’applique alors.

La loi stipule que le délai de paiement commence à courir le jour suivant de :

 • la réception de la facture par le débiteur ;
 • la réception des biens ou des services par le débiteur ;
 • l’acceptation ou la vérification de la conformité des biens ou des services.

Cependant, le système s’est avéré ne pas être entièrement étanche. Un certain nombre de lacunes ont permis de prolonger artificiellement la période de paiement. Par exemple, en stipulant une période de vérification (légalement de 30 jours) pour l’acceptation et la vérification des biens ou services livrés, de sorte que l’on arrivait à une délai de paiement de 90 jours. Ou bien,  en fixant contractuellement la date de réception de la facture à une date ultérieure.

Afin de combler toutes les lacunes, il s’en est suivi une nouvelle modification législative en 2021 (entrée en vigueur en 2022).

A partir du 01.02.2022, la limitation du délai de paiement de 60 jours est étendue à toutes les entreprises. Ainsi, cette contrainte ne s’applique plus seulement aux contrats dans lequel une  PME est créancière.

Une disposition contractuelle qui prévoirait un délai de paiement plus long sera nulle et non avenue. Dans ce cas, le délai légal de paiement de 30 jours s’appliquera.

La modification législative prévoit la possibilité d’accorder un délai de paiement plus long par Arrêté royal dans certains secteurs, mais on ignore encore si cette possibilité sera utilisée.

En outre, la loi stipule que lorsqu’une période de vérification est stipulée, elle fait partie intégrante au délai de paiement et ne doit pas être ajoutée à celui-ci afin de créer un délai plus long que 60 jours.

La loi prévoit désormais que le délai de paiement commence le jour qui suit le jour de :

 • la réception de la facture par le débiteur ;
 • la réception des biens ou des services, si la date de réception de la facture est incertaine ou si le débiteur reçoit la facture avant les biens ou les services.

Simultanément, il est légalement stipulé que la date de réception d’une facture ne peut plus être fixée contractuellement. Seule la date effective de réception est prise en compte. Ainsi, la date du début du délai de paiement ne peut plus être manipulée.

En outre, le débiteur doit fournir au créancier toutes les informations nécessaires en temps utile – au plus tard au moment de la réception des biens ou des services – afin que celui-ci puisse établir sa facture.

Enfin, le respect du délai de paiement est devenu plus contraignant. Si le débiteur ne paie pas à temps, des intérêts de retard et une clause pénale (de 40,00 EUR) seront désormais dus automatiquement. Une mise en demeure du créancier n’est plus nécessaire.

La pratique nous dira si le législateur, grâce à ces interventions, mettra effectivement les grandes et les petites entreprises sur un pied d’égalité.

L’équipe Studio Legale se fera un plaisir de vous suivre. Pour toute information ou question supplémentaire, veuillez consulter notre site web www.studio-legale.be ou nous contacter via info@studio-legale.be ou par téléphone au 03 216 70 70.

—————————————————-

Legislator imposes tighter payment terms in B2B context

In Belgium the Law of August 2, 2002 to combat late payment in commercial transactions regulates how we deal with companies that don’t pay on time for goods or services.

The aim of the law is to make the payment traffic between companies as smooth as possible. After all, late payments can have many negative consequences, especially for smaller companies. For example, a lack of liquidity can cause the creditor to delay payments himself, can make him postpone investments, hire fewer staff etc. All this reduces the competitiveness and profitability of our companies.

The idea of the legislator was – and still is – that the parties involved are free to determine when an invoice should be paid. The law stipulated for a long time:

 • when parties do not stipulate a payment term: the debt must be paid within 30 days;
 • when parties do stipulate a payment term: the payment term may not exceed 60 days.

However, in practice it turned out that – certainly multinationals – often demanded longer payment terms than 60 days from their (smaller) suppliers. The dominant position of multinationals meant that small businesses often felt compelled to go along with this, despite the negative consequences.

Legally, the smaller party couldn’t do much. After all, the law did not provide any sanction for agreeing to a longer payment period than 60 days. The payment term could only be curtailed by the courts when there was a case of “manifest unfairness” for the supplier. However, the risk of losing a big customer often did not outweigh waiting a little longer for payment.

The legislator therefore intervened to limit the pressure of larger companies.

A first legislative amendment of 2019 (which took effect in 2020) introduced a distinction between SME’s and large companies. To be an SME, one could not exceed more than one of the following criteria:

 • an annual average of 50 employees;
 • an annual turnover of 9,000,000.00 Euro (excluding VAT);
 • a balance sheet total of 4,500,000.00 Euro.

The initial system for payment terms remained largely the same: parties are free to agree on a payment term. If they do not stipulate a term, payment must be made within 30 days. If the parties do agree on a term, it may not exceed 60 days.

The amendment consisted of providing a very clear sanction for clauses in agreements with an SME as the creditor that provided a longer payment period than 60 days. These clauses are null and void in agreements concluded from April 29, 2020. This means that they legally do not exist.

If the payment term clause is null and void, one falls back on an agreement without a payment term and then the statutory payment term of 30 days is applicable.

The law stipulated that the term of payment starts from the day following:

 • the receipt of the invoice by the debtor;
 • the receipt of the goods or services by the debtor;
 • the acceptance or verification of the conformity of the goods or services.

However, the system turned out not to be entirely watertight. A number of loopholes allowed the payment period to be artificially extended. For example, by stipulating a verification period (legally 30 days) for the acceptance and verification of the goods or services delivered, so that a payment period of 90 days could be established. Or by contractually fixing the date of receipt of the invoice at a later date.

To close all loopholes, a new legislative amendment followed in 2021 (which came into force in 2022).

As of February 2, 2022 the limitation on the payment period to 60 days will extend to all companies and does no longer only apply to agreements with an SME as the creditor.

A clause that provides for a longer payment term remains null and void. In this case, the statutory payment term of 30 days will apply.

The amendment provides for the possibility of granting a longer payment term by Royal Decree in certain areas, but it is not yet known whether this option will be used.

In addition, the law stipulates that when a verification period is stipulated, it is part of the payment period and cannot be added on top of it in order to achieve a longer period than 60 days.

The law now provides that the payment period begins on the day following:

 • the receipt of the invoice by the debtor;
 • the receipt of the goods or services, if the date of receipt of the invoice is uncertain or if the debtor receives the invoice before the goods or services.

At the same time, it is stipulated by law that the date of receipt of an invoice can no longer be fixed by contract. Only the actual date of receipt counts. Thus, the starting date of the payment period can no longer be manipulated.

In addition, the debtor must provide all necessary information to the creditor in good time – at the latest at the time of receipt of the goods or services – so that the creditor can prepare an invoice.

Finally, compliance with the term of payment is made more enforceable. From now on, default interest and a penalty clause (of 40,00 Euro) will automatically be due if the debtor fails to pay on time. A notice of default from the creditor is no longer necessary.

Practice will have to tell whether the legislator has actually levelled the playing field for large and small companies with these interventions.

The Studio Legale Team is happy to follow up on this topic for you. For additional information or questions, please visit our website www.studio-legale.be or contact us via info@studio-legale.be or 03 216 70 70.

————————————–

Der Gesetzgeber schreibt strengere Zahlungsfristen im B2B-Bereich vor

Das Gesetz vom 2. August 2002 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr regelt, wie wir in Belgien mit Unternehmen umgehen, die Waren oder Dienstleistungen zu spät bezahlen.

Ziel des Gesetzes ist es, den Zahlungsverkehr zwischen Unternehmen so reibungslos wie möglich zu gestalten. Schließlich können verspätete Zahlungen viele negative Folgen haben, insbesondere für kleinere Unternehmen. So kann ein Liquiditätsmangel dazu führen, dass der Gläubiger Zahlungen verzögert, Investitionen aufschiebt, Personal abbaut usw. All dies hat negative Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit und die Wirtschaft. All dies beeinträchtigt die Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität unserer belgischen Unternehmen.

Der Ausgangspunkt des Gesetzgebers war und ist, dass die betroffenen Parteien frei bestimmen können, wann eine Rechnung zu bezahlen ist. Das Gesetz sieht seit langem vor:

 • wenn die Parteien keine Zahlungsfrist vereinbaren: dass die Schuld innerhalb von 30 Tagen bezahlt werden muss;
 • wenn die Parteien eine Zahlungsfrist vereinbaren: dass die Zahlungsfrist 60 Tage nicht überschreiten darf.

In der Praxis stellte sich jedoch heraus, dass – vor allem multinationale Unternehmen – von ihren kleineren Zulieferern häufig längere Zahlungsfristen als 60 Tage verlangten. Die beherrschende Stellung der multinationalen Unternehmen führte dazu, dass sich die kleinen Unternehmen trotz der negativen Folgen oft gezwungen sahen, dies zu akzeptieren.

Rechtlich konnte die kleinere Partei dagegen auch nicht viel ausrichten. Schließlich sah das Gesetz keine Sanktionen vor, wenn man sich auf einen längeren Zeitraum als 60 Tage einließ. Nur wenn eine “offensichtliche Benachteiligung” des Lieferanten vorliegt, kann die Zahlungsfrist von den Gerichten verkürzt werden. Das Risiko, einen Großkunden zu verlieren, war jedoch oft nicht so groß, dass man etwas länger auf die Zahlung warten musste.

Der Gesetzgeber hat daher eingegriffen, um den Druck, den große Unternehmen ausüben können, zu begrenzen.

Mit einer ersten Gesetzesänderung im Jahr 2019 (die 2020 in Kraft trat) wurde eine Unterscheidung zwischen KMU und Großunternehmen eingeführt. Um ein KMU zu sein, durfte man nicht mehr als eines der folgenden Kriterien überschreiten:

 • einen Jahresdurchschnitt von 50 Mitarbeitern;
 • einen Jahresumsatz von 9.000.000 Euro (ohne Mehrwertsteuer);
 • eine Bilanzsumme von 4.500.000,00 Euro.

Hinsichtlich der Zahlungsfrist wurde das ursprüngliche System weitgehend beibehalten: Die Parteien können eine Zahlungsfrist frei vereinbaren. Wenn sie keine Frist vorsehen, muss die Zahlung innerhalb von 30 Tagen erfolgen. Einigen sich die Parteien auf eine Frist, so darf diese 60 Tagen nicht überschreiten.

Die Änderung bestand darin, dass Klauseln in Verträgen mit einem KMU als Gläubiger, die dennoch eine längere Zahlungsfrist als 60 Tage vorsehen, ganz klar sanktioniert werden. Diese Klauseln sind in Verträgen, die ab dem 29. April 2020 geschlossen werden, null und nichtig. Dies bedeutet, dass sie rechtlich nicht existieren.

Ist die Zahlungsfristklausel nichtig, fällt man sozusagen auf eine Vereinbarung ohne Zahlungsfrist zurück, und es gilt dann die gesetzliche Zahlungsfrist von 30 Tagen.

Das Gesetz sieht vor, dass die Zahlungsfrist an dem Tag beginnt, der folgt:

 • den Eingang der Rechnung beim Schuldner;
 • den Erhalt der Waren oder Dienstleistungen durch den Schuldner;
 • die Abnahme oder Überprüfung der Konformität der Waren oder Dienstleistungen.

Das System erwies sich jedoch als nicht ganz wasserdicht. Durch eine Reihe von Schlupflöchern konnte die Zahlungsfrist künstlich verlängert werden. Zum Beispiel durch die Festlegung einer Prüffrist (gesetzlich 30 Tage) für die Abnahme und Überprüfung der gelieferten Waren oder Dienstleistungen, so dass eine Zahlungsfrist von 90 Tagen festgelegt werden könnte. Oder indem das Datum des Rechnungseingangs vertraglich auf einen späteren Zeitpunkt festgelegt wird.

Um alle Gesetzeslücken zu schließen, folgte im Jahr 2021 eine neue Gesetzesänderung (die 2022 in Kraft trat).

Ab dem 01.02.2022 wird die Begrenzung der Zahlungsfrist auf 60 Tage auf alle Unternehmen ausgedehnt. Damit gilt die Beschränkung nicht mehr nur für Vereinbarungen mit einem KMU als Gläubiger.

Eine Vertragsklausel, die eine längere Zahlungsfrist vorsieht, ist nichtig. In diesem Fall gilt die gesetzliche Zahlungsfrist von 30 Tagen.

Die Gesetzesänderung sieht die Möglichkeit vor, in bestimmten Sektoren per königlichem Erlass eine längere Zahlungsfrist zu gewähren, aber es ist noch nicht bekannt, ob davon Gebrauch gemacht wird.

Darüber hinaus sieht das Gesetz vor, dass eine Überprüfungsfrist, wenn sie festgelegt wird, integraler Bestandteil der Zahlungsfrist ist und nicht zu ihr hinzugefügt wird, um eine längere Frist als 60 Tage zu erreichen.

Das Gesetz sieht nun vor, dass die Zahlungsfrist an dem Tag beginnt, der auf einen der folgenden Tage folgt:

 • den Eingang der Rechnung beim Schuldner;
 • den Erhalt der Waren oder Dienstleistungen, wenn das Eingangsdatum der Rechnung ungewiss ist oder wenn der Schuldner die Rechnung vor den Waren oder Dienstleistungen erhält.

Gleichzeitig ist gesetzlich festgelegt, dass das Datum des Eingangs einer Rechnung nicht mehr vertraglich festgelegt werden kann. Es zählt nur das tatsächliche Eingangsdatum. Somit kann das Anfangsdatum der Zahlungsfrist nicht mehr manipuliert werden.

Darüber hinaus muss der Schuldner dem Gläubiger rechtzeitig – spätestens zum Zeitpunkt des Empfangs der Waren oder Dienstleistungen – alle erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen, damit der Gläubiger eine Rechnung erstellen kann.

Schließlich wird die Einhaltung der Zahlungsfristen besser durchsetzbar gemacht. Zahlt der Schuldner nicht pünktlich, werden von nun an automatisch Verzugszinsen und eine Strafklausel (in Höhe von 40,00 €) fällig. Eine Inverzugsetzung durch den Gläubiger ist nicht mehr erforderlich.

Ob der Gesetzgeber mit diesen Eingriffen die Wettbewerbsbedingungen für große und kleine Unternehmen tatsächlich angleichen wird, wird die Praxis zeigen müssen.

Das Team von Studio Legale wird dies gerne für Sie weiterverfolgen. Für weitere Informationen oder Fragen besuchen Sie bitte unsere Website www.studio-legale.be oder kontaktieren Sie uns über info@studio-legale.be oder 03 216 70 70.

Comments are closed.